JUSTI

JUSTI (logo imagi)

–   ge-face justi per an amo   –“Justi” es u jurnali; qi habe bi lingua: Esperanto e Glosa in bi paraleli kolumni. La u Miller famili grafo de Kristo-religio (Luther-mode), pluso de mu bio e de plu ra ex Nord Dakota; qo-lo mu eko. Mu face 6 jurnali in mo anua.

Tu pote gene id
   - per elektroni-grama in simpli ASCII-forma
   - per elektroni-grama in Microsoft-Word forma alo
   - epi papira per normali posta.
U jurnali es gratis. Tu pote demanda id ex
   G. Miller; 409-7 AVE NW; Mandan ND 58554-2522; USA
alo per e-grama
    [E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]


Infra, tu pote vide u pikto de Miller famili, tem 2004, in vesti de 1875. Tu vide Barbara Jo, Gary, Johannah e Suzannah (laevo a dextro).

U Miller
famili (fotografi)

Infra, tu pote lekto uno paleo “Justi” (numera 42 a 59 in simpli ASCII-forma).

Plu Justi po numera 47 e pre 50 uti Esperanto litera-fa "iso-8859-3". Si tu volu lekto kali Esperanto; place kargo u-ci litera-fa a tu puta-me.

Tu pote lekto plu maxi neo ”Justi“ epi u blog de Gary: glos-avanti.blogspot.com.Index

(Nota: plu "Justi" pre numera 42 ne habe Glosa, sed solo Esperanto.)

2001:   Numera 42, 43, 44 e 45.
2002:   Numera 46, 47, 48, 49, 50 e 51.
2003:   Numera 52, 53, 54, 55, 56 e 57.
2004:   Numera 58 e 59.
2006:   Numera 60 e 61.
2007:   Numera 62, 63 e 64.
2008:   Numera 65, 66 e 67.
2009:   Numera 68 e 69.
2010:   Numera 70.[----------]
 ##                                ##  GE-FACE
 # # # ## ### # ## # ### ###                   # # # ## ### #
 # # # #  # # #  # # #                    # # # #  # #
 # # # ### # # # # # # ##                   # # # ### # #
 # # #  # # # # # # # #                    # # #  # # #
# # ### ##  # # ### # # ###                  # # ### ##  # #
##    PER LIA GRACO                      ##  PER AN AMO
------------------------------------------------------------------------------------
Numero 42        2001 majo-junio      Nume 42        2001 M.5-6
------------------------------------------------------------------------------------

    MATEO 18: 20 Kie du aux tri        MATE 18: 20 Topo bi alo tri de
    kunvenas en Mia nomo, tie Mi        vi habe enkontra per Mi nima, la
    estas meze de ili.             es Mi in meso de mu.

Di' cxiam zorgas pri Pregxej',                Teo pa tekto preka-do;
Kiun Li mem jam konstruis;                 Qi sta tem plu koni-turi
Ecx multe da sonorilej'                     Kade ad-epi pedi-lo.
Falas, sed Gxi kontinuis,                   Tini-ru du dona voci:
Malgraux internacia lim',                  Id voci ne solo ad urb,
Precipe por pentant-anim'                 Sed idio a psiko ko turb,
Sercxanta eternan vivon.                  Qi cerka u pan-tem paci.

            Kirken den er et gammelt Hus
            Nikolai F.S. Grundtvig (1783-1872)


Leciono el la luterana                         Sko ex lutera
KATEKISMO                                 DOCI-BIBLI

 --------------------------------------   -------------------------------------
| LA SxLOSILOJ             |  |              PLU KLAVI |
|                   |  |                   |
| Due: Kiel kristana pregxejanaro uzas |  | Qestio bi: Qo-mode kristi kongrega |
| la sxlosilojn?            |  | sti uti de plu-ci klavi?      |
|                   |  |                   |
| Kristana pregxejanaro kun sia vokita |  | Kristi kongrega ko se ge-voci    |
| pastoro uzas la sxlosilojn laux la  |  | pastora sti uti de plu-ci klavi   |
| ordono de Kristo per pardoni tiujn, |  | akorda Kristo komanda per pardo pe; |
| kiuj pentas pri siaj pekoj kaj volas |  | qi este penite de se mali-akti e qi |
| plibonigxi, kaj per ekskludi al la  |  | volu esce ma boni, e per exklude ab |
| pregxejanaro tiujn, kiuj estas klare |  | kongrega pe; qi es no-penite, te pe |
| nepetantaj, por ke ili povos penti. |  | sti penite. Mi este kredi; kron id |
| Mi kredas, ke kiam gxi tiel faras,  |  | tali akti, kron u-ci es ta reali e |
| cxi tio estas tiel valida kaj certa |  | ta certa pluso in urani, qasi auto |
| ankaux en cxielo, kvazaux Kristo,  |  | Kristo, na karo Senior, face pragma |
| nia kara Sinjoro, mem traktis nin.  |  | ko na.               |
|                   |  |                   |
| Kie cxi tio estas skribita?     |  | U-ci es ge-grafo qo-lo?       |
|                   |  |                   |
| Jesuo diras en Mateo, cxapitro 18:  |  | Jesu dice in Mate, kapitula 18: "Vi |
| "Cxio, kion vi ligos sur la tero,  |  | sti liga epi geo de uno-ra, u-ci es |
| estos ligita en la cxielo; kaj cxio, |  | ge-liga in urani, pluso-co vi sti  |
| kion vi malligos sur la tero, estos |  | laxa epi geo de uno-ra, u-ci es ge- |
| malligita en la cxielo."       |  | laxa in urani."           |
 --------------------------------------   -------------------------------------

Kiel kristanaj pregxejanaroj uzas la    Qo-mode kristi kongrega sti uti plu-ci
sxlosilojn?                 klavi?

    1 KORINTANOJ 14: 40 Cxio          1 KORINTI 14: 40 Lice: pan-ra
    farigxu konvene kaj lauxorde.        ge-akti per deko e per ordina.
    1 KORINTANOJ 4: 1 Tiel oni         1 KORINTI 4: 1 Lice: pe dona
    rigardu nin, kiel servantojn de       konsidera a na talo; homo kura-
    Kristo kaj administratojn de la       pe de Teo misteri.
    misteroj de Dio.              JOHANE 20: 23 Si vi dona pardo
    JOHANO 20: 23 Kiel pekojn vi        de uno-pe mali-akti, mu es ge-
    pardonos, al tiuj ili estas         pardo. Si vi tena pardo ab
    pardonitaj; kies vi retenos, ili      uno-pe mali-akti, mu es ge-
    estas retenitaj.              tena.
    1 KORINTANOJ 5: 13 Forigu el        1 KORINTI 5: 13 Apo kako-pe ab
    inter vi la malvirtulon.          Vi.

Kristanoj pregxejanaroj vokas pastorojn   Kristi kongrega dona voci a pastora, te
por trakti malkasxe nepentantajn      trakta de evide no-penite mali-akti-pe.
pekulojn.

PRI NORDA DAKOTO                           DE BOREO DAKOTA
kaj pri ni                                  e de na

 Je la unua fojo post dudek jaroj, la    A proto kron po bi-ze anua, u preside-
prezidento de Usono venis al Norda     pe de USA pa ki a Boreo Dakota. Plu
Dakoto. _Kandidatoj_ por la prezidento   _kompeti-pe_ pro preside-pe kina a ci
venas dum la tempo de elektoj, sed, post  duranto elekti tem, sed po mu esce
kiam ili prezidentigxas, ili malofte    preside-pe, mu rari ki versi. Ma de
revenas. Pli ol 20,000 norddakotanoj    20,000 bore-dakota-pe pa vide u preside-
vidis la prezidenton, George BUSH, en la  pe, George BUSH, in Fargo civita. U
urbo Fargo. La prezidento vizitis     preside-pe pa akti visita in poli hetero
multajn aliajn sxtatojn, sed pli homoj   stato, sed ma pe ex Boreo Dakota pa kine
el Norda Dakoto venis por vidi lin, ol   vide an de pan hetero stato.
el alia ajn sxtato.              George BUSH pa dice de se skema de re-
 George BUSH prelegis pri sia plano por  dona tro-qantita de fiska ad USA-pe.
redoni troajn impostojn al usonanoj.    Anti-co an es u membra de Republika
Sed li estas ano de la Republika partio,   parti, pluso-co bi na senato-pe es plu
kaj niaj senatoroj de la Demokratia     membra de Demokrati parti. Minus
partio. Sendube ili ne vocxdonos por    dubito, mu ne fu dona elekti pro an
lia plano.                 skema.
 Nia familio kantas en la interreto.     Na famili nu kanta in inter-reto. Vi
Vi povas vidi nin cxe:           pote vide na a:
    www.glosa.org/en/audi.htm          www.glosa.org/en/audi.htm
 Pacon kaj stabilecon al vi per la namo   Paci e stabili a vi per Jesu nima.
de Jesuo.                      A tu veri,
    Sincere,
                              Gary
	     Gary

_Justigite_ estas senpaga eldonajxo.    _Justi_ es u gratis publika-ma. Ali-pe;
Iu ajn, kiu volas kopion aux abonon,    qi volu u kopi alo u subskribe, pote
povas skribi al ni:             grafo a na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
 ##                                ##  GE-FACE
 # # # ## ### # ## # ### ###                   # # # ## ### #
 # # # #  # # #  # # #                    # # # #  # #
 # # # ### # # # # # # ##                   # # # ### # #
 # # #  # # # # # # # #                    # # #  # # #
# # ### ##  # # ### # # ###                  # # ### ##  # #
##    PER LIA GRACO                      ##  PER AN AMO
------------------------------------------------------------------------------------
Numero 43      2001 julio-auxgusto       Nume 43        2001 M.7-8
------------------------------------------------------------------------------------
   EFESANOJ 2: 8 Per graco vi         EFESI 2: 8 Ka per amo vi es ge-
   savigxis per fido; ne per vi mem:      salva per fide, ko-co ne per auto
   gxi estas dono de Dio; 9 ne el       vi. U-ci es doro ex Teo, 9 ne ex
   faroj, por ke neniu fanfaronu.       ergo, kaso uno-pe sio bombasti.

Per siaj faro kaj labor'                   Es zero-ra; qi habe bon
Nenia homo staras                        Te pardo mali-akti,
Antaux Vi aux en Via glor';                  Sed solo Teo pote don
Vi savon sole faras.                       Id per se amo a mi.
Por ni ne estas fanfaron',                  Ja, pan-pe nu atende Tu
Ni timas vian sankt-ordon';                  Te dona amo klu a mu;
Nur Via graco savas.                       Tu solo habe salva.

              Aus tiefer Not schrei' ich zu dir
                  Martin Luther (1483-1546)Leciono el la luterana                        Sko es lutera
KATEKISMO                                DOCI-BIBLI
 --------------------------------------   --------------------------------------
| KONFESADO              |  |               KONFESI |
|                   |  |                   |
| Unue: Kio estas konfesado?      |  | Qestio mo: Qo-ra es konfesi?     |
|  Konfesado havas du partojn. La  |  |  Konfesi habe bi mero. U mo es; na |
| unua estas ke ni konfesas niajn   |  | dice konfesi de na peka. U bi es;  |
| pekojn; la alia ke ni ricevas    |  | na gene absolve alo gene pardo ex  |
| absolvon aux pardonon de la pastoro |  | pastora iso ex Teo, durante na ne  |
| kvazaux de Dio mem, ne dubante, sed |  | habe dubita, sed habe forti kredi de |
| forte kredante ke niaj pekoj     |  | u-ci: na peka so es ge-pardo ante  |
| tielmaniere estas pardonataj antaux |  | Teo in urani.            |
| Dio en cxielo.            |  |                   |
|                   |  | Qestio bi: Na nece dice konfesi de  |
| Due: Kiajn pekojn ni devas konfesi? |  | qo peka?               |
|  Antaux Dio ni devas konfesi kulpon |  |  Ante Teo, na nece dice konfesi de |
| pri cxiuj pekoj, ecx pri tiuj, kiujn |  | etio de pan peka, klu de plu-la; na |
| ni ne konscias, kiel ni faras per la |  | ne este qi, homo na akti per u    |
| Pregxo de la Sinjoro.        |  | Domina-pe preka.           |
|  Sed antaux la pastoro ni devas   |  |  Sed ante pastora, na nece dice   |
| konfesi nur tiujn pekojn, kiujn ni  |  | konfesi solo de plu-la peka; na habe |
| scias kaj sentas en niaj koroj.   |  | ski de qi e na este qi in kardia.  |
|                   |  |                   |
| Trie: Kiel ni rekonas tiujn pekojn? |  | Qestio tri: Qo-mode na este ski de  |
|  Konsideru vian situacion en vivo  |  | tali peka?              |
| laux la Dek ordonoj. Cxu vi estas  |  |  Sti kura puta de tu stato in bio  |
| patro, patrino, filo, filino,    |  | akorda plu Deka komanda. Qe tu es  |
| dunganto aux dungito? Cxu vi estas |  | patri, matri, an-fili, fe-fili dona- |
| malobeema, malfidema aux       |  | ergo-pe alo gene-ergo-pe? Qe tu es |
| maldiligenta? Cxu vi doloris iun  |  | anti-obe, no-fide alo anti-ergo? Qe |
| ajn vorte aux fare? Cxu vi estis  |  | tu dona noku ad uno-pe per verba alo |
| malhonesta, malzorga, malsxparema  |  | per akti? Qe tu pa es non-honesti, |
| aux faris alian malbonon?      |  | no-kura, sti-disipa alo pa akti   |
|                   |  | hetero mali?             |
| Kvare: Kiel la pastoro certigas   |  |                   |
| pentan pekanton pri pardono?     |  | Qestio tetra: Qo-mode pastora face  |
|  Li diros: "Laux la ordono de nia  |  | penite peka-pe sura de pardo?    |
| Sinjoro Jesuo Kristo, mi pardonas  |  |  An dice: "Akorda komanda ex na   |
| viajn pekojn per la namo de la Patro |  | Domina-pe Jesu Kristo, mi dona pardo |
| kaj de la Filo kaj de la Sankta   |  | anti tu peka per Patri e per Fili e |
| Spirito. Amen."           |  | per Sankti Spiritu nima. Amen."   |
 --------------------------------------   --------------------------------------

Kion konfesado signifas?          Konfesi habe qo semani?

   PSALMO 19: 12 Kiu scias siajn       KANTA 19: 12 Qo-pe pote este logi
   erarojn? Purigu min de eraroj       de se ero? Face: mi es puri ab ge-
   kasxitaj.                  kripto ero.
   JAKOBO 5: 16 Konfesu do viajn       JAKOB 5: 16 Dice konfesi de vi
   pekojn unu al la alia.           peka ad alelo.
   LUKO 24: 47 Pento kaj pardonado de     LUKA 24: 47 Dona predika de penite
   pekoj estu predikataj en Lia nomo      e de apo de pan peka in An nima a
   al cxiuj nacioj.              pan natio.
   JOHANO 20: 23 Kies pekojn vi        JOHANE 20: 23 Si vi dona pardo
   pardonos, al tiuj ili estas         anti uno-pe peka, mu es ge-pardo.
   pardonitaj; kies vi retenos, ili      Si vi tena uno-pe peka, mu es ge-
   estas retenitaj.              tena.

Konfesado signifas konfesi kulpon pri    Konfesi habe semani; dice konfesi de
niaj pekoj kaj ricevi pardonon.       etio de na peka e gene pardo.PRI NORDA DAKOTO              DE BOREO DAKOTA
kaj pri ni                 e de na

 Cxi-printempe Norda Dakoto ne havas     Durante u-ci blasto-tem, Boreo Dakota
suficxan pluvon kaj fanditan negxon por   ne habe sati pluvi e sati ge-liqi nivi
plenigi la riveron Missouri. La akvo en  te face fluvi Missouri ple. Aqa in
la rivero estas tre malalta.        fluvi es fo baso.
 Nesuficxa akvo estis longtempa       U minus de aqa a-nu es longi-tem
problemo en la usona okcidento. En la   problema in USA ocide. In orienta, pe;
oriento, homo, kiu logxas apud rivero,   qi habe eko-lo para fluvi, habe
rajtas uzi la akvon el la rivero. Sed   privilegi de uti aqa ex fluvi. Sed in
en la okcidento, homo ne devas logxi    ocide, pe ne nece habe eko-lo para
apud la rivero, li rajtas transporti la   fluvi, pe habe privilegi de moti aqa.
akvon. Se oni ne uzas la akvon dum iu   Si pe ne tena uti de u-ci aqa durante
tempo, li rezignas la rajton por la     uno tem, pe sti linqi de privilegi de
akvo. Tielmaniere Kalifornio uzas akvon  aqa.  Per-co Kalifornia habe uti de aqa
de aliaj sxtatoj, kaj sen cxi tiu rajto   ex plu hetero stato, ko-co, minus u-ci
gxi ne havus suficxan akvon por gxiaj    aqa, id ne sio habe sati aqa pro poli
farmoj, kiuj provizas la tutan Usonon    agri-lo; qi face sito pro holo USA. Plu
per mangxo. Pugnoj inter vakeroj kaj    milita inter bovi-an e amerik-india-
amerikindianoj, kiel oni vidas per     civi, homo per vide per televisio, pa es
televidilo, fakte estis tre maloftaj,    fo rari in reali, anti-co pe uno-kron
sed homoj iam pugnis pri akvo.       habe plu milita de aqa.
 La akvo de vivo, Jesuo, refresxigi     Un aqa de bio, Jesu, face vi psiko re-
vian animon.                fresko.
        Sincere,                A vi veri,

                                Gary_Justigite_ estas senpaga eldonajxo.    _Justi_ es u gratis publika-ma. Ali-pe;
Iu ajn, kiu volas kopion aux abonon,    qi volu kopi alo subskribe, pote grafo
povas skribi al ni:             a na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
 ##                                ##  GE-FACE
 # # # ## ### # ## # ### ###                   # # # ## ### #
 # # # #  # # #  # # #                    # # # #  # #
 # # # ### # # # # # # ##                   # # # ### # #
 # # #  # # # # # # # #                    # # #  # # #
# # ### ##  # # ### # # ###                  # # ### ##  # #
##    PER LIA GRACO                      ##  PER AN AMO
------------------------------------------------------------------------------------
Numero 44     2001 septembro-oktobro      Nume 44       2001 M.9-10
------------------------------------------------------------------------------------

Vi faris, ho Sinjoro Krist',               Tu, Jesu Kristo, pa prepar
 La mangxon por l' animo;                 U vora pro Tu demo.
Ni havas pekojn en konsist',               Id es fo ge-valu tresor,
 Cxi tie estus timo,                    Tu soma e Tu hema.
Cxar pekoj tre sxargxigas nin.              Na habe kargo de na mal,
Korpo kaj sang' invitas nin                So minus Tu na habe fal--
 Al helpo kaj konsilo                   Na nece es Tu hospi.

             Herr Jesu Christ, du hast bereit't
             Samuel Kinner (1603-1668)Leciono el la luterana                         Sko es lutera
KATEKISMO                               DOCI-BIBLI

----------------------------------------  ----------------------------------------
| KOMUNIO               |  |          U CEFA SANKTI VORA |
|                   |  |                   |
| Unue: Kio estas la sakramento de   |  | Qestio mo: Qo es u sakramenta de u  |
| Sankta Komunio?           |  | Cefa sankti vora?          |
|                   |  |                   |
| Gxi estas la veraj korpo kaj sango  |  | Id es u veri hema de na Cefa Jesu  |
| de nia Sinjoro Jesuo Kristo kune kun |  | Kristo simul ko pani e vino, ge-   |
| la pano kaj la vino, estigita per  |  | proto ex Kristo por na, kristi-pe,  |
| Kristo por niaj kristanoj por mangxi |  | te vora e bibe.           |
| kaj trinki.             |  |                   |
|                   |  | U-ci es ge-grafo qo-lo?       |
| Kie cxi tio estas skribita?     |  |                   |
|                   |  | Sankti boni info-pe Mateos, Markos, |
| La sanktaj evangeliistoj Mateo,   |  | Lukas e ge-bali-pe Pualos dice a na: |
| Marko, Luko kaj la apostolo Pauxlo  |  | "U Cefa Jesu pa prende pani durante |
| diras al ni: "La Sinjoro Jesuo en la |  | homo noktu; in qi An gene ge-vend a |
| nokto, en kiu Li estis perfidata,  |  | non-ami, ko-co, po An dona gratia,  |
| prenis panon; kaj doninte dankon, Li |  | An pa frakti pani e pa dice:     |
| dispecigis gxin, kaj diris: 'Cxi tio |  | "Prende, vora. U-ci es Mi soma; qi |
| estas Mia korpo, kiu estas por vi;  |  | es ge-frakti pro vi. Face u-ci te  |
| cxi tion faru por memorigo pri Mi.' |  | sti memo de Mi.' Per homo mode, An |
| Tiel same ankaux la kalikon post la |  | plus pa prende u tasa po vora,    |
| vespermangxo, dirante: 'Cxi tiu   |  | durante dice: 'U-ci tasa es neo   |
| kaliko estas la nova interligo en  |  | akorda in Mi hema. Face id te sti  |
| Mia sango; cxi tion faru cxiufoje,  |  | memo de Mi, uno-kron vi bibe id.'"  |
| kiam vi trinkos, por memorigo pri  |  |                   |
| Mi.'"                |  |                   |
----------------------------------------  ----------------------------------------


Kio estas Sankta Komunio?          Qo es u Cefa sankti vora?

 1 KORINTANOJ 11: 23 La Sinjoro Jesuo    1 KORINTOS 11: 23 U Cefa Jesu pa
 en la nokto, en kiu Li estis        prende pani durante homo noktu; in qi
 perfidata, prenis panon; 24 kaj      An gene ge-vend a non-ami, 24 ko-co,
 doninte dankon, Li dispecigis gxin,     po An dona gratia, An pa frakti pani e
 kaj diris: "Cxi tio estas Mia korpo,    pa dice: "Prende, vora. U-ci es Mi
 kiu estas por vi; cxi tion faru por     soma; qi es ge-frakti pro vi. Face u-
 memorigo pri Mi." 25 Tiel same ankaux   ci te sti memo de Mi." 25 Per homo
 la kalikon post la vespermangxo,      mode, An plus pa prende u tasa po
 dirante: "Cxi tiu kaliko estas la nova   vora, durante dice: "U-ci tasa es neo
 interligo en Mia sango; cxi tion faru    akorda in Mi hema. Face id te sti
 cxiufoje, kiam vi trinkos, por       memo de Mi, uno-kron vi bibe id."
 memorigo pri Mi." 26 Cxar cxiufoje,    26 Ka uno-kron vi vora u-ci pani e
 kiam vi mangxos cxi tiun panon kaj     bibe ex u-ci tasa, vi voci Cefa morta
 trinkos la kalikon, vi proklamos la     a kron An veni.
 morton de la Sinjoro, gxis Li venos.
                      U Cefa sankti vora es u sakramenta; per
Sankta Komunio estas sakramento, en kiu   qi na cepti Kristo soma e hema ko pani e
ni ricevas la korpon kaj la sangon de    vino.
Kristo kun la panon kaj kun la vinon.PRI NORDA DAKOTO                           DE NORD DAKOTA
kaj pri ni                                  e de na

 Ni posedas domon en Norda Dakoto.      Na proprie u domi in Nord Dakota.
Normale domo en Usono estas multekosta,    Homo norma, domi in USA es mega preci,
tamen ni havas malgrandan, malnovan      anti-co na habe u pusi, paleo domi,
domon, do na cxiumonata luprezo estas     ko-co na meno paga es homo meno paga
simila al cxiumonata luprezo por       pro apartamenta. U kausa de mega
apartamento. Kialo de multekosta prezo    preci pro domi es lega. USA lega
por domo estas la legxaro. Usona       dice; domi-proprie-pe nece habe insura
legxaro diras, ke domposedanto devas     polisi. Na nu nece uti u-ci polisi.
havi asekuran polison. Ni nun devas uzi    Ge-geli pluvi de tri-centimetra
cxi tiun polison.               diametri pa bati bi-ci Bismarck e
 Hajleroj de tri-centimetra diametro     Mandan civita. Epi na domi, id pa
batis ambaux urbojn de Bismarck kaj de    frakti sixa fenestra e pa ruina stego.
Mandan. Sur nia domo ili rompis ses     Noku preci de na domi es 3000 dolara.
fenestrojn kaj ruinigis la tegmenton.     Anti-co na insura kompani fu dona paga
La difektprezo de nia domo estas USD     pro maxi repara. Suma noku preci de
3000. Tamen nia asekura firmao pagos la   Bismarck e Mandan es 200,000,000
plejparton de la riparoj. La tuta      dolara.
difektprezo de Bismarck kaj Mandan estas    Na spe; Teo tena vi imuni.
USD 200,000,000.                   Saluta,
 Teo tenu vin sekura.
    Sincere,                       Gary

_Justigite_ estas senpaga  _Justi_ is a free      _Justi_ es u gratis ge-
eldonajxo. Iu ajn, kiu   publication. Anyone who  publika-ma. Uno-pe; qi
volas kopion aux abonon,   wants a copy or       volu u kopi alo u
povas skribi al ni:     subscription can write to  subskribe, pote grafo a na:
               us:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
 ##                                ##  GE-FACE
 # # # ## ### # ## # ### ###                   # # # ## ### #
 # # # #  # # #  # # #                    # # # #  # #
 # # # ### # # # # # # ##                   # # # ### # #
 # # #  # # # # # # # #                    # # #  # # #
# # ### ##  # # ### # # ###                  # # ### ##  # #
##    PER LIA GRACO                      ##  PER AN AMO
------------------------------------------------------------------------------------
Numero 45     2001 novembro-decembro      Nume 45      2001 M.11-12
------------------------------------------------------------------------------------
Mi havas gxin per Via vok',                Alterna mi ne posi vid
 Kvankam mi ne komprenas                  Tu hema e Tu soma,
Ke estas Vi en cxiu lok'--                Anti-co mi du habe fid;
 Per fido mi gxin tenas;                  Id dona pard a homi.
La manier' estas al Vi,                  Tu soma, Jesu, es pan-lo--
Cxar Viajn Vortojn fidas mi--               Tu Verba dice; id es so,
 Suficxaj estas ili.                    Tem mi ne ski u mode.
             Herr Jesu Christ, du hast bereit't
             Samuel Kinner (1603-1668)

Leciono el la lutera                         U sko ex lutera
KATEKISMO                                 DOCI-BIBLI
----------------------------------------  ----------------------------------------
| SANKTA KOMUNIO            |  |       U SANKTI VORA DE U CEFA |
|                   |  |                   |
| Due: Kian benon ni ricevas per cxi  |  | Qestio bi: Na cepti qo hedo-ra per  |
| tiu mangxado kaj trinkado?      |  | plu-ci vora e bibe?         |
|  Tio montrigxas per cxi tiuj    |  |  U-la ra es ge-monstra per plu-ci  |
| vortoj: "donita kaj elversxata pro  |  | verba: "ge-dona e ge-fusi pro vi te |
| vi".                 |  | dona pardo de mali akti".      |
|  Per cxi tiuj vortoj ni ricevas   |  |  Per plu-ci verba, na cepti pardo  |
| pardonon de pekoj, vivon kaj savon  |  | de mali akti, e na cepti bio e salva |
| per cxi tiu sakramento.       |  | per u-ci sankti ritu.        |
|  Cxar, kie estas pardono de pekoj, |  |  Ka-co, in loka es pardo anti mali |
| tie estas ankaux vivo kaj savo.   |  | akti, in homo loka es bio e salva.  |
|                   |  |                   |
| Trie: Kiel povas mangxado kaj    |  | Qestio tri: Per qo-mode vora e bibe |
| trinkado faras tiajn grandajn    |  | posi akti talo mega ra?       |
| aferojn?               |  |  Ne es vora e bibe; qi akti talo  |
|  Estas certe ne la mangxado kaj la |  | ra, sed plu verba: "ge-dona e ge-  |
| trinkado, kiuj faras tiajn grandajn |  | fusi pro vi te dona pardo de mali  |
| aferojn, sed la vortoj "donita kaj  |  | akti".                |
| elversxata pro vi por la pardonado  |  |  Plu-ci verba es cefa ra in u-ci  |
| de pekoj".              |  | sankti ritu, simul ko vora e bibe.  |
|  Cxi tiuj vortoj estas la cxefa   |  |  Ko-co pe; qi este kredi de plu-ci |
| afero in cxi tiu sakramento, kune  |  | verba, habe u-ci ra; mu klari dice: |
| kun la mangxo kaj trinko.      |  | pardo anti mali akti.        |
|  Kaj iu ajn, kiu kredas cxi tiujn  |  |                   |
| vortojn, havas tion, kion vi klare  |  | Qestio tetra: Qo-pe es gru ge-    |
| diras: la pardonon de pekoj.     |  | prepara te cepti u-ci sankti ritu?  |
|                   |  |  No-vora e hetero facia prepara ra |
| Kvare: Kiu estas gxuste preparita  |  | servi boni buta, anti-co pe es gru  |
| por ricevi cxi tiun sakramenton?   |  | ge-prepara; qi este kredi de plu-ci |
|  Fastado kaj alia ekstera preparado |  | verba: "ge-dona e ge-fusi pro vi te |
| povas servi bonan celon, sed oni   |  | pardo mali akti".          |
| estas gxuste preparita, kiu kredas  |  |  Kontra-co pe; qi ne este kredi de |
| cxi tiujn vortojn: "donita kaj    |  | plu-ci verba alo este dubita de mu, |
| elversxata pro vi por la pardonado  |  | ne es prepara, ka verba "pro vi"   |
| de pekoj".              |  | nece habe nuli-ra sed kordi; qi este |
|  Sed tiu, kiu ne kredas cxi tiujn  |  | kredi.                |
| vortojn aux dubas ilin, ne estas   |  |                   |
| preparita, cxar la vortoj "pro vi"  |  |                   |
| bezonas nenion sed korojn, kiuj   |  |                   |
| kredas.               |  |                   |
----------------------------------------  ----------------------------------------

Kiajn benojn Dio donas al ni per Sankta   Teo dona qo hedo-ra per Sankti asocia?
komunio?                   EFESO 1: 7 Per An, na habe libe,
 EFESANOJ 1: 7 En Jesuo Kristo ni      pardo anti mali akti, per An hema.
 havas la elacxeton per Lia sango, la    KANTA 119: 32 Mi akti akorda Tu
 pardonon de niaj pekoj.           komanda, ka Tu fu ma-mega mi kordi.
 PSALMO 119: 32 Mi kuras laux la vojo   Per Sankti asocia, Teo dona pardo anti
 de Viaj legxoj, cxar Vi largxigas mian  mali akti, e dona bio e salva a na.
 koron.
Per sankta komunio Dio donas al ni     Qo-ra dona a Sankti asocia u dina pro
pardonon de pekoj, vivon kaj savon.     dona a na u hedo-ra pro pardo anti mali
                      akti e pro bio e salva?
Kio donas al Sankta komunio la potencon    1 KORINTO 11: 27 Ko-co pe; qi vora
por beni la kredantojn per pardono de     u-ci pani alo qi bibe u-ci tasa de u
pekoj, vivo kaj savo?             Cefa per no-valu mode, fu es etio de
 1 KORINTANOJ 11: 27 Tial cxiu, kiu     soma e de hema de u Cefa.
 neinde mangxos la panon aux trinkos la  Kristo promise de pardo dona dina pro
 kalikon de la Sinjoro, kulpigxos pri   dona hedo-ra a kredi-pe.
 la korpo kaj la sango de la Sinjoro.
La promeso de Kristo donas al Sankta    Qo-pe es ge-face hedo per participa per
komunio la potencon por beni la       Sankti asocia?
kredantojn.                  1 JOHANE 1: 7 Hema de Jesu Kristo,
                       Fili de An, puri na ab pan mali akti.
Kiuj benigxas per partoprenado de Sankta  Pan-pe es ge-face hedo; qi este penite
komunio?                  de se mali akti e este kredi de; mu
 1 JOHANO 1: 7 La sango de Jesuo, Lia   cepti Jesu soma e hema te pardo se mali
 Filo, nin purigas de cxia peko.      akti.
Cxiuj tiuj benigxas, kiuj pentas pri
siaj pekoj kaj kredas, ke ili ricevas la
korpon kaj sangon de Jesuo por la
pardonado de siaj pekoj.

PRI NORDA DAKOTO                           DE NORD DAKOTA
kaj pri ni                                  e de na

 Vi, sendube, auxdis pri la atako de     Minus dubita, vi pa audi de viole ex
teroristoj kontraux la "Tutmonda komerca  teri-pe anti u "Munda komerci turi".
turo". Id sxangxis vivon en Bismarck    U-ci ra pa muta vive in Bismarck e
kaj Mandan tre malgrande. Patriotismo   Mandan civita per fo pusi. Amo de na
estas pli granda; cxiuj flagoj en      auto landa es ma mega: pan insignia-te
butikoj estas venditaj. Kaj la prezo de  ex boteka es ge-vendo. Plus-co u
benzino estas pli malalta, cxar       benzina preci es ma pusi, ka plu
aeroplanoj ne tiome flugas. Urbanoj    aeroplana ne vola per pre freqe. Na
sendas monon kaj sangon al Novjorko.    civi mite valuta e hema a Neo-York
Sed unu problemo estas ke mia dua      civita. Anti-co mo problema es; mi
profesio, instruado pri la angla lingvo   profesio bi, dona sko de Englanda
al alilandanoj, malgrandigxas.       lingua ad aliena-pe, gene ma pusi.
 Dio donu al vi pacon kaj sekurecon.     Teo lice; An dona paci e sekuri a vi.
Sed, se vi havos malfacilajxojn, memoru   Anti-co, si vi habe turba, sti memo; Teo
ke Dio ankoraux restas por helpi al vi   du es la te auxi vi dia id.
tra ili.
                          Gary

_Justigite_ estas senpaga  _Justi_ is a free      _Justi_ es u gratis ge-
eldonajxo. Iu ajn, kiu   publication. Anyone who  publika-ma. Uno-pe; qi
volas kopion aux abonon,   wants a copy or       volu u kopi alo u
povas skribi al ni:     subscription can write to  subskribe, pote grafo a na:
               us:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
 ##                                ##  GE-FACE
 # # # ## ### # ## # ### ###                   # # # ## ### #
 # # # #  # # #  # # #                    # # # #  # #
 # # # ### # # # # # # ##                   # # # ### # #
 # # #  # # # # # # # #                    # # #  # # #
# # ### ##  # # ### # # ###                  # # ### ##  # #
##    PER LIA GRACO                      ##  PER AN AMO
--------------------------------------------------------------------------------
Numero 46      2002 januaro-februaro      Nume 46     2002 M.1-2
--------------------------------------------------------------------------------
Bonvolu gvidi, ho Sinjor',               O Kirio, place, duce mi,
 Min laux la sankta legx';                Te tena Tu regul.
Kaj havi gxin en mia kor'                O Kirio, place, dona ski
 Nun estas mia pregx'.                  De Tu ver-amo vol.

           Oh, that the Lord Would Guide My Ways
              Isaac Watts (1674-1748)Leciono el la luterana                      U sko ex lutera
KATEKISMO                               DOCI-BIBLI

Kiel ni scias ke estas Dio?        Per qo-mode na ski; es Teo?

 Per naturo:                Per natura:
 PSALMO 19: 1 La cxieloj rakontas la   KANTA 19: 1 Urani du voci Teo
 gloron de Dio, kaj la farojn de Liaj   glori, alti du monstra An tekno.
 manoj raportas la cxiela firmajxo.    ROMA 1: 20 De geo krea a nu, pe
 ROMANOJ 1: 20 Liaj nevideblaj ecoj    posi klari vide Teo no-ge-vide pan-
 de post la kreado de la mondo       tem dina e pan-tem teo fisika per
 farigxas videblaj, sentate per Liaj    logi de ra; An pa face qi.
 faritajxoj, nome, Lia eterna potenco
 kaj dieco; tial al ili mankas
 defenda pledo.
                      Per auto-kritici:
 Per konscienco:              ROMA 2: 14 Kron no-Judah-pe; qi ne
 ROMANOJ 2: 14 Kiam la nacianoj,     habe [Teo] lega, face ra in [Teo]
 kiuj ne havas la legxon, faras      lega, mu--durante ne habe [Teo]
 nature la aferojn de la legxo, cxi    lega--es u lega pro auto. 15 Mu du
 tiuj, ne havante legxon, estas legxo   monstra [Teo] lega, ge-grafo in
 por si mem; 15 kiuj elmontras la     kordi, tem mu auto-kritici plus fero
 faradon de la legxo skribita en      evide, e tem puta dice akusa alo
 iliaj koroj, kiam ilia konscienco     dice pardo inter mu.
 kunatestas, kaj iliaj rezonadoj
 inter si akuzas aux defendas ilin.
                      Per Kristo Bibli:
 Per la Sankta Biblio:           2 KORINTO 4: 6 Es u-la Teo; qi dice
 2 KORINTANOJ 4: 6 Dio, kiu diris:    komanda; lumi, veni ex skoto--An
 El mallumo lumo brilos, tiu brilis    dona lumi in na kordi per lampa de
 en niaj koroj, por doni lumon de la    ski de Teo glori in Jesu Kristo
 scio de la gloro de Dio en la       facia.
 vizagxo de Jesuo Kristo.         2 TIMOTE 3: 15 Ex infanti tem, tu
 2 TIMOTEO 3: 15 Jam de frua       ski Sankti Grafo; qi pote face tu
 infaneco vi konas la sanktajn       sofi pro salva per fide; qi es de
 skribojn, kiuj povas fari vin sagxa    Kristo Jesu.
 por savo per la fido, kiu estas en    AKTI 16: 30 An duce mu ex karcera,
 Kristo Jesuo.               e an dice: "Civi, mi nece akti qo-
 AGOJ 16: 30 [La malliberejestro]     ra, te mi fu es ge-salva?" 31 Ka-co
 diris: "Sinjoroj, kion mi devas      mu dice: "Este kredi de Jesu Kristo.
 fari, per esti savita?" 31 Ili      Tu fu es ge-salva--tu e [homi in] tu
 diris: "Kredu al la Sinjoro Jesuo,    eko-lo." 32 Kron mu dice Verba de
 kaj vi estos savita, vi kaj via      na Cefa ad an e a pan-pe; qi es in
 familio." 32 Kaj ili parolis la     an eko-lo.
 vorton de la Sinjoro al li kaj al
 cxiuj en lia domo.

Ni scias ke estas Dio per naturo, per    Na ski; es Teo, per natura, per auto-
konscienco kaj per la Sankta Biblio.    kritici e per Kristo Bibli.PRI NORDA DAKOTO                         DE NORD DAKOTA
kaj pri na                                e de na

 Saluton, cxiuj! La vivo dauxras en    Ave, pan-pe! Bio du es in Nord
Norda Dakoto. Ni havas nenian      Dakota. Na habe nuli antrax ci, anti-
antrakson cxi tie, kvankam malmultaj   co oligo Nord-Dakota-pe pa voci a
norddakotanoj telefonis policanojn pri  polica-pe per telefono de sti-dubi
suspektindaj posxteroj. Tamen, mi    posta-ra. Anti-co mi pa decide; ne
decidis ne sendi kristnaskajn kartojn   mite Kristo-nati karta u-ci anua ad
al eksterlando cxi-jare. Ni diras    extra landa. Na dice; "hedo Kristo-
"felicxan Kristnaskon kaj bonan Novan   nati e boni neo anua" a pan vi per u-
Jaron" al cxiuj vi per cxi tiu letero.  ci grama.
 Vi eble ankaux auxdis pri la       Vi plus posi pa audi de plu ekonomi
ekonomiajn problemojn en orienta     turba in est USA. Mu a-nu ne ki a ci.
Usono. Ili ankoraux ne venis al cxi   Mi este kredi; mi tosto fu es aktivi
tie. Mi kredas, ke baldaux mi estos   de doci de Englanda lingua a fugi-pe
okupita pri la instruado de la angla   ex Afghanistan. Mi e mi famili nu
lingvo al rifugxintoj el Afganlando.   gene prepara de Kristo-nati.
Nun mi kaj mia familio preparas nin     Teo lice; An dona sani e paci a vi
pri Kristnasko.              la nova jaro.
 Dio donu al vi sanon kaj pacon dum
la nova jaro.                       Saluta,

        Sincere,                      Gary_Justigite_ estas senpaga  _Justi_ is a free      _Justi_ es u gratis ge-
eldonajxo. Iu ajn, kiu   publication. Anyone who  publika-ma. Uno-pe; qi
volas kopion aux abonon,   wants a copy or       volu u kopi alo u
povas skribi al ni:     subscription can write to  subskribe, pote grafo a na:
               us:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
 ##                                ##  GE-FACE
 # # # ## ### # ## # ### ###                   # # # ## ### #
 # # # #  # # #  # # #                    # # # #  # #
 # # # ### # # # # # # ##                   # # # ### # #
 # # #  # # # # # # # #                    # # #  # # #
# # ### ##  # # ### # # ###                  # # ### ##  # #
##    PER LIA GRACO                      ##  PER AN AMO
------------------------------------------------------------------------------
Numero 47      2002 marto-aprilo      Nume 47      2002 M.3-4
------------------------------------------------------------------------------
La Sankta Skrib' estas certec'            Pan Teo Verba es fo sur,
Tute per dia inspirec';               U Kristo-bibli in An kur.
Dum homoj atakadas gxin,               Tem pe es anti u-ci ra,
Nun nia Di' dauxrigas gxin.             Na Teo Bibli pan-tem sta.

            We Have a Sure Prophetic Word
            Emanuel Cronenwett (1841-1931)Leciono el la lutera                      U sko ex lutera
KATEKISMO                              DOCI-BIBLI

Kiuj estas la du cxefaj partoj de la   Bi cefa mero de u Kristo-bibli es qo?
Sankta Biblio?               AKTI 3: 18 Teo pa face sati de
 AGOJ 3: 18 Dio plenumis tion, kion   plu-la ra; An pre-dice per pre-
 Li antauxanoncis per la busxo de     dice-pe stoma: u Kristo fu este
 cxiuj profetoj, ke Lia Kristo      algo.
 suferos.                 HEBRE 1: Teo; Qi en difere tem e
 HEBREOJ 1: 1 Dio, kiu multafoje kaj   per difere mode pa dice a na patri
 multamaniere parolis en la tempo     per pre-dice-pe, 2 tem plu-ci
 antikva al niaj patroj en la       ultima di pa dice a na per Fili.
 profetoj, 2 en tiuj lastaj tagoj    2 PETRO 3: 2 Vi posi puta de
 parolis al ni en Filo.          verba, ge-pre-dice per pre-dice-pe,
 2 PETRO 3: 2 Memoru la antauxdirojn   e de komanda de na, pan ge-mite-pe
 de la sanktaj profetoj, kaj la      de na Cefa e de na Salva-pe.
 ordonon de la Sinjoro kaj Savanto per Teo pa akti uti de; pre-dice-pe dona
 viaj apostoloj.            u Paleo Sankti-bibli a na, e de; ge-
Dio uzis la profetojn por ke doni al ni mite-pe dona u Neo Sankti-bibli a
la Malnovan Testamenton kaj uzis la   na.
apostolojn por ke doni al ni la Novan
Testamenton.PRI NORDA DAKOTO                        DE NORD-DAKOTA
kaj pri ni                               e de na

AFLIKTOJ                 TURBA
 Mi gxojas por rediri: la ekonomiaj    Mi este hedo de; mi itera dice: plu
problemoj, kiuj afliktas la multon de  ekonomi problema; qi dona turba a
Usono, ankoraux ne eniris en Nordan   poli de USA, ne ki in Nord-Dakota a-
Dakoton. Cxi tio estas mirinde, cxar  nu. U-ci ra nu sti mira, ka Nord-
Norda Dakoto havis multajn tiajn     Dakota pa habe poli talo problema
problemojn dum la estinteco.       pan-tem.
 Tial la sekvanta kanto kantigxis per   Ko-co poli homi pa akti u seqe
multaj homoj en la usona Okcidento. La kanta in USA uest-landa. Un USA-pe,
usonano Stephen Foster (1826-1864)    Stephen Foster (1826-1864), akti id
komponis gxin. Li komponis ankaux    komposi. An akti komposi plus de
klasikajn muzikerojn, sed usonanoj    klasika musika, anti-co USA-pe este
cxiam pli amis liajn aliajn kantojn.   ma amo de pan an hetero kanta. Homo
Simile al multaj aliaj grandaj      poli hetero komposi-pe, an lose bio
komponistoj, li mortis june, senmone   tem juve e tem minus valuta e tem
kaj ebrie.                narko.
 Lia lerteco estis, ke li kunigi     An tekno pa es; an akti unio de
afrik-usonan muzikon kun "alba" muziko. Afrika-USA musika ko "leuko" musika.
La fruaj afrik-usonanoj gxuis kanti pri Afrika-USA-pe gene hedo per; akti
siaj afliktoj. Cxi tio farigxis "blua" kanta de auto turba. Po-co u-ci ra
muziko, angle _Blues_, kiu, kiam     face "ciano" musika, per Englanda
kunigxis kun pli rapida ritmo, farigxis lingua _Blues_; qi, po unio ko ma
_Jazz _ kaj Rock'n'Roll_.        tako ritmo, face _Jazz_ e
 Mi ne havas bonan instrumenton por   _Rock'n'Roll_.
skribi muzikon. Cxi tie estas la     Mi ne habe u boni instrumenta pro
sxlosilo por mia transpono:       grafo de musika. U-ci es mi klavi de
                     mi trans-grafo:
   C = 1/4 noto              C = 1/4 nota
   c' = 1/8 noto              c' = 1/8 nota
   c" = 1/16 noto              c" = 1/16 nota
  (C) = 1/2 noto             (C) = 1/2 nota
  ^C = alta noto             ^C = alti nota
 Ni esperas, ke vi gxuos gxin!      Na tena spe de; vi fu este hedo
  Sincere,               kausa id!
                       Saluta,

                         Gary

C               F       Am       C    G7        C
|c' d' |E e' e' e' G  e' | d' c' c' d' E  a'. g"|G E e' e' g'. e"|(C).
Por kalkuli la larmojn kaj trinki de malricx',Inter plezur'de viv'pauxzu ni;
Na fu ha-be pa-u- sa te bib ko po- ve=pe. La-se; na nu nu-me tri-sti tem.

                F      Am    C    G7      C
c' d' | E e' e' e' G e' | d' c' c' d' E  A | G  E  e' c' d'. d" |(E). |
Es-tas kan-to daux-ran-ta e - ter-ne en o-rel':"A-flik-toj, ve-nu ne al ni."
Es u  kan-ta; qi re- sta in o-ti de pan=pe: "O Tur-ba, ve-ni nu- li= tem."

Rekantajxo:                       Re-kanta-mero:
                 F  C      F  C  G7
| e' f' | G.  g' g' G  f' g' | (A) (G) | ^C G  A  G | g' g' d'. c" D
 Es-tas kant' kaj su-spir' de la - cu- loj: Ho A-flik-toj, ve-nu ne al ni.
 Es u kant, es u spir, de fa - ti- ga: Tur-ba, Tur-ba, ve-ni nu-li=tem.

C               F       Am    C    G7      C
 c' d' | E e' e' e' G  e' | d'. c" c' d' E  A | G  E  e' c' d'. d" |(C)
Mul-te- fo-je vi res-tas ecx cxir-kaux mi-a pord', A-flik-toj, ve-nu ne al ni.
Po- li di, tu pa re-sta cir - ka mi ja- nu- a.  O Tur-ba, ve-ni nu- li=tem.
------------------------------------------------------------------------------
_Justigite_ estas senpaga _Justi_ is a free     _Justi_ es u gratis ge-
eldonajxo. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  publika-ma. Uno-pe; qi
volas kopion aux abonon,  wants a copy or      volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
              us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                     /| _ |\        GE-FACE
                     | ||^|| |
J  U  S  T  I  G  I  T  E    | / | |     J  U  S  T  I
                     \_.. _/
     PER LIA GRACO           | \         PER AN AMO
                      |__\(Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 48     2002 majo-junio      Numera 48     2002 meno 5-6
-----------------------------------------------------------------------------
La Dio libro estas mir',                Na Bibli habe fo-valu,
Por ni ĉiela il';                   Ge-dona klu ex An;
Ĝin Dio donas per inspir'--              Qi doci es u salva-ru.
Ĝi gvidas kiel bril'.                 Id duce ad uran.            How Precious Is the Book Divine
            John Fawcett (1740-1817)Leciono el la luterana                     Sko ex Lutera
K A T E K I S M O                     D O C I - B I B L I

Kio estas la Sankta Biblio?       U Kristo Bibli es qo-ra?

 NOMBROJ 23: 19 Dio ne estas homo,   NUMERA 23: 19 Teo ne es un homi,
 ke Li mensogus, kaj ne homido, ke Li  so An ne dice falsi, ni es un homi
 pentus. Ĉu Li dirus kaj ne farus,   fili, so An ne dice penite. Qe An
 parolus kaj ne plenumus?        pa dice e ne fu akti, alo pa dice
 READMONO 4: 2 Ne aldonu al tio,    e ne fu face kompleti?
 kion mi ordonas al vi, kaj ne      LEGA-BI 4: 2 Vi ni fu dona adi a
 deprenu de ĝi.             verba; Mi komanda dice a vi, ni fu
 JOHANO 10: 35 La Skribo ne povas    apo ab id.
 esti nuligita.             JOHANE 10: 35 [Pan Sankti] Grafo
 2 PETRO 1: 16 Ne sekvinte fabelojn   ne pote gene frakti.
 sofismajn, ni konigis al vi la     2 PETRO 1: 16 Na ne pa akti akorda
 potencon kaj alvenon de nia Sinjoro   histori; tekno-mali ge-krea, tem
 Jesuo Kristo... 21 Neniam       face ge-ski a vi dina e veni de na
 profetaĵo estas alportita per homa   Cefa, Jesu Kristo... 21 Pre-dice
 volo; sed homoj, movataj de la     habe veni per homi volu nuli kron,
 Sankta Spirito, parolis laŭ Dio...   anti-co Teo sankti homi pa dice po
 2: 3 En avideco per trompaj paroloj  [Teo] Sankti Spiritu moti...
 falsaj instruistoj vin komercos.    2: 3 Per invidi, falsi doci-pe fu
 APOKALIPSO 22: 18 Mi atestas al    gene profito ab vi per falsi verba.
 ĉiu, kiu aŭdas la vortojn de la     APO-TEGU 22: 18 Mi dice testi a
 profetaĵo de ĉi tiu libro: se iu    pan-pe; qi audi pan verba ex u-ci
 aldonos al ili, Dio aldonos al li la  bibli: si ali-pe dona adi a pan-ci
 plagojn, skribitajn en ĉi tiu      ra, Teo fu dona ad u-ci pe pan
 libro; 19 kaj se iu forprenos el    pato; ge-grafo in u-ci bibli, 19 e
 la vortoj de la libro de ĉi tiu     si ali-pe apo ab verba de bibli de
 profetaĵo, skribitaj en ĉi tiu     u-ci pre-dice, Teo fu apo an mero
 libro, Dio forprenos lian lotaĵon    de Bibli de [pan-tem] bio e de
 el la arbo de vivo kaj el la sankta   sankti civita; qi gene grafo in
 urbo.                  u-ci bibli.

La Sankta Biblio estas la Vortoj de   U Kristo Bibli es pan Teo Verba.
Dio.P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D  D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

Unu el la lastaj kavaleriistoj     Mo ex ultima Equs-milita-pe

 Leonard Berce loĝis en Norda Dakoto.  Leonard Berce pa tena eko in Nord
Lia familio bredis ĉevalojn por la   Dakota. An famili du kultiva Equs
usona kavalerio. Tielmaniere, kiam li pro USA Equs-arme. So, pa an volu
volis unuiĝis kun la kavalerio dum   eqa membra de Equs-arme 1938, Equs-
1938, la armeo elektis lin, kvankam   arme pa elekti an, alterna id este ma
ĝi kutime preferis malaltulojn.     amo de brevi homi. (Brevi homi habe
(Malaltulojn havas malpli da pezon por mei ponde pro Equs.) U-ci tem, Equs-
la ĉevalo.) Tiam la kavalerio     arme pa akti serci proxi margina ko
patrolis la limo kun Meksikio. Estis  Mexico landa. Pa es rumora;
famoj, ke Germanio kaj Japanio     Deutschland e Nippon landa dona a
promesis redoni Kalifornion al     Mexico u promise; re-dona ad id
Meksikio, se ĝi helpos al ili.     Kalifornia stato, si id dona auxi a
                    mu.
 Dum 1939 estis ankaŭ eksperimento    Tem 1939, plus es un experimenta
por uzi la kavalerio kontraŭ tankoj.  pro uti de Equs-arme anti ge-arma
Dum tiu tempo la Nazioj atakis     vagona. U-ci tem, "Nazi" krati-
Pollandon, kaj la kavaleriistoj aŭdis, grega akti viole anti Polska landa.
kiel la pola kavalerio malsukcesis   Pan-ci Equs-milita-pe audi; Polska
kontraŭ la tankoj. Ili zorgis, ke la  Equs-arme pa tali mali akti anti ge-
usona armeo ne bezonos la kavalerion.  arma vagona. Mu este vexa; USA arme
Post tio la kavalerio ĉiam       ne nu nece un Equs-mero. Po-co
malgrandiĝis. Sed la armeo ĉiam    Equs-arme gene ma pusi. Anti-co arme
diris, ke ĝi ne malgrandigas la     pan-tem dice; id ne face pusi Equs-
kavalerion. Fine dum iu tago la armeo mero. Uno di, kron fini, USA arme
diris al ili, ke ne estas kavalerio   dice; ne nu es un Equs arme e mu nece
kaj ili bezonas iru al la Pacifiko por ki a Pacifika oceani te akti milita
batali kontraŭ la japanoj.       anti Nippon-pe.
 La lastaj kavaleriistoj estis tre    Pan-ci ultima Equs-milita-pe este
malgajaj. Ili ĉiam uzis la samajn   fo tristi. Mu pa-du uti un homo Equs
ĉevalojn, kaj ili sentis la mankon de  pan-tem, ka-co mu este u minus de
siaj ĉevaloj. Eĉ la ĉevaloj sekvis   auto Equs. Plus-co pan Equs pa-du ki
la kavaleriistojn, kiam ili ne     seqe auto iti-pe tem ne habe ergo.
laboris. La serĝentoj de Berce     Berce tri-stria ofici-pe lakri, ka mu
ploris, ĉar ili konis nenian vivon ol  ne habe ski de hetero bio de Equs-
la kavalerion.             milita-pe.
 Hodiaŭ Berce loĝas denove en Norda   Nu-di, Berce tena eko itera in Nord
Dakoto en bieno kun gefiloj kaj     Dakota in agri-lo ko fili e fili
genepoj. Li helpas al historiaj    fili. An dona auxi ad histori-drama-
aktoroj rekrei la malnovan "Sepa    pe te re-krea de paleo "Equs-milita-
kavalerio" de generalo Custer ĉirkaŭ  mero seti" de generali-milita-cefa
la jaro 1875.              Custer de anua 1875.
 Kun salutoj de             Ko saluta ex
                    _ _
                     /.  Gary
                    #\##/#
                     ###

_Justigite_ estas      _Justi_ is a free     _Justi_ es u gratis ge-
senpaga eldonaĵo. Iu    publication. Anyone   publika-ma. Ali-pe; qi
ajn, kiu volas kopion    who wants a copy or    volu u kopi alo u
aŭ abonon, povas skribi   subscription can write  subskribe, pote grafo a
al ni:           to us:          na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]

                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/
     PER LIA GRACO           / \        PER AN AMO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 49     2002 julio-auxgusto     Numera 49     2002 meno 7-8
-----------------------------------------------------------------------------

Skribita estas la ordon',              Id monstra via de na er;
Cxar cxiam pekas ni;                 In qi na pedi ki.
Venas ankaux per gxi pardon'             Ko-co in vista id nu fer
De nia graca Di'.                  An amo a na ci.

            How Precious Is the Book Divine
                John Fawcett (1740-1817)Leciono el la lutera                      Sko ex Lutera
K A T E K I S M O                     D O C I - B I B L I

Kio estas la du cxefaj instruadoj de  Bi cefa doci de Kristo Bibli es qo?
la Sankta Biblio?

 ROMANOJ 1: 16 Mi ne hontas pri la   ROMA 1: 16 Mi ne este etio de Jesu
 evangelio; cxar gxi estas la potenco  Kristo boni info, ka id es Teo
 de Dio al savo por cxiu, kiu kredas.  salva dina pro panto-pe; qi habe
 3: 20 Per la faroj de la legxo     kredi. 3: 20 Teo ne fu face justi
 neniu karno pravigxos antaux Li;    nuli-pe in Se vide per lega akti,
 cxar per la legxo venas konscio pri   ka per An lega es ski de mali akti.
 peko. 21 Sed nun, ekster la legxo,   21 Teo justi ab lega nu es ge-
 justeco de Dio montrigxis, atestata   monstra tem [Paleo Akorda] lega e
 per la legxo kaj la profetoj;      pre-dice-pe gene testi-- 22 klu
 22 nome, la justeco de Dio, per fido  Teo justi per fide de Jesu Kristo a
 al Jesuo Kristo, per cxiuj       panto-pe e epi panto-pe; qi habe
 kredantoj, cxar ne ekzistas       kredi. Ne es difere, 23 ka panto-
 diferencigo; 23 cxar cxiuj pekos    pe akti mali pre-nu e sti fali ab
 kaj maltrafis la gloron de Dio.     Teo glori.
 JOHANO 3: 16 Dio tiel amis la     JOHANE 3: 16 Teo pa so este amo de
 mondon, ke Li donis Sian        munda; An dona Se solo Fili, tende
 solenaskitan Filon, por ke cxiu, kiu  panto-pe; qi habe kredi de An, ne
 fidas al Li, ne pereu, sed havu     fu gene morta sed fu habe panto-tem
 eternan vivon.             bio.

La du cxefaj instruadoj de la Sankta  Bi cefa doci de Kristo Bibli es Teo
Biblio estas la LEGXO, per kiu ni    LEGA; per qi na gene merito de panto-
meritas eternan punon kaj morton, kaj  tem puni e morta, e BONI-INFO de Jesu
la EVANGELIO, per kiu Dio donacas al  Kristo; per qi Teo dona a na doro de
ni savon kaj eternan vivon.       pardo e panto-tem bio.P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D  D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

 Dum la 2004-a jaro, Usono komencos   Tem anua 2004, USA fu proto bi-
la ducentjaran jubileon de la      hekto-anua celebra de Lewis e Clark
expedicio de Lewis kaj Clark. Unu   stude-viagia. SAKAGAWEA gene mo maxi
plej populara temo de tiu vojagxo    popula tema de u-ci viagia.
farigxis SAKAGAWEA.            Proto ofice USA-pe; qi ki seqe u
 La unuaj oficialaj usonanoj      fluvi Missouri, bi-ci kapitana Lewis
sekvantaj la riveron Missouri,     e Clark pa nece plu duce-pe, tende
Kapitanoj Lewis kaj Clark bezonis    dona a mu auxi de viagia trans landa;
gvidantojn por helpi ilin vojagxis tra USA pa recento merka ab France-landa.
lando, kiun Usono laste acxetis de   Proxi nu-di civita ge-nomina
Francio. Proksime al la nuna urbo   Washburn, mu gene inkontra ko sponsa
Washburn, ili konatigxis kun edzino de de duce-pe ge-nomina Charbonneau.
la gvidanto Charbonneau.         Sakagawea (semani: Avi-Gina) pa
 Sakagawea (signifo: Birda Virino)   gene nati in Scosconi Indiana tribu.
naskigxis en la Sxosxoni-indiana    Un hetero Indiana tribu kapti fe homo
tribo. Alia indiana tribo kaptis sxin dulo. Plu Canada-pe face ge-salva
kiel sklavo. Kanadanoj savis sxin.   fe. Mu vendo fe homo sponsa a
Ili vendis sxin kiel edzino al     Charbonneau; qi volu komerci relati
Charbonneau, kiu sercxis komercan    ko Scosconi demo. Kron Lewis e Clark
rilaton kun la Sxosxonioj. Kiam Lewis proto vide fe, fe es pusi, habe mo-
kaj Clark konatigxis kun sxi, tiam sxi ses anua e es gravido.
estis malalta, deksesjara kaj graveda.  Fe dona a bi-ci kapitana ma auxi de
 Sxi estis pli helpema al la      Charbonneau. Fe habe ski de landa e
kapitanoj ol Charbonneau. Sxi konis  de oligo Indiana lingua. Tem fe fero
la landon kaj kelkajn indianajn     babi epi dorsa, plu hetero Indiana
lingvojn. Kun sxia bebo sur dorso,   tribu vide; u-ci stude-viagia volu
aliaj indianoj vidis, ke la expedicio  paci. Mo kron plu di-bibli de
estis pacema. Unufoje, kiam la     viagia kade in fluvi, fe salta ex
taglibroj de la expedicio falis en   navi tende salva mu. Panto-ci bibli
riveron, sxi saltis el la boato por   habe importa landa-carta e skience
savi ilin. Tiuj libroj enhavis     info.
gravajn mapojn kaj sciencan informon.   Nu-di, USA-pe tena memo de fe forti
 Hodiaux usonanoj memoras sxin pro   e koragi.
forteco kaj kuragxo.          _ _
                     /. Gary
                    #/\#
                     ###JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis ge-
eldonajxo. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  publika-ma. Ali-pe; qi
volas kopion aux abonon, wants a copy or      volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/
     PER LIA GRACO           / \        PER AN AMO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)

Sed kiam aperis la boneco de Dio, nia  Anti-co, kron gentili e amo ex Teo,
Savanto, kaj Lia amo al homoj, ne per  na Salva-pe, pa monstra se, ne per
laboroj faritaj en justeco, kiujn ni  justi ergo; na pa akti, sed, akorda
mem farus, sed lau Sia kompato Li    civili, An pa dona salva a na per
savis nin, per la lavado de renasko,  lava de re-proto e de re-neo ex
kaj per la renovigo de la Sankta    Sankti Spiritu; An mega fusi epi na
Spirito, kiun Li riche survershis sur  per Jesu Kristo, na Salva-pe, so na;
nin per Jesuo Kristo, nia Savanto; por ge-face justi per An amo, fu es
ke ni, justigite per Lia graco [donaco heredi-pe akorda spe de panto-tem
de Lia amo], farighu heredantoj lau   bio.
la espero de eterna vivo.  Tito 3:4-7               Tito 3:4-7

-----------------------------------------------------------------------------
Numero 50    2002 septembro-oktobro    Numera 50    2002 meno 9-10
-----------------------------------------------------------------------------

(Mi esperas, ke vi ne chagrenas, ke   (Mi spe; vi ne este turba de; na nu
ni rekomencas la katekismajn      re-proto plu Lutera doci-bibli sko.
lecionojn. Pastoro Harold A. Essmann  Pastora Harold A. Essmann face u neo
verkis novan katekismon precipe por   doci-bibli, idio pro translati ad-in
traduki en eksterlandajn lingvojn. Do xeno-landa lingua. Ka-co mi fu
mi tradukos ghin en Esperanton. Ghi  translati id ad-in Glosa. Id es ma
estas pli mallonga, sed ankorau bona.  brevi, sed ankora boni. An introduce
Sekvanta estas la enkonduko.)      es seqe.)    T I O ,  K I O N  L A      R A ;  U  K R I S T O - B I B L I
 S A N K T A  B I B L I O  K A J     E  P L U  L U T E R A - P E
 L U T E R A N O J  I N S T R U A S      D O N A  S K O  D E

    de Harold A. Essmann           ex Harold A. Essmann

 Preskau antau kvincent jaroj, la    Proxi pre 500 anua, Kristo eklesia
kristana eklezio koruptighis per    pa gene ero per poli falsi doci. Un
multaj falsaj doktrinoj. Homo nomita  homi, ge-nomina Luther, pa duce plu
Martin Luther redukis homojn al la   homi versi doci ex Kristo-Bibli. An
doktrinoj de la Sankta Biblio. Lia   ergo kon ergo de an ami gene nomina
laboro kaj la laboro de liaj amikoj   "Reforma" ["re-forma"]. Per Luther,
nomighas la Reformacio. Per Luther   Teo pa moti eklesia versi puri
Dio reestablis al la eklezio la     religio doci e versi neo bio de fide
purecon de doktrino kaj novan vivon de de Kristo.
fido pri Kristo.             Panto religio doci de Lutera
 La doktrinoj de la lutera eklezio   eklesia ne es neo. Mu es doci ex
estas ne novaj. Ili estas la      Kristo-Bibli. Ka-co u Lutera eklesia
instruajhoj de la Biblio. Do la    ne es u neo eklesia.
lutera eklezio ne estas nova eklezio.   Id ne es u falsi alo sekreti
 Ghi ne estas sekto au kulto.     religio.
 Ghi estas eklezio, kies doktrino    Id es un eklesia; qi doci habe baso
bazighas sur la vortoj skribitaj per  epi verba, ge-grafo ex Paleo-Akorda
la profetoj de la Malnova Testamento  pre-vide-pe e ex Neo-Akorda
kaj per la apostoloj de la Nova     ge-mite-pe. U Kristo-Bibli dice a na
Testamento. La Biblio diras al ni pri de Jesu Kristo.
Jesuo Kristo.               Panto doci ex Lutera eklesia es
 La doktrinoj de la lutera eklezio   doci ex origi paleo eklesia de panto
estas tiuj de la originala antikva   ge-mite-pe e de pre-kron Kristo-pe.
eklezio de la apostoloj kaj la fruaj
kristanoj.P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D  D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

PRI LA URBETO SHIELDS [SHILDOJ]     DE SHIELDS [PLU SKUTA] URBA

 Ni en la usona Okcidento havas     Na in USA Uest habe oligo dendro,
malmultajn arbojn, sed niaj       anti-co na gra-landa gene piro homo
herbolandoj brulas kiel arbara fajro.  silva gene piro. Na nu habe u deino
Ni nun havas teruran senpluvecon.    sika-tem.
 Shields estis malgranda urbo de nur   Shields pa es u pusi urba de simpli
dekses homoj, sed ghi servas      mo-sixa homi, anti-co id dona servi
farmistojn kaj indianojn de iom da   ad agri-pe e ad Indiana-pe de oligo
kilometroj chirkau si. Dum junio 29,  kilometra peri id. Tem meno 6 di 29,
herba fajro detruis la urbeton.     u gra-piro pa destru u-ci urba.
 Chiuj domoj krom du detruighis     Panto domi exklude bi gene destru,
antau ol fajrestingistoj alvenis per  pre sto-piro-pe veni per plu
helikopteroj, char la vento tiel    helikopter, ka u venti moti u piro ko
rapide pushis la fajron. Proksima   tali tako. U proxi valuta-sporta-do
kazino shirmis la travivantojn.     dona sekuri-lo a viktimi.
 Tiu herbolanda fajro estas unu el    U-la gra-landa piro pa es mo ex
tri, kiuj komencas dum tiu tago. Alia tri; qi gene proto tem u-la di.
urbeto nomita Porcupine [histriko]   Panto civi nece lase un hetero urba,
evakuighis.               ge-nomina Porcupine [Porkuspina].
 Ni havas problemon en Norda Dakoto:   Na nu habe u problema in Nord
niaj malgrandaj urbetoj malaperas. Ne Dakota: na pusi urba gene no-feno.
pro fajroj, sed pro bonigo de autoj   Ne kausa piro sed kausa ma-boni de
kaj malmultaj kostoj en pli grandaj   vagona e kausa pusi preci in ma mega
urboj. Komercoj en la urbetoj ricevas civita. Komerci in urba ne gene
nenian monon, kaj la urbeto       valuta, ko-co u-ci urba gene fali.
malsukcesas. Neniu scias, kiel solvas Nuli-pe habe ski de solve u-ci
la problemon. Shields jam havis tian  problema. Shields pre-nu habe tali
problemon, do nevershajne estas ke   problema, ka-co Shields gene re-stru
Shields rekonstruighos.         nu es no-probabili.
 Ankau: en Mandan, ni havis       Plus: in Mandan, na pa habe u neo
temperaturan rekordon: 44° C.! La   ge-registra alti temperatura: 44° C.!
varmo ankau donas al la problemo de   Tali termo plus dona a problema de
fajroj en la usona Okcidento.      piro in USA Uest.
 Ni volas sendangheron kaj sufichan   Na volu a vi sekuri e sati pluvi.
pluvon al vi.
         Sincere,                 Plu saluta,
                    _ _
                    /. Gary
                    #/\#
                    ###JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/
     PER LIA GRACO           / \        PER AN AMO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 51    2002 novembro-decembro    Numera 51    2002 meno 11-12
-----------------------------------------------------------------------------

Krist' estas l'Angulshton',              Na Kristo es u Blok
 Sole sur Lin konstru_u;                E solo la na stru.
Per la mirinda son'                  In Krist urani lok
 Chielajn kortojn sku_u!                Sankti-pe ja es gru.
Sur Lia grac'                     An amo don
 Estas esper'                      A na u spac
 En Lia sfer'                      In pan-tem pac
De sankta pac'.                    E nu-tem bon.

             Christ Is Our Cornerstone
             John Chandler (1806-1876)

Oni povas audi la melodion de tiu    Pe posi audi u melodi de u-ci kanta
himno per <www.clclutheran.org>.    per <www.clclutheran.org>.T I O N  L A  B I B L I O  K A J        U  K R I S T O - B I B L I
L U T E R A N O J  I N S T R U A S       E  P L U  L U T E R A - P E
                               D O N A  S K O
La Sankta Biblio
                    U Kristo-Bibli
La Sankta Biblio kaj luteranoj
instruas, ke la Biblio estas la veraj  U Kristo-Bibli e Lutera-pe dona doci;
vortoj de Dio. Ghi estas inspirita   na Bibli es panto veri verba ex Teo.
per la Sankta Spirito. Chi tio     Id gene stimula ex Teo Sankti
signifas, ke Dio spiris en la autorojn Spiritu. U-ci habe semani; Teo pa
la ekzaktajn pensojn kaj vortojn,    moti in grafo-pe plu exakti puta e
kiujn ili devis skribi. Rezulte, chiu verba; mu debi grafo. Seqe-co panto
diro en la Biblio estas vero. Unu   grafo in Bibli es veri. Mo mero de
parto de la Biblio klarigas alian    Bibli dona explika de hetero mero.
parton. Ghi estas la sola gvidnormo  Id es u solo duce-ra pro kristo-pe
por la fido kaj vivo de kristanoj. Ni fide e bio. Na debi lekto e stude id
legu kaj studu diligente ghin. Ghi   ko fo-dura. Id klari dona doci de
klare instruas chion, kion ni devas   panto; na nece, tende gene salva po
scii por ke ricevi nian eternan savon. morta.

2 PETRO 1: 21 Homoj, movataj de la   2 PETRO 1: 21 Pre-dice habe veni per
Sankta Spirito, parolis lau Dio.    homi volu nuli-kron, anti-co Teo
1 KORINTANOJ 2: 13 Pri kio ankau ni  sankti homi pa dice po [Teo] Sankti
parolas per vortoj, ne kiujn instruas  Spiritu moti.
homa sagheco, sed kiujn instruas la   1 KORINTO 2: 13 Na dice panto-ci ne
Spirito.                per verba; homi sofi dona doci de
2 TIMOTEO 3: 16 Chiu skribajho     sed Teo Sankti Spiritu dona doci de.
inspirita de Dio estas.         2 TIMOTE 3: 16 Teo pa dona panto
JOHANO 10: 35 La Skribo ne povas    Grafo per stimula.
esti nuligita.             JOANE 10: 35 [Panto Sankti] Grafo ne
2 TIMOTEO 3: 15 Jam de frua infaneco  pote gene frakti.
vi konas la sanktajn skribojn, kiuj   2 TIMOTE 3: 15 Ex infanti tem, tu
povas fari vin sagha por savo.     habe ski de Sankti Grafo; qi pote
LUKO 11: 28 Felichaj estas tiuj, kiuj face sofi tu a salva per fide.
audas la vorton de Dio kaj observas   LUKA 11: 28 Vice-co mu; qi audi e
ghin.                  tena Teo verba, es hedo.
JOHANO 5: 39 Vi esploras la Skribojn, JOANE 5: 39 Vi cerka [Teo] Grafo, ka
char vi opinias, ke en ili vi havas   vi habe doxo; vi habe panto-tem bio
eternan vivon; kaj ili estas tio, kio  in mu. Panto-ci es mu; qi dona testi
atestas pri Mi.             de Mi.P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D - D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

 Agrikulturo estas la plej grava     Agrikultura es u maxi importa
komerco en Norda Dakoto. Kion ni    komerci in Nord-Dakota. Na du akti
kultivas en tia malvarma klimato? Chi kulti de qo in tali frigi klima? Ci
tie estas la statistikoj de la jaro   es plu numera de unua 2000 de na
2000 pri nia konteo Morton:       stato-mero Morton:

tritiko (plejparte printempa)    Tritikum (pleisto "blasto-tem")   40%
fojno (plejparte luzerno)      fenu (pleisto Medikago)       32%
sunfloroj (plejparte por oleo)    Heliantus (pleisto pro olea)     9%
hordeo                Hordea                7%
aveno                Avena                 7%
maizo (plejparte por brutoj)     Zea (pleisto pro zoa)         5%

 La konteo Morton faras pli da fojno,  Stato-mero Morton face ma fenu e
aveno kaj maizo por brutoj ol chiuj   Avena e Zea pro zoa de panto hetero
aliaj konteoj en Norda Dakoto.     stato-mero in Nord-Dakota.
 Chi-jare ni havas teruran        Nu-anua na habe deino
senpluvecon, do la sola bona rikolto  minus-pluvi-tem, ka-co solo boni
estas sunfloroj, char ili ne bezonas  karpe-ra es Heliantus, kausa mu ne
multan akvon.              nece poli aqa.
 Ni deziras bonan veteron por vi en   Na volu boni meteo a vi in auto
via lando.               landa.
  Salutas                 Saluta,
                 _ _
                  /. Gary
                 #/\#
                  ###


-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 52    2003 januaro-februaro     Numera 52    2003 meno 1-2
-----------------------------------------------------------------------------

Estu glor' al Patro-Dio,               Glori a na Teo, Patri,
 Estu glor' al Filo-Di',               Glori a na Teo, Fil,
Estu glor' al Spirit'-Dio,              Glori a na Teo, Spirit,
 Tri en Unu estas Li!                 Tri-in-Mo, dona civil!
  Gloro, gloro                     Glori, glori
 Al la chiopova Di'!                 A na Teo supra cel!

               Glory Be to God the Father
               Horatius Bonar (1808-1899) T I O N  L A  B I B L I O  K A J    U  K R I S T O - B I B L I  E
 L U T E R A N O J  I N S T R U A S     P L U  L U T E R A - P E
                          D O N A  S K O
	TRIUNUECA DIO
                       TRI-UNIO TEO
La Biblio kaj luteranoj instruas, ke
estas sola unu vera Dio. Tiu Dio    U Kristo-Bibli e Lutera-pe dona sko;
estas nevidebla, sankta, eterna kaj   es solo mo veri Teo. U-ci Teo es
havas chiajn potencon kaj saghon. En  minus-feno e sankti e panto-tem e
la Biblio, Dio malkashas Sin kiel tri  habe panto dina e panto sofi. In
Personoj: Patro, Filo kaj Sankta    Kristo-Bibli, Teo monstra Se homo tri
Spirito. Tio estas, kial Li nomighas  Persona: Patri e Fili e
"triunueca". Chi tiuj Personoj en unu Sankti-Spiritu. Ka-co An es ge-voci
Dio chiuj estas Dio. Ili estas egalaj "Tri-Unio". Panto tri-ci Persona in
pri potenco, gloro kaj chiu alia    mo Teo es Teo. Mu es eqa de dina e
kvalito. Malkonfesi au ignori unu   de glori e de panto hetero qalita.
Personon estas malkonfesi chiujn.    Nega alo ne tena ski de mo Persona
Estas Dio, kiu kreis, reachetis kaj   es nega de panto Mu. Es Teo; Qi pa
sanktigis nin.             krea na e pa dona paga pro na e pa
                    face; na es sankti.
READMONO 6: 4 Auskultu, ho Izrael! la
Eternulo, nia Dio, la Eternulo estas  NOMI-BI 6: 4 O Israel-fili: audi; un
unu sola.                ES, na Teo, es mo!
MATEO 28: 19 Iru do kaj dischipligu  MATAI 28: 19 Ka-co sti ki e face
chiujn naciojn, baptante ilin en la   sko-pe panto natio tem dona
nomon de la Patro kaj de la Filo kaj  bapti-ritu ad-in Patri e Fili e
de la Sankta Spirito.          Sankti-Spiritu nima.
JOHANO 5: 23 Chiuj honoru la Filon   JOANE 5: 23 Panto-pe debi este
tiel same, kiel ili honoras la Patron. honora de Fili iso; mu este honora de
Kiu ne honoras la Filon, tiu ne     Patri. Pe; qi ne este honora de
honoras la Patron, kiu Lin sendis.   Fili, ne este honora de Patri; Qi
GENEZO 1: 1 En la komenco Dio kreis  pa bali An.
la chielon kaj la teron.        GENE-NATI 1: 1 Tem proto, Teo pa
1 JOHANO 2: 2 Jesuo Kristo estas    krea plu urani e u geo.
repacigo pro niaj pekoj, kaj ne sole  1 JOANE 2: 2 Jesu Kristo es u
pro niaj, sed ankau pro la tuta mondo. sakrifice anti na peka--ne solo anti
ROMANOJ 15: 13 La Dio de espero    na sed anti holo munda peka.
plenigu vin per chia ghojo kaj paco en ROMA 15: 13 Teo de spe face ple vi
kredado, por ke vi abunde havu     ko panto hedo e paci per kredi, so vi
esperon, lau la potenco de la Sankta  fu gene mega per spe per
Spirito.                Sankti-Spiritu dina.P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D - D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

 Ni havis maloftan okazon dum la     Na pa habe u rari acide tem proto
komenco de novembro. Juna pumo (kiun  de meno mo-mo. U juve Felis konkolor
usonanoj nomas "monta leono") eniris  (a qi Amerika-pe dona u nima "monti
la bienlandon de Norda Dakoto kaj    Leo") pa ki ad-in agri landa de
atakis tri chevalojn. Ghi shiris    Nord-Dakota e pa akti viole anti tri
karnon el la vizaghoj kaj koloj de la  Equs. Id pa skizo karni ab facia e
chevaloj.                ab kola de plu-ci Equs.
 La bienistoj telefonis al shtata    Plu agri-pe pa voci per telefono a
bestregisto, kiu rapide veturis al la  stato kontrola-zoa-pe; qi tako ki a
loko. Kion la bienistoj faros pri la  loka. Plu-ci agri-pe fu face qo de
danghera besto? La bestregisto diris  u-ci risko zoa? U kontrola-zoa-pe
ke ili devas fari nenion, char     pa dice; mu debi akti nuli-ra, ka u
chastempon komencas en la shtato kaj  casa-tem proto in stato, ko-co u
la pumo tiel timos, ke ghi iros al   Felis konkolor fu este tali fobo; id
tie, el kie ghi venis.         ki versi la; ab topo id pa veni.
 La pumo detruis unu okulon de      U Felis konkolor pa demoli mo oku
chevalo, kiun knabino posedas. Kiam  de mo Equs; uno ju-fe habe. Po
oni demandis, kion shi faros pri la   uno-pe pa dice qestio; fe akti qo de
chevalo, shi diris ke shi kaj la    Equs, fe pa dice; fe e Equs nece
chevalo devos relerni kunlaboradon kaj re-gene ski de kon-ergo e po-co un
post tio la chevalo fidos al shi pli  Equs fu fide a fe ma forti de pre.
forte ol antaue.             Teo so duce vi dia turba tem de vi
 Dio tiel gvidu vin tra la malfacilaj bio!
tempoj de via vivo!
  Salutas                 Saluta,
                   _ _
                   /. Gary
                   #/\#
                   ###
-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 53     2003 marto-aprilo      Numera 53     2003 meno 3-4
-----------------------------------------------------------------------------

Ho, iru mi lau Via plan';              Face; mi akti Tu komand--
 Permesu Vi, ke mi                  U via; qi es gru.
Per mia kap' au kor' au man'            Ne lase; kefa alo man
 Ne peku kontrau Di'!                Fu akti anti Tu.

          Oh, that the Lord Would Guide My Ways
          Isaac Watts (1674-1748)
L A  B I B L I O  K A J             U  K R I S T O - B I B L I
L U T E R A N O J                E  P L U  L U T E R A - P E
I N S T R U A S  T I O N                   D O N A  S K O

VIRO KAJ VIRINO             ANDRO E GINA

La Biblio kaj luteranoj instruas, ke  U Kristo-Bibli e plu Lutera-pe dona
viroj kaj virinoj estas aparta kreo de sko; panto andro e panto gina es un
Dio. La unua viro estis kreata el la  idio krea de Teo. U proto andro pa
polvo de la tero. La unua virino    gene krea ex pulve de geo. U proto
estis farataj el ripo de la viro.    gina gene krea ex kosta ex u-ci
Dio kreis ilin lau Sia bildo. Tio   andro. Mu es ge-krea akorda imagi de
signifas, ke ili havis nenian pekon   Teo. U-ci habe semani; mu es minus
kaj havis perfektan scion pri Dio.   peka e mu habe u perfekti ski de Teo.
Tiu bildo detruighis kiam Adam kaj Eva U-la imagi gene destru, proto-kron
unue pekis. Homoj havas animon, kiun  Adam e Eva akti peka. Panto homi
nenia estajho havas. Dio donis al ni  habe u psiko; zero hetero vive-ra
la regon pri Sia tuta kreo. Homoj   habe. Teo pa dona a na krati de holo
havas libervolon pri la aferoj de chi  krea de Se. Panto homi habe libe
tiu vivo. Sed sola la Sankta Spirito, volu de akti u-ci tem bio. Anti-co
laboranta per la Vorto de Dio, povas  solo u Sankti-Spiritu; Qi akti per
konduki homon al la amo de Dio.     panto Verba de Teo, pote duce homi,
                    te an este filo a Teo.
GENEZO 2: 7 Dio la Eternulo kreis la
homon el polvo de la tero, kaj Li    GENE-NATI 2: 7 Un ES, Teo, face u
enblovis en lian nazon spiron de vivo, morfo ad homi ex pulve de geo e dona
kaj la homo farighis viva animo.    ad-in nasa u spira de vive. Un homi
GENEZO 2: 22 Dio la Eternulo      esce u vive-ra.
konstruis el la ripo, kiun Li prenis  GENE-NATI 2: 22 Po-co un ES, Teo, pa
de la homo, virinon.          face u gina ex kosta; An pa prende ex
GENEZO 1: 26 Dio diris: Ni kreu homon homi.
lau Nia bildo, similan al Ni; kaj ili  GENE-NATI 1: 26 Teo dice: "Lase; Na
regu.                  face un homi akorda Na imagi e akorda
EFESANOJ 4: 24 Surmetu la novan    Na homo. Lase; an habe arki."
homon, kreitan lau Dio en justeco kaj  EFESO 4: 24 Moti epi se u neo homi;
vera sankteco.             qi pa es ge-krea akorda Teo per veri
KOLOSEANOJ 3: 10 Vi surmetis la novan justi e sankti.
homon, kiu estas renovigata al scio   KOLOSE 3: 10 Moti epi se u neo homi;
lau la bildo de Tiu, kiu lin kreis.   qi gene re-neo per ski akorda imagi
1 KORINTANOJ 2: 14 Sed la natura homo de An; Qi pa akti krea de id.
ne akceptas la aferojn de la Spirito  1 KORINTO 2: 14 U natura homi ne
de Dio; char ili estas por li      gene plu pragma de Spiritu de Teo, ka
malsagheco.               mu es fatuo ad id.P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D - D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

La sekvanta kanto kantighis de     U seqe kanta pa es ge-kanta ex plu
soldatoj de la usona enlanda milito.  soldata de in-stato milita de USA.
Sendube, ghi ankau estis tre populara  Minus dubi, id plus es fo ge-amo
inter la soldatoj en Dakota Teritorio. inter plu soldata in teritori
Soldatoj en Europo dum la Unua     Dakota. Dum Munda-Milita-Mo, plu
Mondmilito lernis ghin per Usonaj    soldata in Europa gene ski de id ex
soldatoj, kiuj kantis ghin tie.     plu USA soldata; qi kanta id la.

TENDOJ INTER LA TENDAR'                IN PLU TE-DO U-CI NOKT
               Walter Kittredge

[notes:4/4 g' g' | ^e ^e' ^d' ^c ^c' b' | a ^c  g } | g' g g' f. e' | (e) }]
  Ni ten- du-mas chi-nok-te in- ter ten-dar', sta-ran-ta sur la kamp',
  O na  ha-be plu te= do tem u- ci nokt -- mu se- di e- pi kamp.

[notes: g' g' | ^e ^e' ^d' ^c ^c' b' | a ^c  g > g' | b. b' a g | (^c). ||]
Kaj ni  vo-las la kan-ton pri ni-a hejm', dum si-das che la lamp'.
Pla-ce  do-na a na u- la  ka-ro kant  de a- mi, pa- ra lamp.

[notes: | g' g' g' g' g e' g' | a' a a' a } | g' g' a' a' ^c. ^c' | (^d). } |]
 Mul-taj es-tas ko-roj la- ce-maj al ni; ho, fi-ni-ghu la min - ac'?
 Fa- tig in-ter na es fo me-ga nu=di-- u mi-li-ta ne - ce  fin--

[notes:|^e' ^e' ^e' ^d' ^c ^c' b' | a' a ^c' g > ^c' | ^e. ^e' ^e. ^d'| (^c). } |]
 Mul-taj es- tas ko- roj kon-sen-taj kun ni; ho  ki - e es- tas pac'?
 Fa- tig in- ter na; qi nu vol a pan vi  u  pa- ci ko kon- tin.

[notes:| g' g  g' g } | a' a  a' a' } | g' g' g' g' a  b | (^c). ||]
 Ten-do por ni,  ten-do por ni,  por ni in-ter la ten- dar'.
 In plu te= do,  in plu te= do,  in plu te=do, u= ci  nokt.


-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 54     2003 majo-junio      Numera 54     2003 meno 5-6
-----------------------------------------------------------------------------

Gloro al l' anghela Regho,             Glor a Regi de angeli
 Regho de la Eklezi',                E de Eklesi histor,
Al la Regho de nacioj,               Glori es ex panto demo,
 De chielo kaj de ni!                Sti u kanta de ador!
  Gloro, gloro,                    Glori, glori,
 Estu al Li tia kri'!                Sti u kanta de An glor!

             Glory Be to God the Father
         Horatius Bonar (1808-1899)L A  B I B L I O                 U  K R I S T O - B I B L I
K A J  L U T E R A N O J            E  P L U  L U T E R A - P E
I N S T R U A S  T I O N                   D O N A  S K O

DIO LA PATRO              TEO-PATRI

La Biblio kaj luteranoj instruas, ke  U Kristo-Bibli e Lutera-pe dona sko;
Dio la Patro estas unu el la tri    Teo-Patri es mo ex tri Persona; Qi es
Personoj, kiuj estas la Triunueca Dio. tri-in-mo Teo. Teo es u spiritu.
Dio estas spirito. Tio signifas, ke  U-ci habe semani; pe ne posi vide An
oni ne povas vidi Lin au limigi Lin en alo face ge-limita An in uno loka.
iu loko. Li nomighas Patro, char Li  An habe nima Patri, ka An es u Patri
estas la Patro de Jesuo Kristo kaj de  de Jesu Kristo e de panto-pe; qi habe
chiuj, kiuj kredas al Jesuo. Li kreis kredi de Jesu. An pa akti krea de
chion. Li estas sankta, amanta kaj   panto-ra. An es sankti e ami e
justa. Li daurigas zorgi pri chiu   justi. An dura akti kura de panto
kreo kaj chiuj homoj.          krea-ra e de panto homi.

MATEO 28: 19 Iru do kaj dischipligu  MATAI 28: 29 Ka-co sti ki e face
chiujn naciojn, baptante ilin en la   sko-pe panto natio tem dona
nomon de la Patro kaj de la Filo kaj  bapti-ritu ad-in Patri e Fili e
de la Sankta Spirito.          Sankti-Spiritu nima.
JOHANO 4: 24 Dio estas Spirito.    JOANE 4: 24 Teo es Spiritu.
JOHANO 20: 17 Mi supreniras al Mia   JOANE 20: 17 Mi ki-ana a Mi Patri e
Patro kaj via Patro, kaj al Mia Dio   a vi Patri, ko-co a Mi Teo e a vi
kaj via Dio.              Teo.
LEVIDOJ 19: 2 Sanktaj estu, char    LEVI 19: 2 Es sankti, ka Mi, un ES,
sankta estas Mi, la Eternulo, via Dio. vi Teo, es sankti.
MALAHHI 2: 10 Chu ne unu Patron ni   MALAHI 2: 10 Qe panto na ne habe mo
chiuj havas? chu ne unu Dio nin kreis? Patri? Qe ne mo Teo pa akti krea de
ELIRU 34: 6 Eternulo, Eternulo, Dio  na?
indulgema kaj kompatema,        KI-EX 34: 6 Un ES, un ES, Teo, es
multepacienca, favorkora, kaj verema;  civili e filo e tolera tem habe mega
7 kiu konservas favorkorecon por    boni e veri 7 e tem habe u civili a
miloj, pardonas kulpon kaj krimon kaj  plu kilo homi tem dona u pardo anti
pekon, sed antau kiu neniu estas    etio e anti krimi e anti peka e tem
senkulpa.                apo mu ab etio homi per zero mode.
ROMANOJ 8: 32 Chu Tiu, kiu ne     ROMA 8: 32 Teo; Qi ne pa tena Auto
indulgis Sian propran Filon, sed    Fili sed pa dona An pro panto na, kon
fordonis Lin por ni chiuj, ne donos al An ne fu dona a na panto-ra ko libe
ni libere chion kun Li?         per qo mode?P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D - D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

LEWIS KAJ CLARK             LEWIS E CLARK

 En 1803 Usono achetis kvanton da    Tem 1803, USA pa merka uno qantita
lando de Napoleon. Usonanoj ne sciis, de landa ab Napoleon. USA-pe ne pa
kio estas en la lando. Prezidento   habe ski; qo es in u-ci landa.
Jefferson elektis du armeajn      Presidenti Jefferson pa elekti bi
kapitanojn, por ke ili kunigu      arme kapitana te face u grega pro
ekspedicion por esplori la landon.   akti un esplori de landa.
 Ili komencis 1804 kun chirkau 40    Tem 1804, mu proto ko cirka 40
homoj, ofte chasante manghajhon. Ili  homi, freqe tem casa sito. Mu gene u
surprizighis per grizaj ursoj, unu el  subito kausa plu Ursus horibilis: mu
kiuj ili pafis sesfoje, ghis ghi    fusili mo ex qi ses kron, a-kron id
chesigis ataki. (Ghi ne mortis.) Iom sto viole. (Id ne gene morta.) Uno
da Indianoj estis amikoj, iom estis   qantita de Indiana es ami e uno
malamikoj, tamen sola unu ekspediciano qantita es anti-pe, anti-co solo mo
mortis dum la vojagho--per malsaneco.  membra de grega gene morta tem iti--
La ekspedicio tristis, ke ili ne povis morta per pato. U grega este tristi;
trovi riveron, kiu transirus      mu ne pa detekti u fluvi; qi sio du
Nordamerikon, sed ghi revenis 1806 kun ki dia Boreo-Amerika, anti-co mu
multe da geografia kaj scienca     ki-versi ko poli geografi e skience
informo. Ili estis la unuaj usonanoj, info. Mu es plu proto USA-pe; qi ki
kiuj vojaghis lande al la Pacifiko.   dia landa ad oceani Pacifiko.
 En Norda Dakoto la ekspedicio      In Nord-Dakota, u grega pa gene un
renkontis amikemajn Indianojn kun la  inkontra kon ami Indiana ko nima
nomo _Mandan_. La ekspedicio      _Mandan_. U grega face u forta proxi
konstruis fuorton apud la nuna urbo   u nu-tem civita Washburn e es in id
Washburn kaj travintris en ghi. En la frigi-tem. Un anua 2004 fu proto u
jaro 2004 komencos la ducentjara    bi-hekto-anua memo de u-ci grega. U
datreveno de la ekspedicio. La muzeo  musea in Washburn e plu hetero loka
en Washburn kaj aliaj lokoj nun     nu akti prepara pro poli viagia-pe.
preparas por multaj turistoj.
                  _ _
                  /. Gary
                 #/\#
                  ###

-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/ 
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 55     2003 julio-augusto     Numera 55     2003 meno 7-8
-----------------------------------------------------------------------------

LA SANKTA BIBLIO PRI MILITO             U KRISTO-BIBLI DE MILITA

La kristano strebas por paco. Milito  U Kristo-pe du lukta pro paci. Plu
estas nedezirinda.           milita ne es desira. 
 MATEO 5: 9 Felichaj estas       MATAI 5: 9 Ge-bene-dice es plu
 pacigantoj, char filoj de Dio ili    paci-pe, ka mu fu gene u nima
 estos nomataj.             "plu fili de Teo".
 1 KRONIKO 22: 8 [David diris:]     1 KRON-BIBLI 22: 8 [David dice:]
 "Aperis pri mi vorto de la Eternulo,  "U dice de un ES ki a mi tem dice:
 dirante: 'Multe da sango vi vershis,  'Tu pa mali-fusi poli hema e pa
 kaj grandajn militojn vi faris, tial  face plu mega milita. Tu ne fu
 vi ne devas konstrui domon al Mia    tekto u domi pro Mi nima.'"
 nomo.'"

La eklezio ne rajtas mortigi. Sed Dio Un eklesia ne habe u privilegi de
donas al registaroj la rajton pri    cide. Anti-co Teo dona a plu krati
mortigo kaj milito. Kristanoj devas  u privilegi de lega cide e milita.
obei la registaron.           Panto Kristo-pe debi akti obe a
 ROMANOJ 12: 21 Ne venkighu de    krati.
 malbono, sed venku malbonon per     ROMA 12: 21 Ne lose vikto kausa
 bono.                  kako sed gene vikto per boni.
 ROMANOJ 13: 4 Timu, se vi faras    ROMA 13: 4 Si tu akti ra; qi es
 malbonon; char ne vane [la reganto]   kako, sti fobo. [Un arki-pe] ne 
 portas la glavon, char li estas     du habe u gladia ko no-profito. An
 servanto de Dio, venghanto por kolero  es u servi-pe de Teo e es u puni-pe
 kontrau tiu, kiu faras malbonon.    te akti koleri anti pe; qi pa akti
 JOHANO 19: 10 Diris Pilato al Li:   kako.
 "Chu Vi ne parolas al mi? chu Vi ne   JOANE 19: 10 Pilato dice ad An:
 scias, ke mi havas povon krucumi    "Qe Tu dice ne a mi? qe Tu ne ski;
 Vin, kaj povon liberigi Vin?"      mi habe u dina te cide Tu e u dina
 11 Jesuo respondis: "Vi havus nenian  te face libe Tu?" 11 Jesu reakti:
 povon kontrau Mi, se ghi ne estus    "Tu sio habe zero dina, si Teo ne
 donita al vi de supre."         pa dona id a tu ab supra."
 1 PETRO 2: 13 Submetu vin al chiu   1 PETRO 2: 13 Face obe se a panto
 homa institucio pro la Sinjoro; chu   establi de homi pro na Cefa: qe a
 al la regho, la superreganto; 14 chu  regi homo maxi supra 14 alo qe a
 al regantoj, kiel liaj senditoj por   plu krati-pe homo homi; qi es
 vengho al malbonaguloj kaj por laudo  ge-bali ex an pro puni de kako-pe e
 al bonaguloj.              pro lauda de mu; qi akti boni.

Tamen registaroj estas mondaj--ne    Anti-co panto krati es plu munda--ne
diaj--aferoj. Ili povas erari kaj   Teo--pragma. Mu posi akti plu ero
peki.                  alo plu peka.
 2 SAMUEL 24 [La peko de David      2 SAMUEL 24 [U peka ex David face;
 suferigis la tutan landon de      un holo natio Israel gene sufero.]
 Izrael.]

Esti soldato ne estas peko.       Onto soldata ne es u peka.
 LUKO 3: 14 Soldatoj [Johanon]     LUKA 3: 14 Plu soldata dona qestio
 demandis, dirante: "Kaj kion ni     tem dice: "Na debi akti qo-ra?" An
 faru?" Kaj li diris al ili: "Ne     dice a mu: "Akti opresi anti
 perfortu iun, nek maljuste ion     zero-pe, ni dice falsi etio. Este
 postulu, kaj estu kontentaj je     sati per vi in-valuta."
 via salajro."              LUKA 7:1-10 [Jesu dice lauda de
 LUKO 7:1-10 [Jesuo laudas la      milita kapitana.]
 centestron.]

 Chu la milito kontrau Irako estas    Qe u milita anti natio Iraq es
justa? Jes--se vere estas nenia    justi? Ja--si veri es zero spe de
espero pri paco kaj se ghi vere     paci e si id veri akti un alexi de
defendas senkulpajn homojn kaj vere   plu inocenti homi e veri akti puni a
punas la kulpulojn. La Biblio ne    plu etio-pe. Kristo-Bibli ne habe
havas rektan respondon al la demando;  plu rekti reakti a tali qestio. U-ci
gi estas monda afero, do ni mem devas  es u munda pragma, ka-co na auto debi
decidi pri tio.             face judika de u-ci.
 Kiel grava la iraka milito shajnas   Anti, un Iraq milita feno importa a
al ni, la spirita milito estas tiel   na, na spiritu milita es ma importa.
pli grava. Animoj, kiuj malgajnas en  Panto psiko; qi gene no-vikto in u-ci
tiu milito, estos eterne en infero.   milita, fu es in hades panto-tem.
 EFESANOJ 6: 12 Nia luktado estas ne  EFESO 6: 12 Na ne habe u lukta
 kontrau sango kaj karno, sed kontrau  anti karni e hema, sed anti plu
 regantoj, kontrau autoritatoj,     krati e anti plu dina e anti plu
 kontrau mondpotenculoj de la nuna    regi de skoto de u-ci tem--anti plu
 mallumo, kontrau la spiritaroj de    kako spiritu in plu urani.
 malbono en la chielejoj. 13 Tial    13 Ka-co sti prende a se un holo
 prenu al vi la tutan armilaron de    alexi-ve de Teo.
 Dio.PRI NORDA DAKOTO                        DE NORD-DAKOTA
kaj pri ni                              e de na

 La milito multe efikas Nordan      U milita nu dona plu mega efekti a
Dakoton. Norda Dakoto havas du     Nord-Dakota. Nord-Dakota habe bi
aermilitajn bazojn kaj multajn     aero-milita basi e poli
rezervistojn. Ech el nia malgranda   atende-soldata. Klu ex na pusi
kongregacio de 200 homoj, du laboras  religio-do de 200 homi, bi nu du ergo
pro la milito (ne batalantaj).     kausa milita (ne-viole ergo). Plu
Dungintaj ne povas maldungi tiajn    dona-ergo-pe ne debi apo ergo ab tali
homojn, sed penas intertempe dungas   homi, anti-co mu tenta dona brevi-tem
aliajn homojn--kaj ni jam havis mankon ergo ad hetero homi--para-co na
de dungotoj. La milito lasis nin au  pre-nu habe u minus de ergo-pe. U-ci
chagrenantaj au preghantaj.       milita lase; na este turba alo dice
 Dio donu al vi pacon. Se vi ne    preka.
havas pacon, memoru, ke la paco de Dio  Teo dona paci a vi. Si vi ne habe
ne similas la pacon de la mondo. Kaj  paci, sti memo; u paci de Teo ne es
se vi havas militon, ne estu      homo paci de munda. Si vi habe
chagrenanto sed preghanto.       milita, ne es u turba-pe sed u
               _ _    preka-pe.
               /. Gary
               #/\#
               ### 
-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/ 
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 56    2003 septembro-oktobro    Numera 56    2003 meno 9-10
-----------------------------------------------------------------------------

Jes, la Sinjoro kreis nin;       An es na Teo ko pan ver,
 Ni, kiel shafoj sekvas Lin--      So An pa krea geo sfer.
Ni, tio estas, la popol',        An dona ex Auto meg
 Kiun Li vartas kun konsol'.       Sito a na; An Ovis greg.

           All People that on Earth do Dwell
           William Kethe (?-1593)L A  B I B L I O                U  K R I S T O - B I B L I
K A J  L U T E R A N O J            E  P L U  L U T E R A - P E
I N S T R U A S  T I O N                   D O N A  S K O

KREO                  KREA

                    U Kristo-Bibli e plu Lutera-pe dona u 
La Biblio kaj Luteranoj instruas, ke,  sko; ab-kron proto de tem, Teo pa
je la komenco de tempo, Dio kreis    krea un urani e u geo e panto
chielon kaj chiujn bestojn. Li faris  vive-ra. An akti u-ci tem sixa di.
tion dum ses tagoj. Li parolis Siajn  An dice Auto plu panto-dina verba te
chiopovajn verbojn por krei chion. Li akti krea de panto-ra. An face
faris chion el nenio. Tamen viro kaj. panto-ra ex nuli-ra. Anti-co un
virino estas la aparta kreajho de Dio. andro e u gina es un idio krea de
                    Teo.

 GENEZO 1: 1 En la komenco Dio kreis  GENE-NATI 1: 1 Tem proto, Teo pa
 la chielon kaj la teron.        akti u krea de plu urani e de geo.
 GENEZO 1: 31 Dio rigardis chion,    GENE-NATI 1: 31 Teo vide panto-ra;
 kion Li kreis, kaj vidis, ke ghi    de qi An pa akti krea--veri fo
 estas tre bona. Kaj estis vespero,   boni. So u vespera e u mana es u
 kaj estis mateno, la sesa tago.     di sixa.
 ELIRO 20: 11 Dum ses tagoj la     KI-EX 20: 11 Tem sixa di, un ES pa
 Eternulo kreis la chielon kaj la    face plu urani e u geo ko mari e
 teron, la maron, kaj chion, kio     panto-ra; qi es in mu.
 estas en ili.              KANTA 33: 6 Plu urani pa gene face
 PSALMO 33: 6 Per la vorto de la    per [plu] verba de un ES... 9 Ka
 Eternulo estighis la chielo...     An pa dice, ko-co [u geo] pa gene
 9 Char Li diris, kaj tio farighis;   face. An pa dice u komanda, ko-co
 Li ordonis, kaj tio aperis.       id du forti sta.
 PSALMO 124: 8 Nia helpo estas en la  KANTA 124: 8 Na auxi es per nomina
 nomo de la Eternulo, kiu kreis la    de un ES; Qi pa face un urani e u
 chielon kaj la teron.          geo.
 MARKO 10: 6 De la komenco de la    MARKO 10: 6 Ab-kron proto de krea,
 kreo: Li faris ilin vira kaj virina.  Teo "pa face andro e gina mu".
 HEBREOJ 11: 3 Per la fido ni      HEBREO 11: 3 Per fide, na gene u
 komprenas, ke la mondaghoj estas    logi; plu kosmo pa gene forma per
 kreitaj per vorto de Dio, tiel ke    Teo verba, so panto-ra; qi es
 tio, kio estas vidata, ne estas     ge-vide, ne pa gene face ex plu ra;
 farita el aperantajhoj.         qi habe vista.

                  * * *

Por iu, kiu kredas pri "la teorio de  Pro ali-pe; qi este kredi de "teori
evoluado":               de evolve":
 Estas multaj sciencistoj, kiuj     Es poli skience-pe; qi este u
kredas, ke Dio kreis la mondon. Ili  kredi; Teo pa akti u krea de geo. Mu
organizighas kontrau la teorio. Unu  face plu organiza anti u-ci teori.
organizo estas ICR (Instituto por Krea Mo organiza es ICR (Organiza pro Krea
Resercho). Jen estas malmulte da    Recerka). Oligo ex mu verifi anti ta
iliaj provoj kontrau evoluado:     evolve es ci:
* La suno malkreskas per unu procento  * Un heli gene meiosi de mo centi
po chiu jaro. Se oni kalkulas     singu mo anua. Si pe retro-numera
malantauen per nur cent mil jaroj, la  per solo hekto miliona anua, un heli
suno estus tiel granda, ke la mondo   sio es ta mega; u geo gene destru
brulighus. (Evoluistoj kredas, ke la  kausa termo. (Evolve-pe este u
mondo havas 4.6 mil milionojn da    kredi; u geo habe 4.6 kilo miliona
jaroj.)                 anua.)
* La magnetaj polusoj de la mondo    * Plu magneti pola de geo habe u 
havas "duonighan vivon" de 1400 jaroj. "semi-bio" de 1400 anua. Si pe
Se oni kalkulas malantauen per nur   retro-numera per solo mo miliona
miliono da jaroj, la mondo havus tiel  anua, u geo sio habe ta mega
grandan magnetan energion, ke la mondo magneti energi; id gene destru 
brulighus.               kausa termo.

    I C R / PO BOX 2667 / EL CAJON CA 92021 / U S A / <www.icr.org>P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D - D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

 Mi jam diris, ke dum chiu jaro en    Mi pre dice; tem singu anua in
Norda Dakoto ni havas tro multe da io. Nord-Dakota, na habe tro poli de
Chi-jare ni havas tro multe da     uno-ra. Nu-anua na habe tro poli
procionoj.               Procion.
 La prociono havas piedojn, kiuj
iomete similas la homan manon. Ghi    U Procion habe pedi; qi es sub homo
havas nigran "maskon" chirkau la    homi manu. Id habe u melano
okuloj, kaj iu ajn kampadanto povas   "kripto-ra" peri oku, plus-co ali
diri al vi, ke la prociono estas    kampo-pe pote dice a vi; u Procion es
kompetenta rabisto. Ghis unu metro de u fo pote klepto-pe. A mo metra de
longo, ghi serchas manghon nokte kaj  longi, id tenta detekti sito tem
manghas malgrandajn akvobestojn,    noktu e vora plu pusi aqa-zoa,
insektojn, ovojn, grenon kaj frukton.  insekti, ova, grana e frukti. Id
Ghi ofte malfermas sakojn kaj      freqe aperi saka e disipa-va.
rubujojn. Tamen la prociono iam lavas Anti-co u Procion uno-kron lava sito
sian manghajhon en rivero. Granda   in fluvi. U mega Procion pote cide u
prociono povas mortigi hundon, kiu   kani; qi tenta akti viole anti id,
penas ataki ghin, kvankam ghi preferas anti-co id ma hedo fugi.
fughon.                 
 Malmultaj homoj penis havi procionon  Oligo homi pa tenta habe u Procion
kiel dombesto. Tamen, komparante kun  homo domi-zoa. Anti-co, face kompara
kato, la prociono estas pli nokta,   ko feli, u Procion es ma noktu-tem,
trifoje malafabla, havas dekfojan    es no-gluko para tri, habe energi
energion, kaj centfoje rompas      para deka e frakti domi ra ma freqe
domenhavajhojn.             para hekto.
    Salutas            _ _     Saluta,
                    /.  Gary
                   #/\#
                    ###

-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/ 
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 57    2003 novembro-decembro    Numera 57    2003 meno 11-12
-----------------------------------------------------------------------------

Justeco el la lauleghec'--              Plu akti per auto just
 Ghi helpas al mi vane,                Ne apo mi judika,
Char, laborante por sanktec',            So pe fu gene solo trist
 Mi misdukighos grande,                Kausa ali peka.
Mi fidas sole al la far'--              U morta de Jesu, Domin,
Jesuo mortis por homar';               Du habe apo-peka din;
 De Li devenas fido.                 Qi don a mi ver hedo.

Ho Patro, Vi absolvas min              O Teo Patri; Qi pa don
 De miaj grandaj kulpoj;               Auto sakri Fili,
Jesuo, kiu amas min                 Domina Jesu; Qi agon
 Ech malgrau miaj pekoj;               Pa monstra fo-civili,
Spirito, kies energi'                Sakri-Spiritu habe din
Bonecon kreas ech en mi:               Te tena fid in mi a fin:
 Min gardu ghis la fino!               Tu es mi solo boni.

	        Wenn dein herzliebster Sohn, o Gott
      Komenca strofoj: Johann Heermann (1585-1647) :mero mo
        Lasta strofo: nekonate | Zero nomina :mero biL A  B I B L I O                 U  K R I S T O - B I B L I
K A J  L U T E R A N O J            E  P L U  L U T E R A - P E
I N S T R U A S  T I O N                   D O N A  S K O

LA LEGHO DE DIO             TEO LEGA

La Biblio kaj luteranoj instruas, ke  U Kristo-Bibli e plu Lutera-pe dona u
Dio skribis Sian leghon en la koroj de sko; Teo pa grafo lega in homi kardia
homoj dum la kreo. La homa konscienco kron Krea. Un homi auto-kritici du 
atestas pri tiu legho. La scio pri la fero testi de u-ci lega. U ski de
legho malklarighis in homaj koroj per  u-ci lega pa gene ne-klari per na
peko. Dio rediris Sian leghon per la  peka. Teo pa re-grafo u-ci lega in
Dek Ordonoj. La leghon de Dio ordonas Deka Komanda. Teo lega dona komanda
obeon per niaj pensoj, parolo kaj    de obe in na puta e dice e akti. Id
agoj. Ghi kondemnas chiun, kiu pekas. face judika anti panto-pe; qi akti
Do neniu povas savighi per obeo pri la peka. Ka-co nuli-pe posi gene salva
legho. La legho de Dio servas montri  per lega obe. Teo lega du dona
niajn pekojn, averti pri la kolero de  servi: te monstra na peka e te dona
Dio kontrau pekoj kaj gvidi nin dum   monito de Teo koleri anti peka e te
kristana vivo.             duce na tem homo-Kristo bio.

READMONO 10: 4 Li skribis sur la    LEGA-BI 10: 4 Teo pa grafo epi
tabeloj, kiel estis skribite antaue,  plu-la plaka akorda grafo mo de Deka
la dek ordonojn, kiujn la Eternulo   Verba; Teo epi monti pa dice a vi.
diris al vi sur la monto.        MATAI 5: 48 Ka-co vi fu es perfekti,
MATEO 5: 48 Estu do perfektaj, kiel  iso vi Patri in urani es perfekti.
ankau via chiela Patro estas perfekta. JOANE 1: 17 Ka u lega pa gene dona
JOHANO 1: 17 La legho estis donita   per Moses.
per Moseo.               ROMA 7: 7 Mi ne pa gene ski de peka
ROMANOJ 7: 7 Mi ne konis pekon, krom  excepti per lega.
per la legho.              ROMA 3: 22 Es zero difere, 23 ka
ROMANOJ 3: 22 Ne ekzistas       panto-pe pa akti peka e gene fali ab
diferencigo; 23 char chiuj pekis kaj  Teo glori.
maltrafis la gloron de Dio.       ROMA 3: 20 Ka-co, per akti akorda
ROMANOJ 3: 20 Per la faroj de la    lega, zero homi fu gene justi akorda
legho neniu karno pravighos antau Li;  Teo vista, ka per lega es u ski de
char per la legho venas konscio pri   peka.
peko.                  JAKOB 2: 10 Ka ali-pe; qi tena un
JAKOBO 2: 10 Chiu, kiu observas la   holo lega sed akti fali in mo mero,
tutan legharon, sed falpushighas pri  habe etio de panto.
unu punkto, farighis kulpa pri chio.  KANTA 119: 9 U juve andro face puri
PSALMO 119: 9 Per kio junulo povas   per qo mode an bio? Per sti kura
purigi sian vojon? Per plenumado lau  akorda Tu verba.
Viaj vortoj.P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D - D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

LA MISTERO DE LA INDIANOJ MANDAN    U MISTERI DE PLU INDIANA MANDAN

                     Akti kompara ko medio Europa-pe, un
 Komparante al la averagha europano,  Indiana habe melano kapila e habe ma
la indiano havas nigrajn harojn kaj   melano derma. Anti-co inter plu 
pli nigretan hauton. Sed inter la   Indiana Mandan (Mandan lingua
indianoj Mandan (mandanlingve      _Nu`eta_) pa es plu histori de mo
_Nu`eta_) estis raportoj pri unu    mero; qi habe demo de leuko derma e
klano, kiu havis popolon de alba hauto ko xanto e rubi kapila. Klu plu 
kaj de flavaj kaj rughaj haroj. La   nu-tem fili de plu Mandan habe u 
idoj de la mandanoj mem kredas tiajn  kredi de tali histori. Qe plu-ci 
raportojn ech nuntempe. Chu tiuj    histori es veri?
raportoj estas veraj?           Un histori mo es es di-bibli de
 La unua raporto estas el la taglibro France peli-negoci-pe Verendrye. An
de franca peltnegocisto Verendrye. Li pa audi plu mu-dice de tali demo,
audis rakontojn pri tia popolo, sed   anti-co anua 1737 an grafo mo de plu
dum 1737 lia unua skribo pri la     Mandan dice; plu Mandan habe plu
mandanoj diras, ke la mandanoj havas  kroma de ali hetero Indiana. Anti-co
la kolorojn de chiuj aliaj indianoj.  plus, kron ki ab, li grafo; plu
Tamen, kiam li foriris, li skribis, ke Mandan habe plu membra; qi es homo
la mandanoj havas anojn, kiuj similas  Europa-pe. Plu Amerika
europanojn. La usonaj esplorantoj   stude-viagia-pe Lewis e Clark pa
Lewis kaj Clark 1804-1806 registris   registra un homo experi anua 1804-
similan sperton: Ili skribis, ke la  1806: Mu pa grafo; plu Mandan habe
mandanoj havas pli blanketan hauton.  ma leuko derma.
 Estas homoj, kiuj penis klarigi la   Es plu homi; qi tenta face klari
rakontojn. Kimro skribis libron pri  plu histori. U Gales-pe pa grafo u
kiel antikva kimra reghido venis al   bibli de mode; per qi u paleo Gales
la mandanoj post ne gajnis liberecon  an-prince po ne gene vikto pro libe
por sia popolo. Ni nun scias, ke tiu  de auto demo pa akti u veni a plu
reghido neniam ekzistis. Tamen ni nun Mandan. Na nu habe u ski; es zero
scias, ke la vikingoj estis en     tali prince. Anti-co na nu habe u
Nordameriko. Chu kelkaj vikingoj    ski; pa es plu Viking in Boreo
trafis la amikemajn mandanojn kaj    Amerika. Qe oligo Viking pa gene
loghis kun ili? La idoj de la     enkontra ko plu ami Mandan e pa sti
mandanoj mem preferas tiun klarigon.  eko ko mu? Plu nu-tem Mandan fili
Chu ili estis idoj de koloniantoj,   auto este ma amo de u-ci teori. Qe
kiuj malaperis el Ohio?         mu pa es plu fili de koloni-pe; qi pa
 Aliaj homoj diras, ka la haroj de la no-feno in stato Ohio? 
mandanoj albighis pli june ol de aliaj  Plus plu hetero homi dice; Mandan
indianoj, kaj la rakontoj troigis tian kapila pa gene polio kron ma juve de
fakton. Tracy Potter, kiu antau    hetero Indiana, plus-co plu histori
nelonge skribis la libron _Shaheke_   pa gene falsi adi. Tracy Potter; qi
pri mandana kondukanto, diris: "Chu   nu-pa grafo u bibli _Shaheke_ de u
tio ne similas nin europanojn? La   Mandan krati-pe, pa dice: "Qe u-ci ne
mandanoj plachas al ni, do ni      es homo Europa-pe na? Na amo plu
europigas ilin."            Mandan, ka-co na tenta face; mu es
 La ekzisto de tia popolo vershajne  plu Europa-pe."
chiam estos mistero.           U posi de tali demo fu posi es u
                    misteri panto-tem.
                    _ _
                    /.  Gary
                   #/\#
                    ###

-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]
                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/ 
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 58	2004 januaro-februaro     Numera 58    2004 meno 1-2
-----------------------------------------------------------------------------

Sinjoro Di', Kies Bibli'            O na Domin: Bibli pagin
 Longe_estis en malhelo,             Pa longi es in skoto.
Per graco Vi Donas al ni            Tu nu du lic; Mu gene dic--
 La Vorton el chielo               Na habe mu in foto.
Per sankta Paul', Via skribul'         Per apostol Tu pa stimul
 Kun chiuj apostoloj;               Mu ex Auto stoma.
Nun dankas ni, Ke favon vi           Na grati son Kausa bon;
 Almontras al pekuloj.              Qi dona viv a soma.

	      O Herre Gott, dein göttlich Wort
	      (Nekonate)475 JAROJ DE LA KATEKISMO              475 ANUA DE MARTIN LUTHER
DE MARTIN LUTHER                  _PUSI DOCI-BIBLI_

 Dum 1528, elektanto Johano Frederik   Tem 1528, elekti-pe "Dura" Johanes
la konstanta volis taksi, kiel la    Frederik volu detekti u valu; a qo 
Skribo instruighas en la preghejoj kaj qantita boni plu Grafo gene doci in
lernejoj de la lando. Elektanto    panto religio-do e sko-do de an
Johano petis, ke Luther helpos al li  landa. Elekti-pe Johanes pa dona a
pri la laboro.             Luther u petitio; an dona auxi ad an
 Luther trovis, al sia konsterno, ke  de u-ci ergo.
multaj pastoroj kaj instruistoj, kiuj   Luther detekti--ad auto frustra--;
forlasis la Romkatolikan Eklezion,   poli pastora e doci-pe; qi pa linqi u
scias kelkajn au neniajn aferojn pri  Roma-Katolika Eklesia, habe pusi alo
tio, kion li skribis. En iu vilagho,  nuli ski de ra; Luther pa grafo. In
la anoj plendis, ke ilia pastoro    certa viki, plu homi dice protesta;
pasigas siajn tagojn faranta bieron,  mu pastora spende poli di tem face
kaj ke dum dimanchoj li predikas pri  bira, ko-co, tem setimana di-mo, an
tio, kiel li faris ghin.        dice predika a mu de mode; per qi an
 En lia antauparolo en _La malgranda  pa face id.
katekismo_, presita dum 1529, Luther   In anti-dice ad _U Pusi 
raportis tion, kion li trovis dum siaj Doci-Bibli_; ge-tipo tem 1529, Luther
vizitoj:                pa dona reporta de ra; an pa detekti
 "Ho bona Dio, tian mizeron mi vidis! tem visita:
La nenobeloj, precipe tiuj, kiuj     "O boni Teo, ta no-sistema; mi pa
loghas en la kamparo, havas nenian   vide! Plu non-arki homi; idio
scion pri kristana instruo, kaj,    plu-la; qi eko in rura, habe zero ski
bedaurinde, multaj pastoroj estas tre  de Kristo doci. Mali-fortuna, poli 
malkapablaj por instruo. Kvankam tiuj pastora es fo no-tekno e no-gru te
homoj devas esti kristanoj, baptataj  dona sko. Anti plu homi debi es plu
kaj ricevas la sanktan sakramenton,   Kristo-pe, tem gene bapti ritu e gene
ili ne konas la Preghon de la Sinjoro, Sakri Vora, mu ne habe ski de Na
la Kredon au la Dek ordonojn. Ili   Patri Preka, de u Kredi alo de plu
vivas, kvazau ili estus porkoj kaj   Deka Komanda. Mu habe bio; qi feno
nepensantaj bestoj, kaj nun, post la  es de sui alo de minus-logi zoa. Nu,
evangelio restarighis, ili estrighis  po u Boni Nova pa gene re-establi, mu
la arton de misuzo de libereco... La  habe domina supra tekno 'arti' de
kamparanoj lernas nenion, scias     mali-uti libe... Plu agri-pe gene
nenion, neniam preghas, faras nenion  zero sko, habe ski de nuli-ra, dice
sed misuzas liberecon, ne konfesas   preka nuli-kron, akti nuli-ra sed
pekojn, ne ricevas la Manghon de la   mali-uti libe, ne dice konfesi de
Sinjoro--kvazau ili komplete      peka, ne gene Na Cefa Vora--proxi
liberighus de religio!"         homo mu pa gene holo libe ab
 Chiu tio instigis, ke Luther     religio!"
laboregas. Li komencis presi siajn    Panto-ci sti; Luther fu es aktivi.
predikojn en librojn. Li ankau     An proto tipo auto predika in plu 
komencis labori pri la Katekismo. Li  bibli. An plu proto ergo de an 
preparis tiun libron por ke helpi, ke  doci-bibli. An pa face u-ci bibli te
la pastoroj de Germanio instruas al   dona auxi a panto pastora de
patroj, kiel ili instruas al siaj    Deutschland te dona sko a plu patri,
gefiloj la verojn de la Vorto de Dio.  so mu fu dona sko de plu veri de Teo
 Luther diris, ke la plejparto de   Dice ad auto fili.
liaj libroj devus brulighi. Tamen li   Luther pa dice; an poli bibli debi
kredis, ke _La malgranda katekismo_   fu gene piro. Anti-co an este u
devas tenighi kaj uzighi. En la    kredi; _U Pusi Doci Bibli_ debi gene
antauparolon li skribis: "Mi do     tena e uti. In id anti-dice, an pa  
petegas al vi pro Dio, miaj amataj   grafo: "Ka-co mi dice kausa Teo plu
fratoj, kiuj estas pastoroj kaj     fo-petitio, mi ge-filo asocia vi; qi
instruistoj, ke vi konsideru la     es plu pastora e doci-pe: tena u
laborojn de viaj profesioj gravaj, ke  doxo; vi ofici ergo es gravi, este
vi sentu kompaton pri la homoj     simpati de panto homi; qi pa gene
konfiditaj al via zorgo, kaj ke vi   dona a vi kura, e dona a mi un auxi;
helpu, ke mi instruas la katekismon al dona panto doci-bibli sko a panto
la homoj, precipe al ili, kiuj estas  homi, idio a panto juve-pe."
junaj."P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D  D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

NOVA STATUO DE SAKAGAWEA              U NEO STATUA DE SAKAGAWEA

 Nova statuo de Sakagawea nun staras   U neo statua de Sakagawea nu sta in
en la Konstitucio halo de la usona   Konstitu-Lega Atri de USA kapitala 
kapitelo en Vashingtono, D.C. en    domi in civita Washington, D.C. tem
oktobro.                meno 10.
 Sakagawea estis indianino, kiu     Sakagawea pa es un Indiana gina; qi 
helpis al la du kapitanoj Lewis kaj   pa dona auxi a bi kapitana Lewis e
Clark, por ke ili esploris la grandan  Clark, te mu akti explora de mega 
teritorion, kiun Usono achetis de    teritori; USA pa merka ab France in 
Francio en 1803.            anua 1803.
 La reprezentanto de Norda Dakoto,    U solo representa-pe de Nord Dakota 
Earl Pomeroy, ricevis la ideon pri la  Earl Pomeroy pa gene u-ci idea de 
statuo, post li rimarkis, ke la     statua, po an gene u rekogni; maxi 
plejparto de usonaj shtatoj havas du  USA stato habe bi statua in atri, 
statuojn en la halo, sed Norda Dakoto  anti-co Nord Dakota habe simpli mo. 
havis nur unu. Li sciis, ke Sakagawea An habe u ski; Sakagawea es fo ge-ski 
estas tre konata en Usono, char estis  in USA, ka es fo oligo importa gina 
tre kelkaj gravaj virinoj en tiama   in USA histori de u-la tem. An pa 
usona historio. Li ankau rimarkis, ke gene plus u rekogni; es zero statua 
estis nenia statuo de indianino en la  de Indiana gina in atri. An dice de 
halo. Li parolis pri tio kun la du   u-ci kon ambi senato-pe de Nord 
senatanoj de Norda Dakota, Byron    Dakota, Byron Dorgan e Kent Conrad. 
Dorgan kaj Kent Conrad. La trio    Tri mu gene u lice; sti sta u kopi de 
ricevis permeson por starigi kopion de statua de Sakagawea; pre-nu proxi 
la statuo de Sakagawea, jam proksima  Nord-Dakota kapitala-domi, in 
al la Norddakota kapitelo, en la    Konstitu-Lega Atri. 
Konstitucian halon.            U statua pa gene face in Nord
 La statuo farighis en Norda Dakoto.  Dakota. Id gene publika ceremoni 
Ghi ricevis dedichon antau la shtata  ante stato kapitala-domi e ante stato 
kapitelo kaj shtatestro, John Hoeven,  cefa John Hoeven per plu "leuko-pe" e 
kaj per "blankaj" usonanoj kaj     per plu Indiana. Plu Indiana moti u 
indianoj. La indianoj ceremonie    "makula" per ceremoni mode epi 
"shmiris" la statuon. Tio estas, unu  statua. U-ci habe u semani; mo cefa 
chefo fumis specialan tobakon en pipo  spira u fumi de idio nikotini ex pipa 
kaj blovis la fumon sur la statuon.   e fla id epi statua. U statua pa  
La statuo denove dedichighis en la   itera gene publika ceremoni in 
Konstitucia halo.            Konstitu-Lega Atri.
 La estroj diris multajn bonajhojn    Panto ofici-pe pa dice poli boni ra 
pri Sakagawea: Shi havis nur dekses  de Sakagawea: Fe pa habe simpli 
jarojn, kiam la vojagho komencis. Shi mo-ses anua, kron u viagia gene 
estis tiel grava por la esploro, ke la proto. Fe pa es ta importa pro 
kapitanoj permesis, ke shi vochdonas  explora; ambi kapitana lice; fe voci 
kun la viroj. Shi faris la saman    voti ko panto andro. Fe pa akti iso 
laboron de la viroj--sed shi ankau   ergo de panto-la andro--anti-co fe 
zorgis pri bebo! Shi estas kuragha   plus dona kura a babi! Fe nu es u 
ekzemplulino al chiuj usonaninoj.    koragi exempla a panto Amerika-fe.
 Iu demandis al reprezentanto      Uno-pe pa dice a representi-pe 
Pomeroy, kial la trio ne faris tion   Pomeroy u qestio; qo-ka tri mu ne pa 
pli baldau. "Ni esperis, ke unu el ni akti u-ci ko ma tako. "Na pa habe u 
estos la dua statuo en la Konstitucia  spe; mo ex na fu es u statua bi in 
halo."--li diris sherce.        Konstitu-Lega Atri."--An dice u joko.

-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:

                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]

                      /| _ |\
                     | ||^ | |
J  U  S  T  I  G  I  T  E     | \ \ |     J  U  S  T  I
                      \_ ,,_/ 
     PER LIA GRACO           / \        PER AN FILO
                 (Kolombo) \__/ (Kolumba)
-----------------------------------------------------------------------------
Numero 59     2004 marto-aprilo      Numera 59     2004 meno 3-4
-----------------------------------------------------------------------------El bezonego krias mi:               Mi voci ex profunda skot:
 Ho audu el chielon!                Domin, audi ex mi
Sinjoro Dio, petas mi:              Nu place trop a mi tu ot:
 Malfermu la orelon!                Audi preka de mi.
Se estus tribunalo nun              Tu sio face un judik
Pro chiu peko sub la sun'--            De na no-justi, peka psik--
 Do kiu povus stari?                Domina, qo-pe resta?

           

T I O N  L A  B I B L I O  K A J        U  K R I S T O - B I B L I
K A J  L U T E R A N O J            E  P L U  L U T E R A - P E
I N S T R U A S                        D O N A  S K O

PEKADO                                  PEKA

La Biblio kaj Luteranoj instruas, ke  U Kristo-Bibli e plu Lutera-pe dona u
la unuaj viro kaj virino perdas la   sko, u proto andro e proto gina pa
bildon de Dio, kiam ili cedis al la   lose un imagi de Teo, kron mu pa cede
tento de Satano kaj malobeis la     a Satan stimula a peka, e kron mu pa
ordonon de Dio. Tio venigis la jughon non-obe u komanda de Teo. Po-co 
de Dio. Post tiu tempo, chiuj homoj  panto homi gene proto e nati in peka, 
gravedighas kaj naskighas en pekadon,  volu akti plu ra, qi es anti Teo e es 
volas fari tion, kio estas malbona,   spiritu morta. Ka-co na ne pote face 
kaj estas morta de spirito. Do ni ne  paci inter se e Teo per na panto
povas repacigi nin al Dio per niaj   tenta e akti.
propraj laboroj kaj faroj.

GENEZO 2: 17 De la arbo de sciado pri GENE-NATI 2: 17 Vi ne fu vora ab
bono kaj malbono vi ne manghu, char en dendro de ski de boni e kako, ka, tem
la tago, en kiu vi manghos de ghin, vi di vi vora ab id, vi fu morta ko
mortos.                 sura.
PSALMO 51: 5 Mi estas ja naskita en  KANTA 51: 5 Vide; mi pa gene nati in
krimo; kaj en peko gravedighis per mi  kako, plus-co mi matri proto mi in
mia patrino.              peka.
EFESANOJ 2: 1 Vin Li vivigis, kiam vi EFESO 2: 1 Vi pa es morta in krimi e
estis malvivaj per eraroj kaj pekoj.  peka.
JOHANO 3: 6 Tio, kio naskighas el la  JOANE 3: 6 U-la, qi es ge nati ex 
karno, estas karno.           homi, es homi.
PSALMO 5: 4 Vi ne estas tia Dio, kiu  KANTA 5: 4 Tu ne es Teo, Qi gene 
amas malpiajhon; malbonulo ne povas   hedo kausa no-justi, ni kako fu eko 
gasti che Vi.              ko Tu.
ROMANOJ 5: 12 Pro tio, kiel per unu  ROMA 5: 12 Per mo homi, peka pa ki
homo peko eniris en la mondon, kaj   in kosmo e morta per peka, ko-co 
morto per peko, kaj tiel morto atingis morta pande se a panto-pe, ka
chiujn homojn pro tio, ke chiuj pekis. panto-pe pa akti peka.
1 JOHANO 3: 4 Chiu, kiu faras pekon,  1 JOANE 3: 7 Pe, qi akti peka, plus
faras ion kontrau la legho; kaj peko  akti kontra lega. Peka es kontra
estas kontraulegheco.          lega.
ROMANOJ 8: 7 La intereso de la karno  ROMA 8: 7 Un homi menta es non-ami
estas malamikeco kontrau Dio, char ghi anti Teo, ka id ne volu es infra u
ne obeas al la legho de Dio, kaj ghi  lega de Teo, ni pote volu. 8 So plu
ja ne povas obei; 8 kaj tiuj, kiuj   homi, qi es in soma, ne nu pote place
estas en la karno, ne povas plachi al  Teo.
Dio.Per siaj faro kaj labor'             Es nuli-ra, qi habe bon
 Nenia homo staras                Te pardo mali-akti,
Antau Vi au en Via glor';            Sed solo Teo pote don
 Vi savon sole faras.               U-ci per filo a mi.
Por ni ne estas fanfaron',            Ja, panto-pe atende Tu
Ni timas vian sankt-ordon';           Te dona filo klu a mu.
 NUR VIA GRACO SAVAS.               TU SOLO HABE SALVA.

           Aus tiefer Not schrei' ich zu dir
           Martin Luther (1483-1546)P R I  N O R D A  D A K O T O          D E  N O R D  D A K O T A
kaj pri ni                              e de na

LA MISTERO DE SINJORINO NASH            U MISTERI DE SINIORA NASH

 Sinjorino Nash chiam shajnis afabla   Siniora Nash pa feno es u gluko
virino che Fuorto Abraham Lincoln en  gina holo-tem in forta Abraham
Norda Dakoto. Chiuj lavistinoj amis  Lincoln in Nord Dakota. Panto lava-fe 
shin. Shi estis helpema persono,    lava-fe amo fe. Fe es u sti-auxi homi, 
meksikanino kun plachema akcento, kiu  u Mexico-fe kon eu-foni idio dice, qi
ofte kovris la vizaghon, char, kiel   freqe moti tegu ante facia, ka, fe
shi diris, shi havis malsanon. La   dice so, fe habe u pato. Plu
lavistinoj, al kiuj la armeo pagis pro lava-fe, a qi un arme pa dona salari
lavi la uniformojn de la soldatoj,   de lava plu soldata uniforma-ve, este
kompatis pro shi, kiam shi mortis en  simpati pro fe, kron fe lose bio in
1876, char shi havis tri edzojn dum   1876, ka fe pa habe tri sposa, tem fe
vivo, kaj chiu forlasis shin, unu post es vive, anti-co singu linqi fe, mo
la alia.                po mo.
 Kiam ili preparis shin por       Tem mu sti fe es ge-prepara a fune,
entombigo, kelkaj ili subite iris el  oligo mu subito ki ex domi te duce a
la domo por ke venigi la kuraciston.  la un iatri. Un iatri akti examina u
La kuracisto ekzamenis la kadavron kaj soma e face sura ra, plu-la gina pa
konfirmis tion, kion la virinoj jam   puta: siniora Nash es un andro.
pensis: sinjorino Nash estis viro.    Qo-te u Mexico andro volu es un 
 Kial iu meksika viro volus esti    lava-fe?
lavistino?                Oligo ali homi dice, u-la ra simpli
 Iuj diras, ke la afero simple estis  es un ero. Plu hetero homi pa face
eraro. Aliaj homoj faris tiajn     talo ero pa-tem. Plus-co plu arme
erarojn en la estinteco. Ankau armeaj iatri freqe es mali. Ka-co siniora
kuracistoj ofte estis malbonaj. Do   Nash pa sura es u gina.
sinjorino Nash vere estis virino.     Anti-co oligo hetero histori-pe
 Tamen kelkaj historiistoj kredas   este un hetero kredi. Oligo anua pre
alie. Malmultajn jarojn antau tio,   u-la, es u klepto in banka in stato
estis rabo en banko en shtato Teksaso. Texas. Penta Mexico-an--nuli gina--
Kvin meksikanoj, chiuj viroj, shtelis  pa klepto 10,000 dolara ab banka. In
10,000 dolarojn el la banko. En tiuj  plu-la di, u-ci es u fo fantasi
tagoj, tio estis fantazia kiomo da   qantita de valuta. Tetra mu gene 
mono. Kvar ili arestighis.       rapi per polica.
 Tiuj historiistoj kredas, ke      Panto-ci histori-pe kredi, siniora
sinjorino Nash estis la kvina. Li   Nash pa es u numera penta. An pa
maskovestis sin kiel virino. La vualo cepti u falsi feno de gina. U vela
antau la vizagho vere kovris la     ante facia veri es u tegu supra
vangoharojn. Kiam iu viro proponis   barba. Ali-kron u certa andro dice
edzinighon al li (kiel meznombro,    ad an u petitio de game (homo medio
lavistino laboris tri semajnojn antau  numera, u lava-fe pa ergo tri 
ol shi edzinighis), li rakontis al li  setimana pre fe gene game), an dice
pri la monon kaj promesis dividi ghin  un histori ad an de u-la valuta e
kun li, se li helpos al li. Post iu  dice u promise, an dona ad an u mero
tempo, la "edzo" foriris kun parton de de id, si an fu dona ad an auxi. Po
la mono, kaj "sinjorino" Nash povis   certa tem, u "sposa" fugi ko mero de
fari nenion pri tio. Fine, li mortis  valuta. "Siniora" Nash pote akti
pro tuberkulozo in 1876, post neniam  nuli-ra de u-ci. Fini, an lose bio
elspezis la multan monon, kiun li    kausa tuberculosis in 1876 po
shtelis.                nuli-kron spende u mega valuta, an pa
 Ni neniam scios la veron pri     klepto.
sinjorino Nash. Sed, se vi estos en   Na fu ski u veri de siniora Nash
fuorto Abraham Lincoln, eble vi vidos  nuli-kron. Anti-co, si vi fu es in
historian aktorinon kun vualon antau  forta Abraham Lincoln, vi fu posi
vizagho kaj kun stranga vocho, kiu   vide un histori drama-fe ko vela ante
eble shajnas esti aliulo...       facia e ko no-norma voka, qi posi
                _ _   feno es u difere homi...
                /. Gary
                #/\#
                ###

-----------------------------------------------------------------------------
JUSTIGITE estas senpaga  JUSTI is a free      JUSTI es u gratis
eldonajho. Iu ajn, kiu  publication. Anyone who  ge-publika-ma. Ali-pe;
volas kopion au abonon,  wants a copy or      qi volu u kopi alo u
povas skribi al ni:    subscription can write to subskribe, pote grafo a
             us:            na:
                                THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]

Numera 60: 2006-07-11.

JUSTI PER AN FILO          2006-07

---------------------------------------------------------------------------

A u g s b u r g   K o n f e s i


– PLU ARTIKLA DE FIDE E DOCI –


I.   TEO

 Panto na kredi e doci akorda deklara de Koncili de Nicea (vide Nicea Kredi), es mono teo Fisika, Qi es ge-nima e Qi es veri Teo, e es tri Persona in u-ci Fisika, Qi es eqa de dina e iso panto-tem: Teo/Patri, Teo/Fili, Teo/Sankti-Spiritu. Panto tri es mono teo Fisika: panto-tem, minus lisi, de no-fini dina, sofi e boni, mono krea-Pe e tena-Pe de panto vista e no-vista ra. U lexi "persona" habe u logi, iso plu eklesia patri pa uti u-ci lexi akorda u-ci nexi: ne iso u mero alo qalita de hetero antropo, sed iso u ra, qi es ex se.

 Ka-co na nega panto falsi doci, qi es anti u-ci artikla... .

(ge-brevi)


MONO VERI TEO DICE: "PLU BENE A VI!"


Si tu sio grafo un exakti deklara de auto fide, qo-lo tu fu proto? Plu grafo-pe de Augsburg Konfesi pa proto per face ski u Teo, mu pa latri. Es hedo in kardia de Kristo-pe, ski, es u tri-un Teo, Qi bene-dice pe:


NUMERA 6: 24 TEO dona plu bene a tu e tena tu; 25 TEO sti, An facia dona foto a tu e es boni a tu; 26 TEO leva Auto facia a tu e dona a tu u paci.


Puta de u-ci! Panto-dina, sankti Teo dice a tu per panto-ci lexi e dona Auto bene-dice a tu! Es u glori bene, ski, es MONO krea-Pe/Teo, Qi pa plus merka tu e Qi promise es tu dura auxi e Qi pa dona a tu Auto sura lexi e resta promise.


ISAIA 43: 1 TEO, Qi pa krea tu, o Jakob, e Qi pa forma tu, nu dice u-ci: Ne este fobo, ka Mi pa merka tu e voci per tu nima; tu es de Mi. 2 Tem tu fu kine dia plu hidro, Mi es ko tu; e dia plu potami, mu ne fu flu supra tu; tem tu fu kine dia piro, tu ne fu gene trauma, plus u flama ne piro epi tu. 3 Ka Mi es TEO, tu Teo, u sankti-Pe de Israel.


– TEO bene-dice tu e tena tu –


 Panto-dina Teo de urani e geo volu dona plu bene a tu e akti in tu bio ali-ra, qi es nece pro tu psiko salva.


KANTA 17: 8 Tena mi iso u pupila de Tu oku.

KANTA 121: 3 An ne fu lice, tu pedi gene moti; An, Qi tena tu, ne fu somni. 4 Vide: An, Qi tena Israel, ni fu kumbe ni somni. 5 TEO es tu tena-Pe; TEO es un umbra epi tu dextro manu. 6 Heli ni fu dona trauma a tu di-tem, ni luna noktu-tem. 7 TEO fu tena tu ab panto kako; An fu tena tu psiko. 8 TEO fu tena tu kine ex e kine in po u-ci tem e klu panto resta tem.


– TEO sti, An facia foto a tu e es boni a tu –


 Na peka tende sti u Teo koleri e judika facia anti na, sed, in plu vesti de Kristo justi, na gene u deklara “puri e ge-pardo.”


– TEO leva Auto facia a tu e dona a tu u paci –


 Sankti-Spiritu krea fide in na kardia te habe kredi, dona a na poli spiritu bene e akti te tena na in veri fide.


ISAIA 26: 3 Tu fu tena in perfekti paci u psiko, qi dura, ka an habe fide de Tu.


 Panto-ci es plu lexi de Teo nu-akti bene-dice, qi fu gene perfekti.


NUMERA 6: 27 Per u-ci mode, mu fu moti Mi nima epi plu Israel fili, ko-co Mi fu dona plu bene a mu.


 Patri, Fili e Sankti-Spiritu es mono Teo, qi dice idio a tu per An Lexi, iso An dice a panto konfesi-pe in Augsburg.


(U supra artikla es u translati ex jurnali Lutheran Spokesman [Luter dice-pe]. Id e plu plus artikla in ENGLAND-lingua glosa pote gene kargo-in ex
<www.clclutheran.org>.)


DE NORD-DAKOTA

e de na


NOKOTA – OFICIALI EQUS DE NORD-DAKOTA

 Nokota es u speci de equs, qi pre vaga agrio in “plu Mali Landa” de Mikro-Mizuri potami in austra-ocide Nord-Dakota. Plu ne-indiana demo proto gene inkontra ko plu-ci equs in regio po-kron hekto-anua mono-nona, kron industri de plu “aperi gra-landa” bovi sti kresce a boreo.

 Dia pre-kron cent-anua bi-ze, plu agrio equs du vaga trans rugo Mali-Landa regio. Plu loka bovi-pe freqe akti kon-ago de mu, e kausa sporta e kausa valuta profito. Po minus-pluvi e ekonomi turba de plu anua 1930, plu federa e Nord-Dakota agenti kon-ergo, te apo plu agrio equs ab Nord Dakota. Plu anua 1940 e 1950, mu akti kon-ago alo fusili ex aeroplana de poli resta equs. Kron Teodor Roosevelt Natio Parka du developo plu po-kron anua 1940, oligo agrio equs minus ski gene inklude intra fragma de parka.

 Inter 1950 e 1970, Natio Parka Servi (NPS) tenta apo panto equs ab Teodor Roosevelt Natio Parka. Simul-co NPS akti lukta ko sucede anti inklude infra plu federa lega, qi gene akorda pro alexi plu agrio e vaga equs 1959 e 1971. Publika avanti anti apo equs in parka e u kresce rekogni, plu agrio equs es u mero de histori de plu di de aperi gra-landa, duce a muta de politika plu anua 1970. Po u-la tem, u parka tolera limita qantita equs, supra qi id du arki iso “histori-monstra equs grega.”

 Anti-co, plu anua 1980, parka arki-pe face u decide, sti muta de aspekti de plu agrio equs, per introduce neo hema. Mu pa apo alo cide plu cefa an-equs in parka e akti vice per plu hetero equs, agrio e dama. Pa es plu mega kon-ago, e poli equs pa gene vendo per publika vendo grega.

 Tem-co bi equs-pe Leo e Frank Kuntz de Linton, Nord-Dakota proto merka panto poli origi equs, de mu pote merka, te akti salva de mu ab cide. Mu este interese de plu parka equs plu po-kron anua 1970, po mu pa merka oligo equs pro multi mu plu tele-dromo equs. Bi fratri Kuntz este sura, plu-la equs es exempla de idio e histori speci, plus-co mu este mira de mu movi- e dura-pote. Tem akti recerka de plu origi de plu equs, mu pa detekti, plu equs, indiana tribu-cefa Sedi-Bovi [Sitting Bull] pa klepto, gene merka per Marquis de Mores, u proto-pe de urba Medora, topo es u parka buro. Mu pa este u kredi, plu equs de Sedi-Bovi pa kontribu ad equs grega, qi du existe, kron u parka pa inklude u-la gra-landa. A-kron proto de Nokota-Equs Konserva-lo 1999, bi fratri Kuntz es plu solo tenta, qi tena plu-la equs ab holo cide.

 Plu Indiana e plu hetero antropo sti, u stato Nord-Dakota dona a Nokota equs u nima “Honora Stato Equs,” u rekogni, mu gene 1993. Anti-co NPS nega re-moti mu in parka e face u decide, fu es zero tenta de arki supra histori-exakti equs grega.

---------------------------------------------------------------------------


JUSTI is a free publication. Write to:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A
[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]

Numera 61: 2006-12-18.

JUSTI per An amo

--Kristo-nati 2006--

[Kristo Nati pikto]

Nu latri Krist, u sankti-Pe,
U Fili de u virgo-fe,
A pan-lo infra heli fot,
A geo maxi mega skot!


--U KRISTO-NATI HISTORI--

LUKA 2
1       Acide tem plu-la di: krati-ra origi ex imperi-regi Augusto: holo munda fu es ge-lista.
2 U lista proto acide tem Qirini es u Siria-landa-cefa.
3 Panto-pe ki tende gene ge-lista--panto-pe ad auto civita.
4 Josef ki ab Galilai-landa ex Nazaret-civita a Juda-landa a David civita; qi es ge-nomina Betleem, ka an es de David fili e famili,
5 tende es ge-lista ko Maria, ge-promise sponsa, tem fe habe fili intra se.
6 Acide: tem es la, u di; fe akti nati, es sati.
7 Fe nati un an-Fili, proto-ge-nati-pe, e involve per textili e moti An in zoa fago-va, ka ne es loka in somni-do.
8       Es plu ovis-pe in iso landa; qi du eko in agri e du guarda supra ovis grega tem noktu.
9 Vide; un angeli de na Cefa sta proxi mu. U glori de na Cefa dona foto peri mu. Mu este mega fobo.
10 U-ci angeli dice: "Ne este fobo. Vide; mi voci a vi plu boni nova de mega hedo; qi fu es a panto-pe.
11 "U Salva-pe; Qi es Kristo, na Cefa, pa es ge-nati a vi tem nu-di in civita de David.
12 "U-ci es u sema a vi: vi fu detekti u babi; ge-involve per textili e kumbe in zoa vora-va."
13 Kon angeli subito es mega de urani arme; qi dona lauda a Teo tem dice:
14 "Glori a Teo in maxi alti, paci epi geo, boni doxo in panto homi!"
15 Acide: tem panto angeli ki ab mu in urani, plu-ci ovis-an dice ad alelo: "Na fu face iti a Betleem-civita. Na fu vide u-ci nara; qi acide e de qi na Cefa pa dona ski a na."
16 Mu ki ko tako e detekti Maria e Josef kon u babi; kumbe in zoa vora-va.
17 Po vide, mu face difusi ski de nara; ge-dice de ju-An.
18 Panto-pe; qi audi, este mira de ra; plu ovis-pe pa dice a mu.
19 Maria tena panto nara tem kura puta de mu.
20 Plu ovis-pe ki versi tem dona glori e lauda a Teo kausa panto-ra; mu pa audi e pa vide akorda dice a mu.DE NORD-DAKOTA

e de na


(U seqe es u mero de dice ex histori drama-pe Eric Ferguson de Kapitana Grant Marsh, 1834-1916. An kine in ko grama in manu e soni lekto.)

“Meno-11, di 21, 1907. Honora Teodoro Roosevelt, Washington D.C. Mi karo Sinior Preside-pe: Tem puta de e tem este grati de tu volu e veri tenta te face ma boni e kura in-tera aqa-viagia, e tu volu versi na plu uest fluvi a mu pa-tem munda de funktio, e, homo un holo-bio viagia-pe de plu uest fluvi e u proto-pe de fluvi Yellowstone [Xanto-Lito] e plu nord mero de fluvi Missouri e un eko-pe de stato Nord-Dakota, mi veri face u petitio de tu auxi te sto u destru de Yellowstone per stru u barage lo proxi bi-ze kilo-metra sud ab fluvi Glendive e proxi centi kilo-metra ab id stoma.”

Mi nomina es Grant Marsh, plus-co mi more gene u titula “Kapitana.” Kron mi proto duce u navi u-ci dista akorda fluvi Missouri tem Civi Milita, u fluvi pa es ple ko sto-lo e arena-lo, akuto-lo e no-profunda-lo, multi qi es no-ge-ski a plu duce-pe.

1875 un arme decide stude u fluvi Yellowstone te detekti qo-lo, kine es posi, e te elekti plu loka pro neo alexi-lo. Di-tem na face plu carta de aqa-via e sto-ra, plus-co noktu-tem u semi ciklo ex soldata gene sta epi gra-landa te alexi anti subito Indiana viole. Anti forti gema-tem flu, na tako veni a Wolf Rapids [Lupus-Tako-lo], qi es ta dista, plu vapo-navi pa veni pre na. 1875 na nece bali plu peleki-pe e alexi-pe te serca ligni. Anti mu skope na, plu Indiana pa lase paci na, seqe-co plu soldata habe oligo ergo tem viagia. Plu solo andro, qi habe mega aktivi, es tri, qi gene un ergo de metri plu dista. Homo ali boni duce-pe, mi pa registra, qo-lo es panto kurva, sto-lo, kremno e tali plus. Uno di po-co, Generali-Milita-Duce-pe Forsyth acide veni a duce-ka e skope u ra, mi skribe. “Alora, mi dice u jura, mi volu u-la info; mi serca exakti id e ne pa pote gene id. Mi volu milita info te uti pro plu viagia soldata; mi volu gene ski de u-ci fluvi te moti plu stora-ra, plus-co panto mekani-pe e profesora epi tera ne pote dona a mi u ra, tu habe in u-la bibli.” Mi no-volu dona id ad an kon logi, id es solo pro milita uti. Anti Generali Forsyth habe zero interese de tera-logi, kron na es 40 kilo-metra ante u stoma de fluvi Big Horn [Ovis Kanadensis], mi vide plu ruga kremno, qi proxi klude supra na, plus-co un aqa-via gene forti steno. Na pa nece zero-ra excepti u moti-me te pulsa na ad u-la loka, anti-co u-la tako-lo kine 15 kilo-metra per horo, plus-co na moti-me holo pote kine ko qarto kilo-metra per horo. Un homo di, tem na sucede kine dia “plu Steno-lo,” na vide u solita kremno, na rekogni homo “Pompey-Pali,” ge-detekti per William Clark tem an viagia ko Merriweather Lewis 1806. Na pa kine dia longi dista de plu steno-lo e tako-lo, plus-co na pote kine solo per gono-kine e trakto, so, si plu Indiana pa sio es non-ami, na sekuri versi fu es dubi. Te monstra un idea de difere inter viagia anti-flu e akorda-flu, na pa es ab Milita-Kastela Buford proxi po bi setimana; na kine versi po tetra di.

Es u-la idio experi epi Yellowstone, qi pa kausa, mi gene elekti homo u kapitana, kron u navi gene u skema pro viole anti plu Indiana Sioux e Nord-Cheyenne u seqe anua; u viole maxi ge-ski kausa u Pusi-Big-Horn Milita. U-la kron mi pa duce u navi Far-West [dista-Uest]. Mi plus pa fero plu komanda-pe, plus-co Generali Terry, qi habe un holo komanda, uti Far-West homo komanda-lo. Mi ne deskribe panto viagia e moti, so dice es sati, kron Custer plu komanda-pe kine ab la un ultima kron, ali-pe pa vide mu, Far-West gene u komanda, kine anti fluvi Big-Horn a Pusi-Big-Horn stoma, si na fu pote kine tali dista; na pa sura kine la, anti na nece trakto u navi dia oligo tako-lo. Na proto signi de ra, qi pa gene acide, es kron un Indiana gene vista epi u trans litora; an es “Ciru,” un Indiana “Korvus” detekti-pe ex Equs-Milita-fa Seti. An pa skribe u ciklo, po-co un hetero ciklo cirka id, plus-co inter bi ciklo an skribe multi signi e dice, “Sioux, Sioux!” An skribe plu signi in intra ciklo e dice, “Absaroka,” de qi mi pa habe u ski, u-la habe u signifi “soldata.” Na kine ab la a Milita-Kastela Lincoln ko 52 ge-vulne andro, oligo forti ge-vulne, ko mono iatri te akti kura de mu. Ab Big-Horn a civita Bismarck, na spende 54 horo, u maxi tako tem pro u vapo-navi epi u-ci dista-uest aqa. Po na veni a Milita-Kastela Abraham Lincoln e u nova gene ge-ski, la es multi tristi konfusi, tem plu minus-sponsa-fe, orfana e ami tako kine a navi te gene ski de fata de auto ge-amo-pe.

(Marsh prende u grama e dura lekto.)

“So, Sinior Preside-pe, mi pa gene un honora, komanda u vapo-navi Expansion [Expande] un ultima meno-seti, tem id fero u Sekretari de Intra-ra e bi Montana senato-pe ab civita Glendive a ge-skema stru-lo, po-co panto-pe este un akorda, fluvi kine-pote debi gene tena.  ... Tem itera dona a tu grati e tena tu sura de mi valu de tu, mi honora resta de tu, Kapitana Grant Marsh.”Justi is a free publication. To receive a copy, write to:        Justi es gratis publika-ra. Te gene u kopi, skribe a:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-mail:        E-posta:

[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]

Numera 62: 2007-04-02.

[pikto]  J U S T I

– Paska 2007 –


AN  PLU  PROMISE

Tem Jesu pa habe bio, An pa dice poli promise a na.
Es no-sofi, atende un antropo, qi pa lose bio, te face reali u promise. Plu kausa es klari e simpli– U-la antropo ne nu habe bio e habe u pote akti zero ra.
Anti-co un antropo, qi nu habe bio sura habe u pote akti. Es habe bio, qi dona u klavi.
Ka-co tu este qantita sura, qantita kredi de, domina-Pe Jesu pote akti reali An plu promise?

2 KORINTI 1: 20 Teo panto promise in An es, Ja, e in An, Es veri.

Vide! Jesu plu sko-pe ne itera e itera kine ad An morta-lo. Qo-ka mu debi akti u-la? Pe ne pote detekti Jesu la.
Na fu pote face ple u bibli, qi diskusi panto poli promise, na salva-Pe Jesu pa dice. Mono glori promise, An pa dice:

JOANE 14: 2 Mi kine te face prepara u topo pro vi. 3 Plus-co, si Mi kine e face prepara u topo pro vi, Mi fu itera veni e cepti vi a Mi, per-co la, topo es Mi, vi plus fu es.

Na este hedo de na bio salva-Pe, ka na ski, An pote e sura fu face reali panto promise a panto pe ex na, qi este kredi. U-ci dice dona tali mega konsola:

LUKA 24: 5 Qe vi tenta detekti bio inter morta? 6 An ne es ci, sed gene ana. Sti memo de mode, An pa dice a vi, tem An pa es in Galilaia, 7 Tem dice, Un antropo-Fili debi gene dona in peka antropo manu e gene pende epi kruci e di tri itera gene ana.


QO-KA  NA  AKTI  CELEBRA  DE  PASKA?

Na akti na celebra de na salva-Pe ana-sta, po An pa paga na panto peka per Auto morta. Anti-co, tem na ne solo akti celebra de pa-tem acide sed plus fu-tem acide, simul na akti celebra de nu-tem acide.

ROMA 6: 4 Na gene in-geo kon An per bapti-ritu a morta, te, iso Kristo pa gene ana ex morta per Patri glori, na debi gresi in bio neo. 5 Si na gene in-geo kon An per homo morta, na fu es plus in ana-sta, 6 Tem ski u-ci: Na gero-pe gene pende epi kruci kon An, te peka soma pote gene destru, te po-co na ne debi akti servi a peka.

Tem Paleo-Testi, u latri-pe debi apo panto zima mika ex eko-lo. U-la zima-ma habe u representa de peka e de id klepto-repti efekti. Na panto peka pa gene paga, plus-co Teo pa apo mu.

1 KORINTI 5: 7 Face puri u paleo zima, te vi fu pote es u neo pani, iso vi es no-zima. Ka klu Kristo na Paska gene es u sacrifice pro na. 8 Ka-co na du akti celebra, ni per paleo zima, ni per zima de miso e kako, sed per pani de honesti e veri.

Es tem, na sti bio, iso na habe bio in Kristo, ne iso na es morta in peka.
Qo-ka na akti celebra de Paska? Id es u memo, pro kredi-pe, panto di es Paska!

ROMA 6: 8 Si na es morta ko Kristo, na este u kredi, na fu plus habe bio kon An, 9 Tem ski, Kristo, Qi pa gene ana ex morta, ne fu gene morta; morta habe zero domina supra An. 10 Ka, per morta, An gene holo morta a peka; sed per An bio, An habe bio a Teo. 11 Per iso mode, plus vi puta se veri morta a peka, sed bio a Teo per Jesu Kristo na domina-Pe.

(Supra es plu artikla ex inter-reti bibli-lo Luter Dice-pe. Tu pote gene poli minus-paga lekto-ma per England glosa ex www.clclutheran.org.)


DE  NORDA-DAKOTA

Infra es un mero ex infanti bibli, Little, Brown and Company, Pony in the Schoolhouse ex Miska Miles, de eko in USA gramini-area, homo na habe in Norda-Dakota.

UN  EQUS  IN  SKO-DO

Amy Ford miso plu di-bi de bi kausa:

Kausa mo, plu di-bi proto penta di, tem fe e sibi Gordie debi gresi tri kaktus-tegu kilo-metra inter agri-lo e sko-do.

Plus, topo sko-do es panto-kron Rowdie Benson, qi sti kako panto-ra – ko deka-mono anua e poli lentikula.

“Mi miso kine a sko-do,” Amy dice a matri. “Plus-co, kron mi kine a la, Rowdie Benson es panto-kron topo skala tem skope u via. Plus-co an kri de mi plu ra iso, 'Vide, RUBI veni.' Plus-co an doxo, an es mega amusa.”

“Mi ne monstra kura de an, si mi sio es tu,” Matri dice. “Imedia, kron an gene u ski, tu ne este kura, an ne fu dona a tu ali turba.”

“Mi ski u-ci,” Amy dice. “Mi nu tenta. Anti-co panto-pe ridi, plus-co mi ne pote sto kura.”

Fe involve u lana kola-te peri kola e prende u fago-va.

“Mi este prepara,” fe dice. “Qo-lo es Gordie?”

Ko no-volu gradu, fe kine a sko-do. Rowdie es la tem atende.

“Vide!” an kri. “VIDE RUBI!”

Gordie sti uni ko ridi. “U-la es amusa,” an dice.

“Veri, veri amusa.” Amy ne labia-ridi.

Tem pausa, u venti sti gene mega, ko-co panto infanti resta in sko-do proxi furna.


Fini, es kron te kine ad eko-do. Kron Sinioreta Grace pa fono u tini-ru, Rowdie kine a fenestra.

“Qe tu ski, Sinioreta Grace,” an dice, “mi doxo, u-ci es un holo-leuko nivi-tempestu.”

“Mi puta, na nece resta ci,” Sinioreta Grace dice. Fe voka feno forti-fono. “Na fu resta ci, a-kron uno-pe veni te visita na. U-ci es amusa. Na es plu proto eko-pe. Na fu vide in fago-va te detekti qo, na pote fago vespera.”

Amy ne memo vide u veri nivi tempestu. Fe e Gordie pa audi plu histori de ultima, kron Rube Nichols patri-patri nece spende bi noktu e bi di in zoa-do, ka u nivi tempestu sti veni, tem an pa gene lakti. An ne pote vide auto eko-do, plus-co an ne debi kine.

Amy kine a fenestra e skope ex la. U nivi baro se epi fenestra, plus-co fe ne pote vide u liga-raila. Fe ne pote vide mono ra, ni geo ni urani. Fe pote audi solo u venti, tem id tipo epi plu fenestra. Fe equs Astro nu es extra la.

“Sinioreta Grace,” Amy dice, “mi ne pote vide u liga-raila. Mi nece gene Astro.”

“Amy, si tu ne pote vide u-la raila, u-ci es un holo-leuko nivi-tempestu,” Sinioreta Grace dice. “Mi ne debi lase, tu kine ex sko-do. Tu ne fu detekti u versi via. Mi este penite. Tu ne lice kine.”

Gero Astro fu sta la, fe kauda a venti, fe kefa pende. Plus-co Amy ski, gero Astro fu sta la a-kron, fe gene krio morta.

Fe apo plu lakrima per manu dorsa. “Sinioreta Grace –”

(Fini in seqe numera)

------------------------------
Justi es u minus-paga lekto ra. Pe pote gene u mimi alo subskribe per grafo a na:
Justi is a free publication. A copy or a subscription can be obtained by writing to:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-mail: [E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]

[----------]

Numera 63: 2007-09-01.

[pikto de bibli]  J U S T I
PER AN FILO

Tri-Unita (Triniti)      2007
-------------------------------------------------------------------------

U  SKOLA  DE  SANKTI-SPIRITU

U-ci tem de anua, panto-ra es “re-kine a skola.”

Martin Luther pa dice, “Eu dice plu preka es hemi de stude.” Si u-ci es veri de stude de examina, u-ci sura es veri de stude-pe, qi fu gene nona meno de stude. Ali-qo es tu stato – parenta, doci-pe, alo stude-pe – tu lista de plu ra, de qi tu volu dice preka, fu habe, inter plu hetero ra, plu seqe ra:

Panto-la, qi re-kine iso stude-pe, fu dice u petitio, Domina-Pe akti bene ne solo de panto stude, sed An akti bene de relatio inter ko-stude-pe e inter panto doci-pe, te peri-lo fu es duce de gene sko. Panto-la, qi re-veni iso doci-pe, fu dice plu preka de sofi e tolera, tem mu nutri plu ju-ovis de un Eu Ovis-Pe. In publika skola, plu doci-pe ne posi habe u lice, dice de u-la Ovis-Pe, anti-co mu posi dice u preka, mu doci fu es harmoni a Sankti-Grafo.* Panto parenta fu dice u preka, infanti volu aplika se a stude, plus-co u preka de asilu de panto stude-pe topo skola e tem kine ad e ab skola.

Lekto, grafo e matematika pote sti un antropo de bio, sed es mono ra, zero no-religio eduka pote doci, ne si u stude sio es forti zelo.

U-la es sura u via ad holo-tem bio, ka u-ci sko gene doci solo in u skola de Sankti-Spiritu, u sko-bibli de Qi es Sankti-Grafo.

1 KORINTI 2: 12 Na pa gene ne u monda spiritu, sed Spiritu, Qi es de Teo, te na fu gene ski de plu doro, Teo dona a na 13 e na dice, ne per lexi, antropo sofi dice, sed per plu-la, Spiritu doci.

Luther dice a na, no-religio eduka es eu, anti-co id zero-kron pote “holo dice a na, qo es peka e justi dia Teo oku, u mode, per qi na lose peka, per qi na gene es sankti ante Teo, e per qi na kine ab morta a bio. Pe nece sankti sofi e un urani mode de u-ci, plus-co pe ne pote detekti mu in plu bibli de uno lega-pe alo munda sofi-pe, sed solo in Sankti-Bibli, qi es Sankti-Spiritu bibli.”

Tem na re-veni a skola, na nece re-veni plus a Sankti-Spiritu skola. Na spe, termo-tem feria ne pa sti u feria ab Teo Lexi; plus-co u skola proto fu sti veni de plus acide de stude de u-la Lexi.

Si na re-veni a skola, alo bali plu infanti a skola, alo doci auto infanti, na nece re-veni panto-di ko Teo Lexi. U-la Lexi doci u fini de Lega de mode a salva, tem id monstra Jesu, solo Qi dona veri paci ab peka e morta per pardo de peka.

Sti preka, te Sankti-Spiritu fu dona plu bene a panto-pe, qi atende An doci per Lexi.

___________________________
* U-ci es u lega in plu ge-Uni-Stato. U preka, de qi u grafo-pe dice, debi gene dice topo eko-lo alo eklesia. Plu doci-pe akti anti u-ci lega.


JESU,  UN  EU  OVIS-PE

JOHANE 10
10 U klepto-pe veni te akti klepto e sti morta e destru. Mi veni, te mu fu habe bio, e te mu fu habe id ma mega.
11 Mi es un eu ovis-Pe. Un eu ovis-pe lose auto bio pro ovis.
12 Anti-co an, qi es u brevi-tem-pe e ne un ovis-pe, e de qi ne es panto ovis – vide, u lupus veni, e lase panto ovis e sti fugi. U lupus sti rapi mu e sti spora de panto ovis.
13 U brevi-tem-pe sti fugi, ka an es u brevi-tem-pe e ne este kura de ovis.
14 Mi es un eu ovis-Pe, plus-co Mi ski Auto panto ovis, plus-co Mi es ge-ski ex mu.
15 Iso Patri ski Mi, Mi ski Patri. Plus-co Mi lose Auto bio pro panto ovis.


DE  NORDA-DAKOTA
e de na

Infra es u fini ex infanti bibli, Little, Brown and Company, Pony in the Schoolhouse ex Miska Miles, de eko in USA gramini-area, homo na habe in Norda-Dakota.

UN  EQUS  IN  SKO-DO
(fini)

Amy kine a fenestra e skope ex la. U nivi baro se epi fenestra, plus-co fe ne pote vide u liga-raila. Fe ne pote vide mono ra, ni geo ni urani. Fe pote audi solo u venti, tem id tipo epi plu fenestra. Fe equs Astro nu es extra la.

“Sinioreta Grace,” Amy dice, “mi ne pote vide u liga-raila. Mi nece gene Astro.”

“Amy, si tu ne pote vide u-la raila, u-ci es un holo-leuko nivi-tempestu,” Sinioreta Grace dice. “Mi ne debi lase, tu kine ex sko-do. Tu ne fu detekti u versi via. Mi este penite. Tu ne lice kine.”

Gero Astro fu sta la, fe kauda a venti, fe kefa pende. Plus-co Amy ski, gero Astro fu sta la a-kron, fe gene krio morta.

Fe apo plu lakrima per manu dorsa. “Sinioreta Grace –”

Rowdie Benson sti dice. “Logi, Sinioreta Grace: Rubi ski u veri. Na debi moti in ci u-la gero equs. Fe ne fu tena bio tem holo-leuko, tem sta solo la. Mi pote moti fe in ci. Atende. Lase, mi monstra a tu.”

An aperi u stora-ka porta e moti u korda helika ex la. “U-ci metri trans stego. Id fu metri ci a liga-raila. Mi fu liga mono fini peri meso-soma, plus-co tu fu tena un hetero fini ci. Mi kine ad id fini te detekti u-la liga-raila. U-ci es zero-ra, Sinioreta Grace. Mi ne pote lose via. Logi! Vi fu habe u-ci fini. Tu e Rube pote moti mi in ci ali-kron, tu volu.”

Sinioreta Grace sto, plus-co Amy pote vide, fe gene debili.

“U-la gero equs fu sta la e gene morta,” Rowdie dice.

“Mi fu dona ad u-ci korda mono plus nodi alo bi, te este sura, id ne fu gene laxa,” Sinioreta Grace dice. Fe akti u trakto per id. “Sura. Na fu laxa u helika, tem tu kine. Mi fu dona a tu exakti deka minuta, Rowdie, e ne mono plus minuta. Si tu ne fu kine versi u-la kron, na fu trakto tu in ci. Logi?”

Sinioreta Grace skope u horo-me. “Horo penta, penta minuta,” fe dice.

Mu aperi u porta e Rowdie gradu ex la, klina se anti venti. Imedia, an es no-vista in leuko.

Kron horo penta, deka-bi minuta, u korda gene laxa.

“Mi puta, an kine in ci,” Sinioreta Grace dice. “Rube! Gordie! Prende u korda, tem mi trakto id in ci.”

Es zero fono ex leuko extra la, excepti venti kri. Po-co es Rowdie, veni ex nivi tem tenta u labia ridi e, po an, Astro kefa e skapa.


Sinioreta Grace mikro aperi u porta e atende. Es u moto-me fono, plus-co bi foto radia gene vista dia kade nivi, po-co u vagona Jeep kine ante skala.

“Qe panto vi es la?” Sinior Benson voci. “U venti pa laxa, plus-co u nivi es ma debili. Na ne fu habe turba te kine dia u-ci a na eko-lo. Vi parenta fu prende vi la.”


U seqe mana, mu kine kata ultima klina a sko-do, po-co Amy vide Rube Nichols e Rowdie Benson topo skala.

Rowdie du kri, “Saluta, RUBI!”

Fe ne nu este turba de, an dona a fe u nima Rubi. Fe hedo karesa Astro kola. Panto-ra feno justi in Amy kosmo.


------------------------------
Justi es u minus-paga lekto ra. Pe pote gene u mimi alo subskribe per grafo a na:
Justi is a free publication. A copy or a subscription can be obtained by writing to:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-mail: [E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]


[----------]

Numera 64: 2007-12-16.

[Solo filo, fide grafo]  J U S T I
PER AN FILO

--Kristo-Nati 2007--
----------------------------------------------------------------

[kriso korona]     [akanta korona]
Korona ex kriso
 
    Korona ex akanta
 
Jesu, pro na u simpati,     Freqe, Tu no-place oku
Qi re-merka ab Satan,     Skope na itera er.
In deserta psiko-Sati,     Epi kruci, Tu, ge-noku,
Salve-Pe ex alt uran,     Cepti panto-pe sufer.
         
Giesù sommo conforto
Girolama Savonarola, 1563

IN AN MANU

"Un holo kosmo in Auto manu." U tele ge-logi melodi dice tali. U-ci es u simpati idea a kredi-pe: Anti ali kako dina, qi feno habe krati supra kosmo, Teo ultima habe id krati.

Na kosmo pa kade in peka kausa no-obe. Anti-co Teo pa rupti u-ci per auto filo.

ROMA 8: 28 Na logi, panto-ra simul akti a mu, qi filo Teo.

In un histori de Jesu nati, na vide, Teo rupti kosmo histori te akti ple Auto promise e filo buta:

LUKAS 2: 1 Gene acide tem plu-la di, u krati-dice kine ex Imperi-pe Augusto: un holo kosmo fu es ge-valu.

Un evangeli-pe liga Jesu nati ad histori acide- u krati-dice ex centra de kosmo dina.

Josef e Maria akti itinera ab eko-do in Nazareta a Betlehem, ka Betlehem es David urbi e Josef es ex David famili e plu fili. Kron Maria pa akti nati de proto ge-nati an-fili, u-la debi es in Betlehem, ka Teo pre longi tem pa dice per dice-pe Mika:

MIKA 5: 2 Tu Betlehem Efrata, tu mikro inter poli kilo antropo de Juda, ex tu a Mi u krati-Pe fu kine ante in Israel; de Qi u kine ante es de paleo, de holo tem.

Isaia 9: 7 De kreske de An krati e paci es zero fini, topo u sedi-mobili de David e topo an natio, te face u taxo e te face u basi nu klu a panto kron.

Kristo-Nati dona a na u sko, Teo pote sti krati-pe e imperi pro Auto buta. Na kosmo es ple ko kako, viole e sufero, anti-co u Geo ne lose giro. Jesu sti certa, panto kredi-pe es in Patri manu:

JOANE 10: 29 Mi Patri, Qi pa dona [plu-la ovis] a Mi, es ma mega de panto-pe; e zero antropo pote prende ex Mi Patri manu.

(Pe pote gene gratis a puta-me u supra grafo in England glosa ex www.clclutheran.org)


DE  NORDA-DAKOTA
e de na

NORD-DAKOTA E FRIGI-MILITA

Plu Nord-Dakota-pe- e "leuko-pe" e Indiana- monstra se anti-fobo tem Kosmo-Milita-Bi, domina in Pacifika area anti Nipon-Imperi. Tem "Frigi-Milita," u-ci es u tem de milita e skience "dromo" inter USA e Sovjet-Uni, qi pa seqi u-la kosmo milita, Nord-Dakota gene volu kausa hetero ra- mega, plati e vaku geo. U-ci pa gene nece pro moti plu nuki misili.

Tem maxi de Frigi-Milita, Nord-Dakota habe peri 500 misili. U-la pa face, Nord-Dakota es u maxi mega nuki-dina tetra in kosmo!

Po fali de Komunismo krati, plu registra de Sovjet-Uni gene publika. Na nu habe u ski, panto misili in Nord-Dakota pa es u buta de Sovjet nuki misili. U-ci ne es mira, ka plu espio satelita e aeroplana pa facili detekti panto-la mega misili. Plu plus buta pa es tetra maxi mega urbi e u maxi mega hidro-barage.

Si vikto supra nuki milita feno no-posi, plu hetero ra es ma tali. Kron proto de u-la tem, USA-pe gene u doci de imuni anti tali milita: Pe debi genu-a-mentu sub mensa kron fono ex aero-viole fono-me- u veri no-funktio ra. Plu tali mode gene lasi po brevi tem. Ma eu es tekto plu sub-geo asilu. Faktu, poli Nord-Dakota-pe, u maxi mero kultivi-pe, pre habe sub-geo kamera te tena sito.

Plus plu-la misili pa es sub-geo. In panto misili-lo es plu pedi-lo, ple ko plu instrumenta te servi e sti peti u misili. Poli soldata pa gene ergo pro u-la servi.

La-kron ergo in stato plus kresce. U senato-pe Milton Young ex Nord-Dakota pa tena plu alexi tekto la per sti kako kredi de Komunismo in USA arki.

Un USA arme plus habe u skema de tekto plu mega radar statio, homo pirami, in natio. Solo mono gene fini, plus-co id es in Nord-Dakota. Po brevi-tem no-funktio kausa kresce de skience e no-spe de nuki milita, u statio gene uti simpli oligo meno.

Eu fortuna, u nuki milita zero-kron pa gene acide. Po fini de Frigi-Milita, panto-la misili-la in Nord-Dakota nu es vaku. Es dice de tena mono misili-lo iso memo de ergo e plu ergo-pe- e de fobo- de u-la tem.


[u sankti famili]

------------------------------
Justi es u minus-paga lekto ra. Pe pote gene u mimi alo subskribe per grafo a na:
Justi is a free publication. A copy or a subscription can be obtained by writing to:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-mail: [E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]


[----------]

Numera 65: 2008-04-04.

[pikto de kruci e verba de 1 Tes. 4:14]  J U S T I
PER AN FILO

-Paska 2008-

Filipi 3:10   Ka-co mi posi habe u ski de An e u dina de An ana-sta.

UN ANA-STA DINA!

Ante an muta a Kristo religio, Paulo pa este auto-latri de plu Hebre patri, de obe akorda panto lega, de zelo de justi, e de alexi pro Teo nima anti panto pseudo-pe. Anti-co Paulo pa gene u ski de u forti ma mega dina – u dina tali mega, an pa taxo disipa panto hetero ra de auto bio:
Filipi 3:8   Ja, minus dubi, plus mi taxo panto-ra lose kausa fo-boni de ski de Kristo Jesu mi Domina.

U DINA SUPRA PEKA

Kolose 2:14   [An] pa grafo u makula supra holo grafo, qi es anti na, de panto lega, qi es anti na, plus pa apo id ab na via, tem fixa id per plu aku a kruci-ra.
Roma 4:25   [An] pa es ge-dona kausa na non-obe, plus gene ana-sta kausa na justi.
Roma 8:1   Ka-co es zero judika anti mu, qi es in Kristo Jesu.

U DINA SUPRA MORTA

1 Korinti 15:26   Un ultima non-ami morta fu gene destru.

Jesu pa proba u-ci dina per vikto sta-ana supra morta. Po na ski e fide u dina de Kristo ana-sta, na pote akti minus fobo anti panto turba in geo.

DINA TE VIKTO SUPRA PEKA

Per auto, na fu zero-kron gene u vikto supra peka tem u-ci kosmo bio. U-ci pote duce na itera a no-spe e fobo.
Roma 6:4   Ka-co na gene in-geo kon An per bapti-ritu a morta; homo Kristo pa gene ana-sta ab plu morta-pe per Patri boni-famo, klu per tali mode plus na debi gresi in neo qalita de bio.

Ja, per Kristo ana-sta na gene ana-sta a neo bio. Lasu, na habe bio per ana-sta dina de na Salva Jesu Kristo.


DE  NORDA-DAKOTA
e de na

U SPIRITU ALO DIABOLI LIMNO?

Boreo-Dakota es u sub sika stato de USA. U maxi mega aqa tena-lo es topo id boreo-orienta. Certa, plu Indiana, qi pa proto eko in u-la sika area, pa hedo u fonta de sito, qi inklude plu piski, avi e agrio oriza, plus de aqa pro kulti plu vegeta e pro lava. Ka-co mu pa dona u nima Spiritu-Limno plus klu a nu-tem. Anti-co plu proto "leuko" Europa detekti-pe ad u-ci area pa veni, tem u limno habe mali odoro. Ka-co mu pa dona u nima Diaboli-Limno.

Plu 1930 anua, u limno proxi non-es. Kulti-pe proxi minus-spe pa tenta kulti plu vegeta epi id sika funda. Mu pa dice petitio a presidenti Franklin Roosevelt te gene auxi. Po-co plu 1950 anua, u limno gene ple a norma. Plu 1990 anua, Boreo-Dakota gene excesi nivi. U limno fo-mega kresce. Proto deka anua po anua 2000, u maxi mero de stato habe u sti-turba minus-pluvi- anti-co u limno dura gene pluvi e nivi. U limno pa kine ultra auto norma margina. Inter 1993 e 1998, u limno facia gene okto metra ma-alti, plus-co u limno gene u qantita aqa para tetra! Plus-co u limno nu dura kresce.

U diluvi noku es plus fo-mega. U limno pa destru poli domi, via e klu mono stato parka. Proxi 400,000000 USD gene spende in u-la area kausa re-tekto, inklude 60,000000 fragma, qi alexi un civita kon iso nima Diaboli-Limno. U kausa, u qantita valuta es tali alti, es, zero-pe pa puta, u limno du kresce PANTO anua, ka-co pe nece akti plu muta e repara tali freqe. Si u limno facia gene plus oligo metra ma-alti, u limno fu flu in fluvi Sheyenne, plus-co u-la fu pote kausa diluvi in maxi mega civita de Boreo-Dakota, Fargo.

Plu milita tekto-pe face u proposi de tekto u kanali ex limno ad u-la fluvi, plus, per u-la mode, mu fu pote krati u qantita aqa, qi flu in fluvi. U stato-arki-pe John Hoeven hedo u-ci idea. Anti-co Sheyenne du flu in Red [rubi]-Fluvi, plus-co Red du flu a Kanada. Un arki de Manitoba, Kanada akti anti u-la idea per internatio tribuna. Plu Kanada-pe este u fobo, un aqa ex u-la limno fu pote lasi plu xeno bio-ma in Kanada aqa plus sti muta la. A nu-tem, Kanada sto panto ergo de kanali.

Un plus turba es plu piski kiprinus. Plu-la piski boni bio in mali aqa. Plu destru-ma e no-puri in limno sti, u qantita karpa kresce, plus-co plu hetero piski ma boni pro sporta piski-kapti- u ra, qi gene valuta ex itinera-pe ad u-la area- gene mei.

Po oligo anua, na fu posi gene u ski, qo nima es veri.
MONITO- KAUSA FO-MEGA LIMNO ALTI, ATENTA PLU ELEKTRO PALI, KORDA, METALI KORDA PLUS PLU SUB-MARI ALO PLANKTO RA, EXEMPLA DENDRO, FRAGMA, NAVI-LO ALO PLU HETERO HOMO RISKO. PLACE UTI FO-MEGA KURA.

------------------------------
Justi es u minus-paga lekto ra. Pe pote gene u mimi alo subskribe per grafo a na:
Justi is a free publication. A copy or a subscription can be obtained by writing to:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-mail: [E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]


[----------]

Numera 66: 2008-08-13.

J U S T I

PER AN FILO


Tri-Unita (Triniti) 2008

-------------------------------------------------------------------------


QANTO GRAVI ES U DOCI DE SANKTI TRI-UNITA?


Plu kredi-pe uti Atanasia Kredi pro latri tem Tri-Unita Di. U-ci kredi-grafo habe u proto, “A panto-pe, qi volu salva, ante panto-ra nece es, tena un universa fide.... Plus-co un universa fide es u-ci, na dona latri a mono Teo per Tri-Unita per Unita.”

U doci de Tri-Unita es tali gravi, ka id es u doci ex Teo Bibli. Id es u doci de Jesu Kristo.

JOANE 1: 18 Zero homi pa vide Teo ali-kron; u solo Fili, Qi es in Patri, pa dice u deklara.

Ali-pe, qi volu ski u veri Teo, debi ski An ex Jesu Kristo. Ski Teo, iso Jesu Kristo monstra An, es ski An, iso Teo de filo. An es Patri, Qi tali filo panto homi.

JOANE 3: 16 Teo pa ta este filo de panto munda; An dona Auto solo Fili, te panto-pe, qi habe kredi de An, ne fu gene morta sed fu habe panto-tem bio.

An es Fili, Qi volu veni a geo e prende u homi natura te sufero u morta pro na. An es Sankti Spiritu, Qi veni ex Patri e Fili, ge-bali a geo te aperi na kardia e te dona a na fide e prende plu doro de pardo de panto peka, de bio e salva.


U SIMBOLA DE TRI INTER-TRIKOTA TRI-GONO


U-ci figura ex tri tri-gono es skema, qi pa gene detekti epi mura de infra-geo morta-lo, topo plu proto-tem Kristo-pe pa in-geo plu morta-pe. Id dona simbola de natura de Teo ex Kristo-Bibli: tri Persona sed solo mono Teo.

Patri-Teo habe u representa in sub tri-gono. Id memo de hidro, ka u proto simbola de Patri es u fluvi. Panto bene-ra de Patri flu kata a panto homi homo akorda fluvi—minus sto, e poli. Un oku habe u representa, An oku vide panto-ra. Bi manu es de Patri, Qi es prepara dona boni-veni a panto fili.

Sankti-Spiritu-Teo habe u representa in super-dextro tri-gono. Sankti Spiritu pa veni per forma de kolumba, kron Jesu gene bapti-ritu. Sankti Spiritu pa monstra, An es la tem Penta-ze-Di, per mega fono de venti e ko plu “glosa” ex piro, qi monstra se epi plu kefa de plu sko-pe de Jesu. Plu grafo topo latu de tri-gono es i mero ex Kristo-Bibli. Uno ex Neo-Testi per Koine-Helena glosa:

2 PETRO 1: 21 Vi per An habe kredi de Teo, Qi pa leva An ex morta e dona ad An famo, te vi fide e spe pote es de Teo.

Hetero ex Paleo-Testi per Hebre glosa:

2 SAMUEL 23: 2 Teo Spiritu pa dice per mi, plus-co An verba pa es in mi glosa.

U bi dice, panto Teo profeta pa dice plu verba, An dona a mu. Kristo-Bibli, anti homi pa grafo id, veri habe u grafo-Pe Teo.

Fili-Teo habe representa per laevo tri-gono. U neo astro pa gene vide supra Betlehem te duce plu ski-pe a tem eko-do de babi Jesu. Jesu pa gene nati te gene morta—An morta ne es minus semani, ka An perfekti bio, sufero e morta gene u vikto de pardo de peka pro panto-pe. Te monstra, u-la sakrifice es cepti a Se, Patri-Teo pa lava Jesu ex morta e lase u vaku morta-lo te deklara u-la reali. U-ci vaku morta-lo es un hedo pro panto Kristo-pe e u mero de u fu-tem, qi es pro mu per Kristo.D E N O R D D A K O T A

e de naMALI ACIDE JANE” IN NORD DAKOTA


Un histori de “Mali Acide Jane” es akorda mu-dice. Fe habe u famo, fe es energi gina, qi pa pote uti plu fusili-ru ma exakti de ali andro. U veri es, fe pa es un alkoholi-pe, qi face excesi mega klu auto histori.

Fe gene nati iso Martha Jane Cannary topo stato Missouri. Fe habe 15 anua, kron fe bi parenta gene morta, plus-co fe debi kura penta sibi in stato Wyoming. Fe cepti poli difere ergo te gene valuta, klude duce plu vagona-fa. Ka-co fe boni habe ski de u-la area. Fe gene es alkoholi-pe e kine seqe plu andro e milita-pe tem petitio de alkoholi-ma. Fe pa deklara, fe pa es u detekti-pe pro milita-duce George Crook tem 1875 e 1876. Fe plus dice, fe gene ski de milita-duce Custer, anti-co u-ci es dubi.

Po-co fe kine seqe “Agrio Bill” Hickock topo Deadwood [Morta-Xilo], u civita de kriso-detekti-pe. Fe dice, fe gene u game kon an, anti-co histori monstra, an pa es u sponsa de hetero gina. Fe freqe es in bibe-do, plus-co, si ali andro dona turba a fe, fe proto uti fusili-ru. Feno, fe akti cide zero-kron. Po Agrio Bill gene cide, ge-fusili a dorsa, fe merka geo proxi nu-tem Xanto-Lito Parka. Tem anua 1878, fe pa dona sito e kura a viktimi de variola pato, qi eko topo la. Plu eko-pe pa este u memo de fe ko forti filo kausa u-la.

William “Bisona Bill” Cody pa audi de u famo de Mali Acide Jane e dona ergo a fe in auto Agrio Ocide Drama. No-fortuna, fe dura auto habitu de visita plu bibe-do. Fe dona turba a polica. Uno-di fe dice u petitio de libe tem a Bisona Bill, ka fe este u minus de auto eko-do. An este hedo de dona auxi a fe.

Tem kine ad eko-do, fe veni a pusi civita Oakes in Nord Dakota anua 1902. Certa, fe visita u bibe-do. Oligo area andro gene u ski, Mali Acide Jane es la. Mu veni te dona a fe u mikro turba te proba, qe fe habe u karakteri, de qi mu pa audi. Po oligo minuta, fe proto fusili. Plu-la andro dromo ex bibe-do. Fe bali u mensa-sporta bola anti un ultima tem dice: “Vi ne nu sti kine ad eko-do, ka doci-pe ne pa dice tali!”

Mali Acide Jane gene morta anua 1903 kausa excesi alkoholi.Mali Acide Jane


-------------------------------------------------------------------------

Justi es u minus-paga lekto ra. Pe pote gene u kopi alo subskribe per grafo a na:     Justi is a free publication. A copy or a subscription can be obtained by writing to:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-posta:       e-mail:
[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]
[----------]

Numera 67: 2008-12-01.

J U S T I

PER AN FILO


--2008 Kristo-Nati--


M. Luther Kristo-Nati in eko-lo de Martin Luther

           Na vid un Ovis de na paska,
A dendro An pa morta.
Na Teo dona An a na;
An filo sur es forti.
An hema, sema epi port,
E fide bali ab ci mort;
Satan ne pote noku.
Latr a Teo!
           Christ lag in Todesbanden, Martin Luther, 1524

U DEINO ALO HEDO KRISTO-NATI?


Plu vista e fono de Kristo-Nati es poli e difere. Qe vi habe uno puta de u flasc de metali e voci de fobo? Anti id pa gene un acide po u nati de Jesu, u poli-cide de plu infanti de Civita Betlehem ex Regi Herod es u reali, sed non-atenta mero de un histori de u nati de Kristo.


MATE 2: 16 Po-co Herod, kron an logi, an pa es foli per plu sofi-an, es forti koleri e komanda e cide panto infanti, qi es topo Betlehem e topo id panto margina— de bi-anua e ma juve akorda u tem, an pa tende qestio a plu sofi-pe. 17 Kron es ple u-la, Jeremia, u profeta, pa deklara, tem dice, 18 Topo Rama pe pa audi u voka, Rakel du lakrima kausa auto infanti e ne volu simpati, ka mu ne es. [Jeremia 31:15]


Kron na gene nati topo u-ci geo, akorda uno-pe na es non-etio, sed ne akorda Teo.


ROMA 3: 11 Es zero-pe, qi logi, es zero-pe, qi cerka Teo. 12 Panto mu pa kine ab via, panto mu pa gene es non-uti; es zero-pe, qi akti boni, no, ne mono.


Qo-mode u munda cepti un etio kausa plu kako akti e u ski de panto lega de Teo? Poli homi sti atenta ad un ”hedo” Kristo-Nati. ”Dona es u spiritu de u-ci tem,” na freqe audi. Plu hetero dice, ”U famili es u maxi gravi ra.” Plus-co na nece memo un uni-pe de poli demo e kredo, qi habe plu nima ”Santa Klaus,” ”Patri Kristo-Nati,”


Sankti Nikolas,” alo ”Patri Glaci.” Sura, an volu, tu akti ko ”boni,” anti-co panto-pe ski, si pe boni tenta tali akti, an fu ankora dona plu doro kron fini.

U-la ”hedo” Kristo-Nati ne es ma boni de u-la deino Kristo-Nati— id es klu ma kako! U deino Kristo-Nati dona a pe u falsi este de sekura kausa plu ”boni akti.” Es homi natura, taxo, si pe habe u sufici boni volu pro plu hetero homi— alo posi ma boni de plu hetero homi— fu sura es u premi po morta.

Es solo mono mode, per qi pe pote habe u veri hedo Kristo-Nati: Vide u kruci-ra de Kristo in An infanti-kli! Na Cefa Jesu pa ski e dice a plu hetero pe de Auto tende te veni a na geo.


MATE 16: 21 Po u-la tem Jesu proto monstra ad Auto sko-pe u mode, per qi An fu debi kine a Jerusalaim e gene sufero de poli ra ex plu konsili-pe e plu cefa hiera e grafo-pe, e gene cide, e itera gene leva u di tri.


Pro plu-la homi, qi es minus Kristo, Kristo-Nati es veri deino. Plu-la homi, qi habe u munda “Hedo” Kristo-Nati topo labia e menta habe zero-ra te kripti plu no-sufici; plus-co mu fu habe zero pardo-ra kron Ultima Di. Anti-co panto homi, qi pa gene u ski de Kristo per Sankti Spiritu, An es u veri Fili de Teo, u re-merka-Pe e salva-Pe de panto-pe-- pro tali homi, Kristo-Nati es u proto de u kali histori de filo, sufero e re-merka, qi fu gene u fini de glori celebra kon An holo-tem.DE NORD DAKOTA

e de na


CEFA JOSEPH — U VERI BONI-VOLU DUCE-PE


Josef pa gene nati in un area de nu-tem stato Oregon 1840. An patri pa es u cefa de un Indian tribu de Nez Percé. Po an patri lose bio, Joseph pa gene es u cefa.

Joseph e auto patri pa disputa ko plu ”Leuko-pe” de un area, topo plu Nez Percé pa du eko. Plu-la Indiana pa freqe lose geo a plu neo eko-pe ex orienta de plu ge-Unio Stato; plus-co un US arme kron uti panto kausa te auxi, plu neo eko-pe du habe mu geo. Plu Nez Percé pa oligo-kron gene plu vikto, anti-co u ma forti US arme fini gene un ultima vikto.

Cefa Joseph pa logi de u fu-tem US vikto, e volu akti ali-ra te salva panto bio de auto demo. 1877 u membra de an tribu dice ad an un info, an pa cide u Leuko-pe, qi pre pa cide an patri. Joseph kron ski, plu Leuko soldata fu tako veni. An ne volu lose klu mono bio ex auto demo. Ka-co an sti kripti duce plu membra a Canada.

U mode, per qi an pa duce 800 homi, inklude plu voci infanti e lento gero-pe, ma tele de 2000 kilo-metra trans plu stato Washington, Idaho e Montana, tem evita cirka 2000 soldata, es un akti de veri genius. Plu bibli pre gene grafo de u-la viagia, anti-co na volu puta de an akti in nu-tem Nord Dakota. Es sufici dice, mu pa proxi gene sucede.

Plu soldata pa duce panto no-vikto Indiana a Forta Keogh in Montana. Po-co US arme dona u komanda a mu, mu debi kine a Forta Abraham Lincoln in Dakota Teritori. La plu soldata ta sti fide de Cefa Joseph, mu pa lice, an gresi in forta. Po oligo di, mu pa gene u komanda, panto Indiana debi sti u neo eko topo Oklahoma Indiana Teritori, ka-co mu debi vendo panto equs. Plu homi, qi du eko la, kredi, plu Indiana equs es forti e tako, ka-co plu Indiana pa gene plu boni preci kausa auto equs. Ka la landa ne kron habe poli feru-via, u trena debi kine dia civita Minneapolis. Plu Indiana ne pre pa vide ali trena.

U trena pa brevi sto topo civita Jamestown cirka 160 kilo-metra ab civita Bismarck. Plu soldata lase, plu cefa Indiana gresi ko mu te vora. Po-co u trena re-sti u viagia.

Plu soldata subito sto u trena. Mu pa detekti, Cefa Joseph ne es la. Mu este u fobo, an pa fugi; plu Indiana este u fobo, an pa gene cide. U trena retro kine a Jamestown.

Kron u treno re-veni, plu soldata vide, Cefa Joseph dromo a mu, tem tena uno-ra in u kli-te. An pre pa gene un odoro, plu pani gene prepara in furna. Ka-co an dona u valuta, an pa gene kambio auto equs, te merka mu pro auto demo, qi kron es no-sati in vagona.

Cefa Joseph pa du eko topo Oklahoma auto holo resta bio. 1885 an kine a Washington, D.C. te dice plu petitio pro auto demo, ka-co poli-pe ex mu re-veni ad Oregon. Panto Nez Percé panto-kron filo memo u cefa, qi pa gene morta 1904.


Cefa Joseph Cefa Joseph

------------------------------------------------------------------------


Justi es u minus-paga lekto ra. Pe pote gene u kopi alo subskribe per grafo a na:     Justi is a free publication. A copy or a subscription can be obtained by writing to:

THE MILLERS
409-7 AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-posta:       e-mail:
[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]
[----------]

Numera 68: 2009-08-01.

J U S T I

PER AN FILO


– Tri-Unita (Triniti)   – 2009 –


U TRI-UNITA

Ge-monstra per simpli lexi
Ge-gene per simpli fide

U Kristo-Bibli doci simpli, es solo mono Teo,

   Deutero-nomi 6: 4 Sti audi, O Israel: U TEO na Teo es mono TEO.

tem simul monstra, u Mono-Teo plus es Patri,

   Galatia 1: 3 Filo a vi plus paci ex Teo-Patri e ex na Cefa Jesu Kristo.

Fili,

   Marko 1: 1 U proto de u-ci eu-info de Jesu Kristo, u Fili de Teo.

e Sankti-Spiritu,

   Akti 5: 3 Petro dice, Anania, qo-ka Satan pa face ple tu kardia, te dice falsi a Sankti-Spititu e tena u qantita de preci de habe-lo? 4 Tem id resta, qe id ne es klu de tu; plus-co po id gene vendo, qe id ne es per tu pote? Qo-te tu pa sti u-ci ra in tu kardia? Tu ne pa dice falsi a plu homi, sed a Teo.

Anti u lexi Triniti ne es in Kristo-Bibli (sed u-ci idea sura es), na uti u-ci lexi (habe u semani "tri in mono") te deskribe u mode, per qi na solo veri Teo monstra Se in Kristo-Bibli.

Anti plu neo e no-Kristo fide-pe-- klu plu homi de falsi info-- proposi, u doci de Tri-Unita habe id origi ex paleo no-Kristi religio, na ski, id es ge-basi a plu klari lexi de Kristo-Bibli. Na ski, Teo ne es u krea-Pe de konfusi,

   1 Korinti 14: 33 Teo ne es de konfusi, sed de paci, homo in panto eklesia de plu sankti-pe.

plus-co na cepti An lexi per fide homi infanti.

Es la, na gene u ski de Tri-Unita per plu lexi, klu un infanti pote logi. Na Cefa e domina-Pe, u ge-leva Cefa Jesu Kristo, dice u testi de Tri-Unita:

   Mate 28: 19 Ka-co kine e doci a panto landa, tem akti u bapti-ritu a mu per nomi de Patri e de Fili e de Sankti-Spiritu, 20 tem doci, mu obe panto ra, de qi Mi pa dice a vi plu komanda. Sti logi, Mi es ko vi holo-tem a fini de geo.

U Patri, Fili e Spiritu es ge-unio per volu e tende. U-ci es klari kausa u faktu, panto tri Persona gene plu grafo, mu es la e habe participa de krea de geo.

   Gene-Proto 1: 26 Teo dice, Lice, Na face un andro akorda Na imagi e akorda Na feno.

   Johane 1: 1 Tem proto pa es u Lexi, plus-co u Lexi es ko Teo, plus u Lexi es Teo. 2 Klu An es tem proto ko Teo. 3 Panto-ra pa gene face per An; plus-co, minus An, zero-ra gene face, qi pa gene face... 14 U Lexi pa gene face homi-ma, e sti eko inter na, plus-co na pa vide An glori, u glori de u solo proto-Pe de na Patri, ple per filo e veri.

   Kolose 1: 15 An es un imagi de na no-vista Teo e u proto ge-nati-Pe de panto ge-krea-pe. 16 Per An panto-ra pa gene krea, qi es in urani, e qi es in geo, de vista-pote alo de no-vista-pote, klu regi-lo alo domina-lo alo infra-regi-lo alo arki; panto-ra pa gene krea per An e pro An. 18 An es ma gravi de panto-ra, plus-co per An panto-ra es.

Plus-co ne es un simul-fortuna, kron Jesu (Fili-Teo) pa gene u bapti-ritu kron proto de An servi, Patri-Teo e Spiritu-Teo gene monstra, bi Mu es la.

   Mate 3: 16 Jesu, po-co An gene u bapti-ritu, kine a supra ex hidro. Sti logi, plu urani gene aperi ad An, plus-co An vide u Spiritu de Teo kine ad infra, homo u kolumba e sti sedi epi An. 17 Sti logi, u voka ex urani, qi dice, U-ci es Mi ge-filo Fili, per Qi mi boni este hedo.

Na pote simpli este mira de u persona relatio inter u Patri e u Fili;

   Johane 10: 29 Mi Patri, Qi pa dona u-ci a Mi, es ma gravi de panto-pe; zero-pe pote apo ex Mi manu. 30 Mi e u Patri es mono... 36 Qe vi dice de An, u Patri pa face sankti e bali ad geo, Vi dice anti Teo? ka Mi pa dice, Mi es u Fili de Teo. 37 Si Mi ne face plu akti de Mi Patri, ne sti fide de Mi. 38 Anti-co, si Mi ja face, anti vi sti fide ne de Mi, sti fide de Mi akti, ka-co vi pote gene ski, e fide, u Patri es in Mi, e Mi in An.

na pote simpli tenta logi Teo Lexi, po-co id monstra, Jesu es ge-proto ex u Patri,

   Hebre 1: 5 A qo angeli An ali-kron dice, Tu es Mi Fili, u-ci di Mi pa proto Tu? itera, Mi fu es ad An u Patri, plus-co An fu es a Mi u Fili?

e u Spiritu kine ex Patri e Fili.

   Johane 15: 26 Anti-co, po-co u konsola-Pe kine, Mi fu bali a Vi ex Patri, u Spiritu de Veri, Qi kine ex Patri, An fu dona testi de Mi.

Es poli ra, mi ne logi, anti-co u-ci ne face, mu es falsi. Anti-co mi ski, uno-di mi fu vide e ple logi. U sankti Tri-Unita-- Teo-Patri, Teo-Fili e Teo-Spiritu-- es reali e habe u valu de na ple fide, anti na ne pote ple logi, per qo-mode Tri es Unu.DE NORD DAKOTA

e de na


JEAN BAPTISTE CHARBONNEAU

“Proxi un horo penta de u-ci vespera, mono ex plu sponsa de Charbonneau nati u boni an-infanti. Es valu de grafo, an es u proto infanti, u-ci gina nati e, iso norma de plu tali acide, fe nati-ergo pa es no-facili.”

U-ci simpli grafo in di-bibli de kapitana Meriwether Lewis topo forta Mandan u di 11 de meno-bi, 1805, pa registra u nati de u maxi famo infanti de Nord-Dakota, Jean Baptiste Charbonneau. Jean Baptiste, alo “Pompy,” iso kapitana William Clark pa dona u nomi, pa es un an-fili de France-Kanada translati-pe Touissant Charbonneau e an Indiana sponsa Sakagawea.

Topo plu ge-Unio Stato de Amerika, poli homi ski u juve bio de Jean Baptiste. Plu USA-pe freqe vide an un infanti, qi gene itinera epi dorsa de matri, tem fe duce plu proto USA explora-pe longi itinera ad oceani Pacifika. No-ge-ski es plu ma matura anua, tem qi u juve andro ergo iso zoa-kapti-pe e kriso-cerka-pe topo ocide de USA, tem an gene plu ami de Deutschland krati-pe e face un itinera trans Europa.

Tem u versi itinera de plu explora-pe ad orienta de USA, Lewis e Clark pa lisi se ab u famili de Charbonneau topo u viki de plu Indiana Mandan, topo mu pa gene inkontra pre du anua. Kron mu prepara mu te kine ab la, Clark liberali proposi, an cepti un infanti e eduka an iso auto infanti. Ka pusi Pompy ne kron es ab mama, bi parenta face u decide, un infanti debi es ko mu, anti-co mu face un akorda, po-co mu fu bali an.

Anua 1809 Sakagawea cepti u proposi de Clark. U kapitana Clark es un homi de mega honora e dona u preci de panto sko topo akademi la topo Sankti-Louis. Po-co Jean Baptiste kine te eko ab la, plus-co kron an habe 18 anua, an ergo topo komerci-do in civita Kansas. La Jean Baptiste gene un inkontra kon un arki-pe de Wirtemberg, Deutschland, Paul Wilhelm. Un arki-pe este u filo de agrio natura e face un itinera trans Amerika, tem akti plu stude de plu zoa e fito. Baptiste unio kine ko Paul Wilhelm tem an itinera, plus-co an este hedo de plu pote de un agrio-area-pe e de an eduka. Iso William Clark pre poli anua, u Deutschland arki-pe amo u juve andro e dice un invita, an eko kon an topo Deutschland. Sixa anua Baptiste habe u krati-feno bio topo Europa, e gene ski de plu krati-lo topo Deutschland e de tetra lingua.

Anua 1829 Jean Baptiste re-veni ad Amerika, topo an du ergo iso zoa-kapti-pe e duce-pe topo area de Montana e Idaho, po-co de Neo-Mexiko. Anua 1849 an face un itinera a Kalifornia te cerka kriso. An morta la 1866 kausa pneumonia.

Jean Baptiste zero-kron pa gene u famo de an matri alo u pluto de an krati ami, anti-co an a-nu es u gravi mero de USA histori. U persona, qi po nati habe poli histori famo-pe cirka an, sed tena auto karakteri.

[imagi: moneta] USA dollar-moneta ko Sakagawea e babi “Pompy”

-- -- --


Justi es u gratis presa-ra. Ali-pe, qi volu u kopi alo subskribe, sti grafo a na:     Justi is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-posta:       e-mail:
[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]
[----------]

Numera 69: 2009-12-24.

[pikto: plu kandela]   J  U  S  T  I

PER AN FILO


– Kristo-Nati 2009 –


Supra panto tele monti,
Aurora nu sti veni;
Ka-co sta, mi psik, ab somni,
E sti preka e solemni.
O mi Salva, O mi Salva,
Sti Tu splendi kron-bi veni!

      O'er the Distant Mountains Breaking, John S.B. Monsell, 1863


S T I V E N I , C E F A J E S U !

Na ski, An pre pa veni, kausa na du memo e celebra An veni a geo, kron An gene nati topo civita Bet-Lehem. Per plu kanta de An fu re-veni, na expresi u fide, An es u Kristo, Qi pre pa veni, e u Fili de Teo, u Patri pa bali te salva na. Per na preka, qi dice, Kristo fu sti veni, na plus memo an pre veni.

Anti-co tem u festa Veni, na plus gene u logi de An fu re-veni. Na memo An promise:

JOHANES 14: 3 Si Mi kine ab ci e prepara u topo pro vi, Mi fu itera veni e cepti vi a Se, te, topo Mi es, topo plus vi fu es.

Kausa na memo An promise, na dice u veni-tem preka de Eklesia, “Sti veni, Cefa Jesu.” Plu-la lexi es inter plu fini lexi de Neo Testi. Topo fini de bibli Apokalipti, un apostola Johanes sti, na memo u promise de Jesu, An fu re-veni ko glori. Plus Johanes reakti kon u preka de fide:

APOKALIPTI 22: 20 Klu tali, sti veni, Cefa Jesu.

Un apostola plus sti, panto-pe, qi lekto u bibli, dice kon an u preka:

APOKALIPTI 22: 17 Pe, qi audi, sti dice, “Sti veni!”

Kron na dice kon apostola u preka, na sti dice, na kredi u promise de Jesu, An fu re-veni. Na dice, na dura atende An re-veni. Na memo An promise, plus na ne sto fide de id, kausa poli anua pre gene spende, po An pa kine ana ad urani.

Kron na dice, “Sti veni, Cefa Jesu,” na expresi na fide, panto-ra es taxo pro An re-veni. Na memo An veni iso homi- An sakrifice de Auto bio epi kruci-ra, An ana-sta ex morta, An skende ad urani- po-co na ski, An pa akti panto nece ra te re-merka na ab na debi de kako akti anti Teo.

Na kredi, panto na kako akti pa gene pardo, kausa Jesu pa paga kausa panto mu. Na kredi, na fu gene ana ex morta te bio kon An holo-tem, kausa An pa sta ex morta e nu bio holo-tem.

Es zero-ra, qi resta de na salva. U solo ra, qi resta, es, Kristo e An ple ergo gene monstra ad holo geo, kron An re-veni ko glori.

Veni es u festa tem de hedo atende, e u tem te face plu prepara de u festa Kristo-Nati. Tem na face panto-ci ra u-ci anua, na debi memo, na panto-kron face plu prepara kausa u Veni bi de na Cefa. Te na fu memo, na debi tena in psiko e este u valu de plu promise de u veni de Jesu, e du uti u simpli preka, “Sti veni, Cefa Jesu.”

DE NORD DAKOTA

e de na


U KON-FLU DE BI FLUVI MISSOURI E XANTO-LITO

Topo nord-uest de stato Nord Dakota e veri proxi a margina ko stato Montana, bi ex plu maxi mega fluvi de Nord Amerika, Missouri e Xanto-Lito, flu kon alelo. Zero-pe ski; qo qantita de anua plu Indiana la pa veni ad alelo e akti komerci. Kron bi USA detekti-pe Lewis e Clark viagia ad area anua 1805, plu Indiana Assinaboine habe u krati la. U-la es mono ra, qi proto cirka 60 anua de mira paci e komerci inter plu Indiana e “leuko-demo.” Plu USA e Kanada civi pa akti komerci de peli ko plu Indiana. Plu fili de ambi Indiana e leuko-demo hema, ge-nima Metís, “ge-mixa” per France glosa, pa eko la.

Un USA civi e habe-pe de Amerika Peli Kompani, John Jacob Astor, pa gene tira ad area kausa komerci. An decide tekto u forti-lo, ge-nima Uni. Anti id habe in se plu arme-pe e kanona, u cefa tende de u-la forti-lo pa es komerci. Plus-co u duce-pe de id ne es un arme ofici-pe, sed habe u nima “negoti-pe.”

Plu Indiana freqe sta mu domi ex zoa derma proxi ad forti-lo oligo di, tem qi mu akti komerci. Plu rekorda la monstra; un Indiana pa pote gene u fusili kambio 9 peli de Kastora. Plu Indiana plus akti komerci kambio plu hetero nece ra, exempla plu ergo-ru e kli-te, plus plu globula; plu Indiana pa uti iso valuta. Un Indiana cefa-an pote akti u komerci te gene u forti kroma extra-ve, qi monstra un ami qalita a plu ge-Uni Stato.

U negoti-pe mono de forti-lo pa es Kenneth McKenzie. An es supra u tekto de forti-lo anua 1828. Po-co an tekto plu simila forti-lo ma tele ad uest longi fluvi Missouri. Anua 1832 u vapo-navi Xanto-Lito veni a forti-lo Uni te fero plu komerci ra, qi es u mono ex poli tali viagia. Iso anua u famo USA arti-pe George Catlin veni a forti-lo.

U negoti-pe bi pa es Alexander Culbertson. An proto u profesio anua 1837. Tem iso anua, poli Indiana morti kausa variola, pre kron u pato de leuko-demo. Culbertson tena paci per game a fe-fili, Magika-Serpenti-Gina, de cefa-an de Indiana tribu Melano-Pedi. Fe plus es u translati-pe pro Culbertson. Culbertson pa monstra veri kura de plu Indiana.

U negoti-pe tri pa es Edwin Denig. Plus an habe un Indiana sponsa, Cervus-Mikro-Gina. Denig pa grafo poli de u forti-lo e de poli Indiana. An du ergo ad anua 1856.

Anua 1856 u plus pato tem de variola itera cide poli Indiana topo area. Plu Indiana Sioux akti u viole anti forti-lo. U paci inter plu Indiana e leuko demo gene fini. Anua 1862 plu Sioux in stato Minnesota akti anti krati. Kausa an kredi; plu Sioux pa fugi a nu-tem Nord Dakota, USA milita cefa Alfred Sully akti plu viole anti plu Indiana proxi a kon-flu anua 1864. An decide tekto u ma milita forti-lo Buford proxi ad Uni. Anua 1867 plu ge-Uni Stato merka Uni, e uti u xilo te face ma mega Buford. Buford gene es mono ex panto maxi mega forti-lo topo uest. Un Indiana cefa-an pa kritici; topo forti-lo Uni an pa panto-kron gene u bene-veni- topo forti-lo Buford zero-pe volu audi an.

Kausa qo es tali subito non-interese de peli? Pre oligo anua, kriso pa gene detekti topo area de nu-tem Montana. Un USA in-milita pa kausa; un arki de plu ge-Uni Stato habe zero valuta. Ka-co plu ge-Uni Stato habe u forti nece de kriso. Plus-co u ma milita forti-lo pa gene es ma importa te alexi leuko-demo kriso-pe.

Un importa Indiana cefa Sedi-Bovi pa deklara; si an fu detekti ali leuko pe topo auto landa, an apo an derma e pende id, te panto-pe pote vide id. Faktu, an veri akti u-la. Po an es u duce-pe de u milita, qi vikto supra u milita cefa Custer, un arme forti casa Sedi-Bovi. Proto, an fugi a Kanada. Anti-co anua 1881 an re-veni a kon-flu te cede infra plu ge-Uni Stato topo Buford.

Un USA parka servi pa re-tekto u forti-lo Uni pro viagia-pe. U parka servi de stato Nord Dakota pa re-tekto u mero de forti-lo Buford e tekto un histori-do proxi ad u kon-flu de ambi fluvi.

[pikto: insigni de Amerika Peli Kompani]
Un insigni de Amerika Peli Kompani

-- -- --

JUSTI es u minus-paga publika-ra. Ali-pe, qi volu u kopi alo panto-kron dona de id, pote grafo a na:     JUSTI is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

E-posta:       e-mail:
[E-grama adresa de Gary homo PNG-imagi]
[----------]

Numera 70: 2010-02-06.

                             _____
      / | _ | \     |   _ ___       /  _  \
     | ||^|| |     | | | |_  | |     /_ (_ _) _\
     | (  ) |     | |_| ._| | |     |( ( _|_ ) )|
      \__, ,__/    |_| PER AN FILO     | - \ | / - |
       /  \                   \( _\|/_ )/
       \___/ (Kolumba)   (Kruci, kardia, flori) \ _____ /

       == 2010 == Plu Algo de Kristo (U Mega sto-Vora) == ________             U FO-VALU DORO: U VORA DE NA CEFA
\   /
 |  |         Pre longi tem, mi pa lekto un histori de u Juda-an e
 |  |       u Kristo ami, qi disputa de mu bi religio. Ultima, u 
 \ /  ___    Kristo-pe dice u ra, homo: "Dia u Paleo Testi de Kristo-
  ||  / P \   Bibli, Teo pa demanda plu hema sakrifice ex u demo. Plu
  ||  | X |   Grafo klu deklara, 'Minus u lase-ex de hema es zero
 /__\  \_|_/   pardo' (Hebre 9:22). Iso u Kristo-pe, mi habe un hema de 

  U tasa e     u salva-Pe Jesu Kristo. Anti-co mi qestio a tu, mi ami,
minus-zima pani   es: de tu religio, qo-lo es un hema?"
de u Vora de na
   Cefa.        U Kristo-Bibli veri monstra plu forti hema pragma
          inter plu difere sko. E de plu sakrifice de zoa e de 
          plu milita e cide, auto-cide e cide de plu non-etio homi,
          feno; zero histori ne es tele ab u lase-ex de hema.
Anti-co u maxi importa lase-ex de hema es u-la de na salva-Pe Jesu, kron An
pa lase-ex Auto hema kausa u salva de panto homi.

   Veri, u-ci es u veri fo-valu doro, panto Kristo-pe pa gene! Plus-co,
homo panto fo-valu doro, es u mega liabili; na kura uti id per deko mode. Na
akti u-ci per examina auto menta, e per doci a na juve-pe per plu religio sko,
te mu pote examina se. Plus, na dona u-ci sankti vora solo a mu, qi es homo-
menta e uni ko na. Na akti tali kausa kura de plu hetero homi, kaso ali pe
vora e bibe per no-deko mode.

1 KORINTI 11: 27 So uno-pe, qi no-deko vora u-ci pani alo bibe ex u tasa de
   na Cefa, es etio de u soma e hema de na Cefa. 28 Un homi debi proba 
   se, po-co vora u pani e bibe ex u tasa. 29 Ka an, qi no-deko vora e 
   bibe, vora e bibe a se u judika, tem ne logi de u soma de na Cefa.

   Akorda un histori, pre ge-dice, u Juda-pe pa sti neo plu stude de plu
Grafo, e, kausa u cerka ko preka de u Neo Testi, gene u kredi; Jesu es an Cefa
e salva-Pe. An, homo na-- plus no-pote-numera qantita de na Kristo sibi, qi
pre bio e fu bio-- pa vide na ju-ovis de Paska, u Pe, Qi dona un hema, qi face
perfekti na.       U PREKA DE U KAKO-AKTI-PE, U REAKTI DE NA SALVA-PE

LUKA 5: 4 Po sto dice, An dice a Simon; Moti a bato-lo e kata plu reti te 
   kapti plu piski. 5 Tem reakti, Simon dice; Cefa, po ergo tem holo
   noktu, na pa kapti zero-ra. Mi fu moti a kata plu reti kausa Tu dice. 
   6 Po akti u-ci, mu kapti poli piski. Plu reti gene skizo. 7 Mu face
   a plu socia in hetero navi plu sema; mu nece veni te dona auxi. Mu veni
   e face ple bi-la navi, so mu sti kata. 8 Po vide, Simon Petro kade
   proxi plu genu de Jesu tem dice; Ki ab mi, ka mi es u kako-akti-an, 
   Cefa. 9 Ka an e panto-pe kon an pa gene subito mira de plu ge-kapti
   piski, mu pa leva, 10 homo Jakob e Joane, fili de Zebedai, qi es plu
   socia de Simon. Jesu dice a Simon; Ne este fobo. Tu fu kapti plu homi
   po nu.

   "Ki ab mi, ka mi es u kako-akti-pe!" Qe vi pote postula; sio es qo, si
na Jesu veri kine ab na? U pardo de na kako-akti anti Teo sio es ab. Si na
lose u pardo de kako-akti, na holo-tem bio in urani fu sio es plus ab, ko zero
spe de re-gene. Si na kako-akti ne es ge-pardo, mu sio sta homo barage inter
na e u sankti, panto-dina Teo. Na sio ne fu es An plu fili, plus-co na stato
de plu geneti-pe de An regi landa fu sio es ab. Si na a nu habe un etio de na
kako-akti e ne fu es plu fili de Teo kausa u-ci, na sio ne veni a Teo iso
Patri, e fero panto na nece, volu, puta e desira ad An-- Na pote de kine ad An
per preka sio es ab. Si Jesu kine ab na, un auto-fide de habe na Cefa e
Fratri, Qi duce panto ra, sio es ab. Qe vi pote postula u-ci? U-ci es sati
te sti na tremulo.

   Anti-co "Mi Cefa, ki ab mi," es exakti u ra, Petro pa dice po u mega
kapti de plu piski. Petro ne tenta lose Jesu e An panto bene. Vice-co Petro
pa vide un grandi mira akti, po-co per u-la akti an gene u sura; u-ci Jesu ex
Nazareta es ma idio de u norma homi. Petro forti boni logi panto kako-akti
anti Teo, plus-co ski; u kako-pe iso an ne pote es proxi u sankti Fili de Teo.

   U judika de Petro; an iso u kako-akti-pe habe zero privilegi, es proxi u
sankti Fili de Teo sio es korekti minus mono faktu: u filo de Teo. U filo de
Teo pro plu kako-pe sti; An bali Jesu te es na salva-Pe. U Fili de Teo e u
skema de salva es un idio tende; Jesu es la tem dice a Petro, plus-co u-la es
un idio tende; An kla; Petro es un apostola e tira-pe de plu homi per dona ski
de eu-angeli ko plu hetero kako-pe. U filo de Teo monstra; per Kristo, Jesu
dona a plu kako-pe homo Petro e a singu ex na u pardo de kako-akti, e face
puri na kardia ab un etio de plu kako-akti.

   Di po di, na kako akti. Di po di, na kine a na Cefa ko humili penite,
tem es sura de u filo de Teo, e tem ski; na kako akti es ge-pardo. Panto di,
u preka de u penite kako-pe es; "Sti u krea de u neo kardia in mi, O Cefa"
(Psalo-kanta 51:10), kron na salva-Pe reakti ko filo, pardo e forti te akti
pro Se.

   (Plu supra es translati de plu artikla topo _www.clclutheran.org_.)             D E  N O R D  D A K O T A
                  e de na           LOUIS L'AMOUR
 U MAXI FAMO GRAFO-PE DE FIKTI DE PLU AMERIKA BOVI-AN

   Louis LaMoore gene nati anua 1908 topo civita           | |
Jamestown, Nord Dakota. An patri pa es u zoa medika-pe.       \ (_) /
Plu bovi-an freqe kine dia civita, plus-co an habe bi         \___/
parenta sibi, qi ergo iso plu bovi-an. U juve Louis fo-        /. @
amo lekto, idio lekto plu excite-fikti bibli. Plu civi        _{~~}_
dice u joko, an pa lekto panto bibli in bibli-do.          /\  / \
                                ===='\ \/|* |
   U pove tem pa kausa; u famili LaMoore sti viagia dia      =@ ||  |
uest USA te gene plu valuta. La Louis ergo iso u bovi        \ ||  |
peli-pe, sera-pe e mina-pe. Plus-co la an gene plu          =( )== |
inkontra ko plu pre arme e polica pe. An rekogni; plu-la      __| // |_|
homi es forti importa de sti civiliza topo uest. Louis       \ |/  |/
plus gene es u pugna-pe, e klu u doci-pe de plu pugna-pe.      \| | |
                                   | | |
   Po-co Louis sti solo plu viagia. An kine dia holo        | | |
landa per feru-via ko plu minus-ergo-pe, tem moti plu         | | |
jurnali infra plu vesti te tena termo. Po-co an ergo in       | | |
plu navi, e sti viagia ciklo un holo geo. Louis zero-kron      |_|__|
pa ple auto eduka, anti-co an lekto cirka 150 bibli singu     \_____|____/
anua.                               Un Amerika 
                                  bovi-an ko
   Louis re-veni ad USA, e tenta es u poesi-pe. U-la      sixa-buleta
ne merito sati valuta, ka-co an sti grafo pro plu mikro-       fusili 
preci jurnali de excite fikti. An uti u falsi nima        (akorda plu
L'Amour.                              kinema).

   Anua 1942 Louis nece ergo kon USA arme. Ka an pa es 
ma matura ko 35 anua, an gene un eduka te es u komanda-pe. 
An pa komanda de poli kargo vagona tem u Munda Milita Bi.

   Po an re-veni ad USA, u merka-pote de plu brevi excite-fikti gene es
mei. Uno bibli-kompani cefa sugesti; Louis sti grafo de plu fikti de plu
bovi-an. An rentiera u kamera topo civita Los Angeles, sedi epi kli ko
tipo-me epi plika sedi-mo, po-co merka cirka mono fikti singu setimana. Louis
pa dice; "Pe ne pote grafo plu stori de plu limita landa minus u ski de plu
cirka-sta, plu forma de geo ra, de plu fito, zoa e insekti," e; "Anti mi pa
ski; mi fu es u grafo-pe e dice-pe de plu fikti, mi zero-kron pa ski; mi fu
grafo de uest landa."

   Tem plu anua 1950, plu USA-pe merka ma oligo bovi-an fikti kausa u
ma-poli de plu radio e tele-vide me. Poli grafo-pe de excite-fikti lose
sucede. Anti-co plu tele-vide cefa volu face plu kinema ex plu bibli de
Louis. Famo nu es u kinema HONDO kon u famo drama-pe John Wayne, SHALAKO ko
Sean Connery, e PLU PIRO BUNO. Anua 1956 Louis game a drama-fe. An habe bi
fili. Plus-co Louis pa gene un akorda kon u mega tipo kompani de plu
papira-tegu bibli, Bantam. An du ergo a morta anua 1988.

   Bantam e plu hetero bibli kompani nu du tipo an plu bibli. An maxi
freqe bibli es UN ULTIMA-PE DE SPECI. Plus fo-famo es plu bibli de u famili
Sackett.


               --------------------
JUSTI es u gratis publika-ra. Ali-pe, qi volu u kopi alo subskribe, pote
grafo a na. Pe plu pote detekti JUSTI per _glos-avanti.blogspot.com_.

   JUSTI is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription 
   can write to us. You can also find JUSTI at _glos-avanti.blogspot.com_.

                 THE MILLERS
                409 7TH AVE NW
               MANDAN ND 58554-2522
                   U S A

[----------]

www.glosa.org, 2010-02-27